ကယားျပည္နယ္၏ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြကို လြတ္ေတာ္ကစိစစ္ေလ်ာ့ခ်

လင္းသန္႔

ျပည္နယ္အဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တင္ျပေတာင္းခံထားထားေသာ၂၀၁၇ -၁၈ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ ၈၁၅၄ သန္းေက်ာ္ထဲက ၉၇၉ သန္းေက်ာ္ေလ်ာ့ခ်ရန္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

၂၀၁၇-၁၈ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြေတာင္းခံရာမွာ ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔၏ အရသုံးစာရင္းမွာထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေသာ ဌာန ၆ ခု ျပည္နယ္ အဆင့္အဖြဲ႔အစည္း ၇ ဖြဲ႔ စုစုေပါင္း ၁၃ ဖြဲ႔က ခြင့္ျပဳဖုိ႔ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးနဲ႔ မူလခြင့္ျပဳေငြ မလုံေလာက္တဲ့ အတြက္ က်ပ္ ၈၁၅၄.၃၇၃ သန္းကို ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္က က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

“ကယားျပည္နယ္ရဲ့ ျပဳျပင္ခန္႔မွန္းေျခေငြစရင္းအရ လုိေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၅၁၄၄၂.၀၇ သန္းကို ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြကေနျပီးေတာ့ မူလခန္႔မွန္းေျခစရင္းမွာ ေထာက္ပံ့ ေငြအားျဖစ္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္သေဘာတူျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္၂၀၁၇ ၁၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြက္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြေတာင္ခံတဲ့ သာမန္သုံးစရိတ္ က်ပ္ ၁.၄၀၃ သန္းနဲ႔ ေငြလုံးေငြရင္းသုံးစရိတ္က်ပ္ ၈၁၅၂.၇၉၀ သန္းကို စုစုေပါင္းက်ပ္ ၈၁၅၄.၃၇၃ သန္းကို ဘ႑ာေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ အညီ စိစစ္ထားျပီးျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီအဆုိကုိျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳေပးႏုိင္ပါရန္ေတာင္းဆုိပါတယ္။”ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္က လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါကိစၥကို ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ က်င္းပတဲ့ ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မရိွဘဲ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳလုိက္သည္။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေကာ္မတီမွ ကယားျပည္နယ္၏ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြစာရင္းကို ျပန္လည္
စိစစ္ၿပီး မလုိအပ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြကို ေလ်ာ့ခ်လုိက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္ရန္ပုံေငြ အစီအစဥ္တြင္ ဗဟုိအဖြဲ႔အစည္း ၅ ခု ဦးစီးဌာန ၁၆ ခု စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ စုစုေပါင္း အဖြဲ႔အစည္း ၂၁ ခုတုိ႔ ပါဝင္သည္။

“ကယားျပည္နယ္အတြက္ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ရဲ့ ဘ႑ာေရးႏွစ္သုံးေငြကေတာ့ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅ေသာင္း ၇ ေထာင္ေက်ာ္ ရာထားအသုံးျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရေငြေတြအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုက က်ပ္သန္းေပါင္း ၅ ေသာင္း ၁ ေထာင္ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးထားတာျဖစ္ျပီး ျပည္နယ္အစုိးရရဲ့ ရေငြကိုေတာ့ က်ပ္သန္း ေပါင္း ၆ ေထာင္ေက်ာ္သာရိွပါတယ္။ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေကာ္မတီကေန စိစစ္ျပီးေနာက္ အခုလိုေငြေတြကို ေလ်ာ့ခ်လုိက္တာဟာ ေဒသအတြက္ နစ္နာတယ္ဆုိေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုရဲ့ လုိေငြေတြကိုေတာ့ ေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မွာျဖစ္္ပါတယ္။” ဟု ျပည္သ႔ူေငြစာရင္းေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးစုိးရယ္က လႊတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံစာတင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြ ေတာင္ခံေသာ စာရင္းတြင္ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ ဘ႑ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ျပီး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမွာ က်ပ္ ၈၁၅၄.၀၀၅ သန္းႏွင့္ အသုံးစရိတ္ေလ်ာ့နည္းျခင္းေၾကာင့္ အသံုးျပဳရေသာပမာဏမွာ ေငြက်ပ္ ၀.၃၆၈ သန္းျဖစ္သည္။

ရေငြပိုမုိရရိွရရန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္ ဘ႑ာေငြကို ခြဲေဝေပးေသာ အခြန္ေဝစုသည္ က်ပ္ ၄၀၆၃.၀၂၇ သန္းရိွျပီး ျပဳျပင္ျပီး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းအရ က်ပ္ ၁၁၉၂၅.၄၅၈ သန္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ က်ပ္ ၇၈၆၁.၄၃၁ သန္း ပိုမုိရရိွလာျခင္းျဖစ္သည္။ျပည္နယ္အဆင့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တင္ျပေတာင္းခံထားထားေသာ၂၀၁၇ -၁၈ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ ၈၁၅၄ သန္းေက်ာ္ထဲက ၉၇၉ သန္းေက်ာ္ေလ်ာ့ခ်ရန္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

Comments

comments