ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရကို ေလ့လာျခင္း ( ၆ )

က်ာ္ထင္ေအာင္ေရးသားသည္။

ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္

ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ( ၁၆ ႏွင့္ ၁၇ ) ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၄)ဦး၊ တပ္မေတာ္သားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၅)ဦး၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၂၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရစုစုေပါင္း(၁၀၀%) တက္ေရာက္ၾကေသာေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေဝးသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ အစည္းအေဝးဟု သတ္မွတ္ရေပမည္။

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ တရားဝင္ Facebook page တြင္ Live တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ေပးႏိုင္မႈကလည္း အားရစရာပင္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း လေပါင္း ( ၂၀ )ေက်ာ္တြင္ ( ၈ ) ႀကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးမ်ား အပါအဝင္ ရက္အားျဖင့္ ( ၂၀ ) ရက္ေက်ာ္သာ က်င္းပႏိုင္ျခင္းတြင္ အနည္းငယ္ တိုးတက္လာျပီဟု ဆိုရေပမည္။

သို႔ေသာ္ ေမးခြန္းမ်ား၊ ေျဖၾကားမႈမ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ား အစားထိုးျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမွတ္တမ္းတင္ျခင္း တို႔ကိုသာ ေတြ႔ရွိရ၍ လႊတ္ေတာ္၏ အဓိကအလုပ္ျဖစ္ေသာ ပထမအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ကယားျပည္နယ္ ဥပေဒ ( ၉ ) ခုကို ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ ၊ ပယ္ဖ်က္သင့္သည္မ်ား ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ားကို အသစ္ျပဌာန္းျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းက အားရေက်နပ္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစပါေၾကာင္း သံုးသပ္လိုက္ရေပသည္။

ကယားျပည္နယ္ အစိုးရ

ကယားျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ (႐ုံးသစ္) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို (၁၉-၁၀-၂၀၁၇) ရက္ေန႔က လြဳိင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ေနာင္ယား(ခ)ရပ္ကြက္၊ ဦးပုိင္အမွတ္(၈/၁၀)၊ ဧရိယာ(၃.၀၄၂)ဧကတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့၍ ဂုဏ္ယူဝမ္းသာ ရေပသည္။

သို႔ေသာ္ ၎ညတြင္ ကယားျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ (႐ုံးသစ္) ဖြင့္ပြဲ အမွတ္တရ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပရန္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ျပည္နယ္ခန္းမမွာ လူသူမရွိ မီးအေမွာင္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရသည္ဟု ဖိတ္ၾကားခံရ၍ တက္ေရာက္ရန္ သြားခဲ့ၾကေသာ လူအမ်ားမွ ေျပာၾကားျခင္းကို ၾကားသိရေပသည္။

 

 

 

 

 

အေၾကာင္းရင္းမွာ ညစာစားပြဲကို ( ၁၈-၁၀-၂၀၁၇ ) ရက္ည ( ဖြင့္ပြဲ အၾကဳိည ) တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 အထူးေျပာလိုသည္မွာ အၾကဳိည ေျပာင္းေရြ႕က်င္းပေၾကာင္းကို ဖိတ္ၾကားထားသည့္ လူမ်ား ၊ အဖြဲ႔မ်ား အားလံုးအား အသိမေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖိတ္ၾကားခံရသူ ထက္ဝက္ခန္႔ မသိရွိခဲ့ၾက၍ (၁၉-၁၀-၂၀၁၇) ရက္ည သြားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအထဲတြင္ ျပည္နယ္အေျခစိုက္ သက္ႀကီးရြယ္အို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမ်ိဳးအလိုက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ျဖစ္၍ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္း ျဖစ္ၾကရေပသည္။

တာဝန္ယူမႈ ၊ တာဝန္ခံမႈ အားနည္းခဲ့ျခင္းက ယံုၾကည္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစ၍ ျပည္နယ္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈေရးမ်ားအား ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္လိုက္ရေပသည္။ ေနာင္တြင္ အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေၾကာင္းလည္း အသိေပး တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

Comments

comments