ကယားေဒးကြင္းအနီး ေစတီတည္ေဆာက္ေရး ဖ်က္သိမ္းၿပီ

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)။     ။

ျပည္နယ္အစိုးရဦးေဆာင္ၿပီး ကယားျပည္နယ္ေန႔ပြဲေတာ္က်င္းပသည့္ ပြဲေတာ္ကြင္းအနီးတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အေပၚ ကယား(ကရင္နီ)လူမႈအသိုင္းအဝန္းမ်ားက ကန္႕ကြက္သံမ်ား က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

လိြဳင္ေကာ္ ေလယာဥ္ကြင္း၏ ေရရွည္စီမံကိန္း(Master Plan)အရ ဂ်တ္ေလယာဥ္မ်ား ဆင္းသက္ရာတြင္ မလြတ္ကင္းႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လက္ရိွတည္ေဆာက္ေနမႈကို ဖ်တ္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရမွထံမွ သိရသည္။

လက္႐ွိတည္ေနရာအား  ျပည္နယ္၏ ျပည္နယ္လူထုေနရာ public area သာ ျဖစ္ေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္၏ အထင္ကရေနရာဟူသည္ ဘာသာေရး တစ္ခုခု၏ လကၡဏာ ကုိသာ အထူးေဖာ္ျပရာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဝဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ျဖင့္၍ လက္႐ွိကိစၥသည္ ျပည္နယ္လုထုအခ်င္းခ်င္းၾကား သေဘာထားလြဲေစရန္လမ္းေၾကာင္းဘက္သုိ္႔သာ၍ ဦးတည္ေစႏုိင္သျဖင့္ ဌာေနျပည္နယ္လူထုအသီးသီး၏ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအေဆာက္အဦးကိုသာတည္ေဆာက္ရန္ ေဝဖန္သူမ်ားက အၾကံျပဳခဲ့ၾကသည္။

 ယင္းတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို ဖ်တ္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားသင့္ေတာ္ေသာ ေနရာတစ္ခုခုကို ထပ္မံရွာေဖြၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ထပ္မံရည္ရြယ္ေနသည္။

 

Comments

comments