ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကို ေလ့လာျခင္း (၄)

ေက်ာ္ထင္ေအာင္

(ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ေကာ္မတီမ်ားကို ေလ့လာျခင္း)
——————————

ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေကာ္မတီ ( ၆ ) ခု ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္နိုင္မႈစြမ္းရည္မွာ အားရေက်နပ္ဖြယ္ရာ မေတြ႔ရေပ။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ား၏အေရးအတြက္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈ မေတြ႔ရေပ။ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ( ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ )မွသာ ကယားျပည္နယ္၊ ျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ဥပေဒ ကို ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ပထမဆံုး ဥပေဒ အျဖစ္ ျပဌာန္းႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဥပေဒေလ့လာစိစစ္အၾကံျပဳေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ယခင္ ပထမအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ကယားျပည္နယ္ ဥပေဒ ( ၉ ) ခုကို ယခုအခ်ိန္အထိ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ ပယ္ဖ်က္ ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ အစိုးရ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီမွာလည္း သိသာေလာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ မေတြ႔ရေပ။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ အနည္းငယ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ သည္ကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း တိုင္စာ၊ ပစ္စာ ေလ့လာဆန္းစစ္ေရး အဖြဲ႔၏ ၾကားနာမႈမ်ားမွာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ရွိရေပသည္။

ေကာ္မတီမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ ျပင္ပ ပညာရွင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ေကာ္မတီမ်ား၏ ဥကၠဌ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ေနရာမ်ားကို ရယူထားေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမွာ အေရးပါလွသည္ကို ေတြ႔ရွိရေပသည္။

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ကယား ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ( ၇ ) ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လၽွင္ ( ၂ ) ဦး က်စီျဖင့္ ျပည္သူလူထုမွ ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၄) ဦး၊ ကယားျပည္နယ္ရွိလူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ( ၀.၁) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ရွိ ဗမာတိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ( ၁ ) ဦး၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ဥပေဒႏွင့္အညီ တင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္သား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ( ၅ ) ဦး၊ စုစုေပါင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ( ၂၀ ) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။

ထိုအထဲမွ တပ္မေတာ္သားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ( ၆ ) ဦးမွာ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ပူးတြဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ( ၂ ) ဦးမွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ဥကၠဌ ႏွင့္ ဒုဥကၠဌ တာဝန္တို႔ကိုယူရ၍ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ( ၁၂ ) ဦးသာ က်န္ရွိေတာ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

တပ္မေတာ္သား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ( ၄ ) ဦးကို အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္သာ ထား၍ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ရန္ ( ၈ ) ဦးသာ က်န္ရွိေတာ့သည္။ ေကာ္မတီ ( ၆ ) ခုတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ( ၆ ) ဦးကို ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေစသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ေကာ္မတီ ( ၂ ) ခု၊ ( ၃ ) ခုတြင္ ဥကၠဌႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္ေနရသည္။ လူနည္းသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အလုပ္ျဖစ္ရန္မွာ မ်ားစြာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ လိုေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္ ေကာ္မတီမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႔စည္းရန္ရွိသည္ဟု သိရေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသည့္ ေကာ္မတီစာရင္းမ်ားကို ျပည္သူအမ်ား မသိရွိရေသးေပ။

(ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရကို ေလ့လာျခင္း)
——————————-

ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေကာင္းေမြဆိုးေမြမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း လက္ခံရသည္မွာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒသခံျပည္သူအမ်ားက လက္မခံ၍ ယခင္အစိုးရကပင္ ရပ္ဆိုင္းထားေပးခဲ့ေသာ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕အနီး တန္ ၄၀၀၀ က် ဘိလပ္ေျမစက္ရံု စီမံကိန္းကို လက္ရွိ ျပည္သူႏွင့္အတူ ဟု ေႂကြးေၾကာ္ေနေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရမွ မည္သည့္နည္းႏွင့္မၽွ ဆိုးေမြကို ဆက္ခံ၍ စီမံကိန္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္မျပဳသင့္ေပ။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ( ၈ -၁၁ – ၂၀၁၁ ) ရက္စြဲျဖင့္ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်ိကယ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပၾကဲ – ေတာင္သံုးလံုးေဒသတြင္ တစ္ေန႔လၽွင္ တန္ ၄၀၀၀ က် ဘိလပ္ေျမစက္ရံု ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳ၍ ပထမအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရမွ ( ၁၁ – ၁၁ – ၂၀၁၁ ) ရက္စြဲျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။

ေဒသခံျပည္သူအမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈအျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အတြက္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ ( KNPP ) မွ အေျခခံ ေဆြးေႏြးခ်က္ ( ၂၀ ) ခ်က္၏ အမွတ္စဥ္ ( ၈ ) ပါ “ကရင္နီျပည္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနမႈ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ ကာလအတြင္း ယာယီ ရပ္ဆိုင္းထားရန္” ေဆြးေႏြးခ်က္အရ ယခင္ျပည္နယ္အစိုးရက ယာယီ ရပ္ဆိုင္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ယခင္က လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕အနီးဟု သံုးႏႈန္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကပ္လ်က္ဟု သံုးႏႈန္းရေတာ့မည့္ ေဒသတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေလထုကို ညစ္ညမ္းေစသည့္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု စီမံကိန္းအား လံုးဝ မလုပ္သင့္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ( ၁၇ ) ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ( ၈၀၁/၂၀၁၆ ) အရ ခ်ိကယ္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ေထးသမ ႏွင့္ နမ့္ကြတ္ ( ၂ ) ရြာကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျဖစ္သည္။ မူလ ( ၁၃ ) ရပ္ကြက္မွ ယခု ( ၁၉ ) ရပ္ကြက္အထိ တိုးခ်ဲ့ဖြဲ႕စည္ထား ရသည့္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုမွာ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းလို ျဖစ္သြားမည့္ အေျခအေနမွာ လူထုအမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ မ်ားစြာထည့္သြင္း စဥ္းစားရေပမည္။

အျခား ပညာရွင္မ်ားစြာ၏ FPIC , EIA , SIA ႏွင့္ CSR မျပည့္စံုမႈမ်ား အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးႏိုင္မႈမ်ားအတြက္ ေရးသားေနၾကသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ လက္ရွိ ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ေဒသခံ ျပည္သူအမ်ား၏ ကန္႔ကြက္ေနမႈအရလည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွးရႈ၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူအမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ စာနာ၍လည္းေကာင္း တန္ ၄၀၀၀ က် ဘိလပ္ေျမစက္ရံု စီမံကိန္းကို ခြင့္မျပဳသင့္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အနည္းငယ္ကို ေဖာ္ျပလ်က္ တိုက္တြန္းေရးသား လိုက္ရေပသည္။

Comments

comments