စခန္းခ်ထားတဲ့ တပ္မေတာ္စခန္းကို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးဖို႔  ေဒသခံလိုလား

ထီးပိုးကလိုေက်းရြာမွာ စခန္းခ်ထားတဲ့ တပ္မေတာ္စစ္စခန္းကို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးဖို႔ ေဒသခံေတြ လိုလားေနၾကပါတယ္။ 

Comments

comments