ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ရန္ ကုမၸဏီ ၃ ခုကို ေရြးခ်ယ္

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ ဧရာျမတ္ျပည္၊ ျမန္မာလန္း(Myanmar Land)ႏွင့္ ကႏၵရဝတီေအာင္​ကုမၸဏီတို႔ကို ​ေရြးခ်ယ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ အဆိုျပဳ ကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ အဆိုပါ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ၃ ခုက လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ဇူလိုင္လကတည္းက တင္ဒါစယူေခၚယူခဲ့ကာ Lot 1 အတြက္ လႊတ္ေတာ္ရုံးကို က်ပ္သန္း ၁၆၃၅၊ Lot 2 အတြက္ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၫႊန္ခ်ဳပ္အိမ္ရာကို က်ပ္သန္း ၁၁၅ ႏွင့္ Lot 3 အတြက္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ၂ ထပ္ေဆာင္ ၂ လုံးကို က်ပ္သန္း ၅၇၅ တို႔ျဖင့္ ၾကမ္းခင္းေဈး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Lot 1 ျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ရံုးကို ဧရာျမတ္ျပည္ကုမၸဏီက က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၅၅၃.၂၅ ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ကာ Lot 2 အတြက္ Myanmar Landႏွင့္ Lot 3 အတြက္ ကႏၵရဝတီေအာင္ ကုမၸဏီတို႔က တာဝန္ယူ ေဆာက္လုပ္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုမ်ားကို ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အၿပီသတ္ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ကာ ထပ္တိုးကာလအတြက္ အခ်ိန္သံုးလထပ္ေဆာင္းေပးရန္ စာခ်ဳပ္၌ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရိွတြင္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးခန္းမ်ားကို ကယားျပည္နယ္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈရံုးတြင္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ ရံုးခန္းဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

Comments

comments