ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္

ေက်ာ္စိုးသူ(လႊတ္ေတာ္)Economic Development ေရးသားသည္။

ကၽြန္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္သို႔ေရာက္တာ (၁၀) လနီးပါးၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ မိခင္ဌာနျဖစ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ဌာန၊ ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ တဲြဘက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခံရေသာ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြ႔ဲတို႔တြင္ ေလ႔လာဆည္းပူးခဲ႔ရေသာ အသိပညာမ်ားျဖင္႔ မိမိနကိုယ္ကတည္းက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်င္ခဲ႔ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေလာက္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ျမင္ေဝဖန္ခဲ႔ေသာ ေဒသလြႊတ္ေတာ္ေတြကို ေထြ/အုပ္ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွ ခဲြထုတ္ကာ သီးျခားရပ္တည္ေစဖို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ ၂၀၁၇ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္လာခဲ႔တာကို ေတြ႔ရပါသည္။

ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ေထြ/အုပ္ေအာက္မွ ခဲြထုတ္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ေအာက္တြင္ထားကာ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ဖဲြ႔စည္းခဲ့ၾကသလို ေဒသတြင္း ပါဝါဟန္ခ်က္ကို ထိန္းရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ရုံးအႀကီးအမွဴးမ်ားကို ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံေရးဆဲြခဲ႔တာကို ေတြ႔ရေပသည္။

လႊတ္ေတာ္မ်ားအားေကာင္းမွ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္အသက္ဝင္မွာ ျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းနို္င္မည္ ျဖစ္သည္႔အခ်က္ကို ယုံၾကည္မိသည္နွင္႔အညီ လႊတ္ေတာ္မ်ားအားေကာင္းေရးအတြက္ တတ္စြမ္းသမွ် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ားနွင္႔ လႊတ္ေတာ္ရုုံးဝန္ထမ္းမ်ားကို ဘတ္ဂ်က္နွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာမ်ား၊ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္နွင္႔ ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကိုယ္သိနားလည္ တတ္ကၽြမ္းသမွ် ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္နွင္႔ မကိုက္ညီေသာ၊ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈကို ပ်က္စီးေစေသာဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ကူညီေထာက္ျပ ေဆာင္ရႊက္ေပးနုိင္ခဲ႔ပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရးျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္နွင္႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမွင္႔တင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရႊက္ေပးခဲ႔ပါသည္။

ပထမဦးစြာ ႀကံဳေတြ႔လာေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၏ ၆ လတာ မီနီဘတ္ဂ်က္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာအသိပညာမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းနွင္႔ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္ျခင္းမ်ားကို မွ်ေဝႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။

ထုိသို႔ျဖန္႔ေဝျခင္းေၾကာင္႔ အားေကာင္းလာေသာ လႊတ္ေတာ္ေၾကာင္႔ အစိုးရနွင္႔အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမွာ အသက္ဝင္ခဲ႔သလို ပြတ္တိုက္မႈမ်ားလည္း ေပၚေပၚက္လာခဲ႔ေပသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းလာ၍ အစိုးရနွင္႔ ပြတ္တို္က္မႈမ်ား ေပၚေပၚက္လာျခင္းကပင္လွ်င္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို သြားမည္႔နုိင္ငံတစ္ခုအတြက္ ႀကိဳဆိုရမည္႔အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိေဝဖန္ေဆြးေႏြးခြင္႔မ်ား အသက္ဝင္လာခဲ႔ၾကသလို ျပည္သူမ်ားအေနျဖင္႔လည္း အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား အေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္ကေန တစ္ဆင္႔ သိျမင္နားလည္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔မိေပသည္။

“ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူတို႔၏ အသိဥာဏ္ပညာနွင္႔ ဆင္ျခင္တုံတရား လုံေလာက္ေအာင္ရွိၾကရမည္။ အသိဥာဏ္ကင္းမဲ႔ေသာ နုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ဗရုတ္သုတ္ခကိုသာ ျဖစ္ေစလိမ္႔မည္။’’ ဟူေသာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔၏ အဆုိအမိန္႔တိုင္း ျပည္သူမ်ားထံသို႔ အသိပညာျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားကို အားထည္႔ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ပါသည္။

ျပည္သူပါဝင္ေသာ အစိုးရစနစ္နွင့္ ျပည္သူပါဝင္ေသာ ဘတ္ဂ်က္စနစ္မ်ား ထိေရာက္ေအာင္သြားဖို႔အတြက္ က်ရာအခန္းက႑မွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

“ဘတ္ဂ်က္ကို မသိနားမလည္ရင္ လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္မလုပ္နဲ႔’’ ဆုိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွာစကားအတိုင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင္႔ ဘတ္ဂ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား တုိးပြားရရွိလာေစရန္လည္း အားထုတ္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လုိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဒါ့အျပင္ ဘတ္ဂ်က္ခဲြေဝမႈမ်ား ညီညြတ္မွ်တေစရန္အတြက္လည္း ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားနွင္႔ အတူပူးေပါင္းကာ ခဲြေဝမႈ ညီညြတ္မွ်တေစေရး အတြက္ႀကိဳးစားေဆာင္ရႊက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘ႑ာေရးအရ ဗဟုိခ်ဳပ္ကို္င္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ Capacity(စြမ္းေဆာင္ရည္) အားေကာင္းေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ပိုမုိအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္ကို ယုံၾကည္သည္႔အတုိင္း ေဒသအတြင္းအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ Capacity ျမွင္႔တင္ျခင္းအပိုင္းမ်ားတြင္ တတ္စြမ္းသေလာက္ေဆာင္ရြက္သြား ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ထားေပသည္။

ဖယ္ဒရယ္စနစ္တစ္ခု ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ နုိင္ငံေရးအရ ဗဟုိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းနွင္႔ ဘ႑ာေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလွ်ာ႔ခ်ျခင္းကို ဟန္ခ်က္ညီညီ လုပ္ေဆာင္နုိင္မွသာ ေအာင္ျမင္နိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံလုိ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပါဝါအားေကာင္းခဲ႔ေသာ နုိင္ငံမ်ိဳးတြင္ နုိင္ငံေရးအရနွင္႔ ဘ႑ာေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ခဲ႔ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေျပေလ်ာ့နိုင္ျခင္းမရွိသည္ကပင္ ျမန္မာျပည္ဖယ္ဒရယ္စနစ္အတြက္ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။

ထုိသို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္လည္း အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နွင္႔ ျပည္သူမ်ား အတူတကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရ ေပလိမ္႔မည္။

ေဒသတြင္းတုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအၾကား ႀကံဳေတြ႔ရေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ဆုိင္ရာေထာက္ပံ႔မႈမ်ား နည္းပါးျခင္းမ်ားအတြက္လည္း သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင္႔ အတူပူးေပါင္းအေျဖရွာ ေဖာ္ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘတ္ဂ်က္ကို နုိင္ငံေရးအတြက္ လက္နက္တစ္ခုအေနျဖင္႔ အသုံးခ်ျခင္းမ်ား၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို တတ္နို္င္သမွ် ေဝဖန္ေထာက္ျပေရးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင္႔ဆုိေသာ္ ျမန္မာျပည္အတြက္ သာမက ကယားျပည္နယ္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးမွာ ေဒသတြင္းလႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းေရး ၊ ဘ႑ာေရးအရ ဗဟုိခ်ဳပ္ကို္င္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေရး၊ ေဒသအစိုးရမ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္ အသက္ဝင္ေစေရးမ်ားက အဓိက အခန္းက႑မွာ ပါဝင္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိအခန္းက႑မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အသိပညာမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင္႔ ျပည္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ တုိးတက္အားေကာင္းေစေရးတုိိ႔အတြက္ က်ရာအခန္းက႑မွ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရေပသည္။

Comments

comments