ကယားျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္း

ထ်ိဳးျမာ

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီက ကယားျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီမွ ကယားျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရိွခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး ဒုတိယေျမာက္ေန႔အစီအစဥ္တြင္ ဥပေဒျပဳ ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆိုပါအစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေတြ႔ဆုံကာ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ သုံးသပ္အတည္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး သုံးသပ္ခ်က္မ်ားထြက္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရန္ တင္ျပသြားမည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၃ ခုနစ္တြင္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ေသာ ကယားျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ားဥပေဒအား ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအျဖစ္ ျပဌာန္းအတည္ျပဳရန္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ား ဥပေဒ အခန္း (၃ ,၄, ၅,၆, ၇, ၈,၉,၁၀,၁၁) အတြင္းရိွ ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲမ်ားအား အခန္းလိုက္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments