စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္စနစ္ ေပၚေပါက္လာဖို႕ ဘယ္သူ႕မွာ တာဝန္ရွိလဲ

ဘိုထီး(ေငြေတာင္ျပည္)ေရးသားသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ စကားအနက္အဓိပၸာယ္ကို လိုရင္းတိုရွင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ ျပည္နယ္ေဒသရဲ႕ အခြင့္အေရးလုိ႔ ေျပာဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြ အမ်ားဆံုး ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့  ျပႆနာဟာ ျပည္နယ္ေဒသအခြင့္အေရးဆံုးရွံဳးတဲ့ ျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ေဒသ အခြင့္အေရး ဆံုးရွံဳးတဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႕ အေရးႀကီးဆံုးနဲ႕ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းကေတာ့ ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လူမ်ိဳးစုမ်ားက ကိုယ့္ျပည္နယ္ကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့နည္းလမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒသခံျပည္နယ္ အစိုးရေအာက္မွာ ေနတာထက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရေအာက္မွာေနတာ ပိုေကာင္းပါတယ္ဆိုတဲ့ ျပည္သူၾကားက ျပည္သူ႕စကားသံတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ့ အက်ိဳးကို ရည္ရြယ္ၿပီး ေျပာဆိုတဲ့ စကားသံသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ စကားသံ မဟုတ္ပါဘူး။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျပည္နယ္ေဒသကို ကိုယ္စားမျပဳဘဲ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကိုသာ ကို္ယ္စားျပဳတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ေဒသကို ကိုယ္စားမျပဳဘဲ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကိုသာ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဘယ္ေရြးေကာက္ပြဲမဆို စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုကို ဘယ္ေသာအခါမွ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာ မဆို ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရကို ညီတူညီမွ် အာဏာခြဲေဝ က်င့္သံုးခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုရင္ ျပည္နယ္အစိုးရမွာ အာဏာမရွိဘဲ ဗဟိုအစိုးရမွာဘဲ အာဏာရွိေနလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရၾကား အာဏာခြဲေဝဖို႔ဆိုရင္ ဗဟိုအစိုးရမွာပဲ တာဝန္ရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္နယ္ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားမွာလည္း မ်ားစြာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္းအၾကား စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ၿပီး ကုိယ့္ျပည္နယ္ကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္သေရြ႕ အာဏာဟာ ဗဟိုအစိုးရမွာပဲ ဆက္လက္ရွိေနအုန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအရပ္သားအစိုးရလက္ထဲမွာ ျပည္နယ္အစိုးရေပၚေပါက္လာေပမဲ့ ျပည္နယ္ေဒသကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ပဲ အဖြဲ႔အစည္းကိုသာ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္တဲ့ အစိုးရပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္နယ္အစိုးရက ျပည္နယ္ေဒသကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္တာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခန္းက႑မွာ ျပည္နယ္အစိုးရရဲ့ အခန္းက႑ ပါဝင္ခြင့္မရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရက ျပည္နယ္ေဒသကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္သမွ် ကာလပတ္လံုး ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးဟာ မေသခ်ာမေရရာတဲ့ အေျခအေနမွာ ဆက္လက္ရွိေနအုန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၃.၉.၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ဦး ပါတီကေန ႏူတ္ထြက္ေၾကာင္းၾကားသိရပါတယ္။ ပါတီႏူတ္ထြက္ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ပါတီထက္ မဲဆႏၵနယ္ေျမကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက ကိုယ့္ရဲ့ မဲဆႏၵေျမကုိ အမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳႏုိင္မွသာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားဟာ ကိုယ့္ရဲ့ျပည္နယ္ေဒသကို အမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳႏိုင္မွသာ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားမွာ က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျပည္နယ္ေဒသအခြင္းအေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အဖြဲ႕အစည္း၏ အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ရဲ့ အခြင့္အေရးကုိ အဓိက ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပျပဳလုပ္တာေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ အခါတိုင္း ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚထြက္လာတာကို ေတြ႔ရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႕ ကုိယ့္ရဲ့ျပည္နယ္ေဒသအက်ိဳးထက္ ကိုယ့္ရဲ့အဖြဲ႔အစည္းအက်ိဳးကိုသာ ဦးစားေပးျပီး မဲထည့္မယ္ဆိုရင္ တရားမွ်တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ဘယ္ေသာအခါမွ ရရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္နယ္ေဒသတစ္ခု ေပၚေပါက္လာဖို႔ဆိုရင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ လူမ်ိဳတစ္စုနဲ႔သာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူမ်ိဳးစု တစ္ခုနဲ႕တစ္ခု တစ္စုတစ္စည္းတည္း အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ရာကေန ျပည္နယ္ေဒသ ျဖစ္ေပၚလာရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္ေဒသမွာ ေနထိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားအားလံုး အခြင့္အေရး ရရွိဖို႕ဆိုရင္ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေတာင္းဆိုမႈနဲ႕သာ အခြင့္အေရးကို ေတာင္းခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္နယ္ေဒသကို ကုိယ္စားမျပဳဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရတာဟာ စစ္မွန္တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခုလို႕ ေျပာဆို၍ မရသလို ျပည္နယ္ေဒသကို ကုိယ္စားျပဳပါလွ်က္နဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရွဳံးနိမ့္သြားတာဟာ အခြင့္အေရးတစ္ခု ဆံုးရွဳံးသြားတယ္လို႔ ေျပာဆိုလို႔ မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္အရွဳံးဟာ ျပည္သူရဲ့ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဟုတ္သလို ကိုယ္စားျပဳမႈဟာ ျပည္နယ္ရဲ့ အနာဂတ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သက္ေသသာဓကတစ္ခုကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ေမလ(၁၆)ေန႔မွာ ၿဗိတိသွ်ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆာဝီလ်ံဆလင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႕ မိတၱီလာမွာ ေတြ႕ဆံုၾကတဲ့အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအင္ဆန္းက “ စစ္ေျမျပင္မွာရွိတဲ့ ဗမာ့မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ကို လစာႏွင့္ ရိကၡာေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မလား” လို႔ ေမးလာတဲ့အခါ ၿဗိတိသွ်ဗိုလ္ခ်ဳပ္က “ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ မိမိ၏ အမိန္႕ကို လက္ခံမည္ဆိုပါက လစာကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရိကၡာေထာက္ပံ့ျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္” လို႔ ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအခါမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက “ကြ်ႏ္ုပ္၏ လက္ေအာက္ခံ တပ္မွဴးအေနျဖင့္ အမိန္႕နာခံရန္ကိစၥကို ကြ်ႏ္ုပ္၏ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါဦးမည္၊ ေနာက္တစ္ပတ္တြင္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုပါမည္” ဟု ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟယ ဗမာ့တပ္မေတာ္ရဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေပမဲ့ ၿဗိတိသွ်ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ အကူအညီကို ခ်က္ျခင္းလက္မခံဘဲ ကြ်ႏ္ုပ္အစိုးရနဲ႕ တိုင္ပင္ပါဦးမည္ဟု ေျပာၾကားတာဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဗမာ့တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းကိုသာ ကိုယ္စားမျပဳဘဲ ျမန္မာျပည္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္စားျပဳမႈ ပီသတဲ့ ဘယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးမဆို သူ႔ေဒသရဲ႕ အခက္အခဲကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းရရွိေအာင္ အၿမဲတမ္း ႀကံရြယ္လုပ္ေဆာင္ေနရတာပါ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ျပည္နယ္ေဒသတစ္ခုလံုးကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မပါရွိခဲ့ပါဘူး။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလႈိင္လ (၁၉)ရက္ေန႔မွာ မသမာသူအခ်ိဳ႕ရဲ့ စာနာမႈ ကင္းမဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အညွာမခိုင္ေသးတဲ့ ျမန္မာ့ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ၾကယ္ပြင့္မ်ား ေျမမွာ က်ခဲ့ရတာပါ။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား က်ဆံုးခဲ့ရေပမဲ့ ျမန္မာျပည္ႀကီးအေပၚ စစ္မွန္တဲ့ သူတို႕ရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳမႈဟာ ျမန္မာသမိုင္းမွာ ဆက္လက္ထင္က်န္ေနအုန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံၿပီး စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာဖို႔အတြက္ ျပည္နယ္ေဒသကို အမွန္တကယ္ ကုိယ္စားျပဳႏိုင္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာႏိုင္ပါေစ။

Comments

comments