ကယားျပည္နယ္တြင္ မသန္စြမ္းအသင္းခြဲ ထူေထာင္ရန္ရိွ

ထ်ိဳးျမာ

ကယားျပည္နယ္ရိွ မသန္စြမ္းညီအကိုမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာအေထာက္အကူပစြည္းနွင့္မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးတရားဝင္ရရိွရန္အတြက္ ျမန္မာနုိင္ငံကို္္ယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း မွ ကယားျပည္နယ္တြင္ အသင္းခြဲဖြဲ႔ရန္ရိွသည္ဟု သိရသည္။

ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ရိွအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးမွ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ကယားျပည္နယ္ရိွ မသန္စြမ္းသူမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခ်ိဳ႕တို႔ကိုအႀကိဳလာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ျမန္မာနုိင္ငံကို္္ယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးျမတ္ဦးက ေျပာပါသည္။

“က်ေနာ္တို႔က ကယားမွာရိွတဲ့ မသန္စြမ္းညီအကို ေမာင္နွမေတြအတြက္ အကူအညီေပးဖို႔အတြက္ ဖြဲ႔ဖို႕လာတာ။ ဒီမွာလည္း ေျမျမဳပ္မိုင္ဒဏ္ခံစားရတဲ့သူေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲတဲ့ ခုဏက က်ေနာ္ၾကားတာ ” ဟုသူကေျပာပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မ်က္မျမင္အသင္း၊ ကိုယ္အဂၤါအသင္း၊ နားမၾကားသူမ်ားအသင္း၊ ညဏ္ရည္မမွီသည့္ကေလးမ်ားအသင္း ဟူ၍အသင္းေလးသင္းရိွၿပီး၎တို႔အသင္းသည္ ကိုယ္အဂၤါနွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဖြဲ႕သည့္အသင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းဖြဲ႔စည္းျခင္းအားျဖင့္ နုိင္ငံတစ္ကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ပူးေပါင္းၿပီး လိုအပ္ေသာ အေထာက္အကူပစြည္းေတြ ခ်ိဳင္းေထာက္၊ ေျခတု၊ တြန္းလည္းဘီးစသည္မ်ားရရိွေစရန္ လွဴဒါန္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္ဟု ေျပာပါသည္။ ထို႔အျပင္ မသန္စြမ္းမ်ားမ်က္နွာမငယ္ရေလေအာင္ ကိုယ္ပိုင္အလုပ္အကိုင္ရရိွေရးကိုထူေထာင္ေပးျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊ အိပ္ဂၤလိပ္စကားေျပာသင္တန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးနုိင္သည့္အျပင္ ေက်ာင္းေနကေလးမ်ားအတြက္ တစ္္နိုင္တစ္ပိုင္ေက်ာင္းစရိတ္မ်ားလည္း ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

၎တို႔အဖြဲ႔သည္ လူမွဳဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး UNDP၊ Actionaid ၊ Unicef စသည္အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ကယားျပည္နယ္တြင္ အဖြဲ႔ခြဲကို ေအာက္တိုဘာတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ၏အကူအညီ ေဒသခံရိွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အကူအညီမ်ားကိုလည္း ေတာင္ဆိုသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ 
ျမန္မာနုိင္ငံကို္္ယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း ျမန္မာနုိင္ငံရိွတိုင္းနွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ရုံးခြဲေပါင္း (၂၉) ရုံးရိွသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုနွစ္ ျမန္မာနုိင္ငံလူဦးေရနွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာသန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာ အတြဲ ( ၂ – က) အရ ျမန္မာနုိ္င္ငံရွိ မသန္စြမ္းရာခိုင္နွဳန္းမွာ ( ၄.၆) ရာခိုင္နွဳန္းျဖစ္ၿပီး ကယားျပည္နယ္ရိွ မသန္စြမ္းရာခိုင္နွဳန္းမွာ ( ၅.၈) ရာခိုင္နွဳန္းဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Comments

comments