စည္းကမ္းပ်က္ လုပ္ငန္းမ်ား အေရးယူႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အစိုးရကိုတိုက္တြန္း

စုိင္းလင္းလင္းဦး

ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာသံုး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ တင္ဒါစည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္ကာ အရည္အေသြးျပည့္ဝစြာ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈျဖင့္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးရန္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အဆိုတင္သြင္းကာ ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

တင္ဒါသတ္မွတ္ခ်က္စာခ်ဳပ္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတုိင္း စိစစ္အေရးယူရန္ ေဘာလခဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးရယ္က တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က က်င္းပခ့ဲေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္း ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လမ္း၊ တံတားမ်ားအပါအဝင္ အျခားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၁၂၂ ခု၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စိစစ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အေသြးမ်ား မျပည့္မီွျခင္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာအားနည္းခ်က္မ်ား ေတြ႔ရိွခဲ့ၿပီးေနာက္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေလ့လာေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၏ ေတြ႔ရိွခ်က္အစီရင္ခံစာတြင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရိွသူ အစိုးရထံသို႔ ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးရယ္က “ကြင္းစစ္စစ္ေဆးတဲ့ဟာေတြရိွတယ္။ အဲ့ဒီလိုစစ္ေဆးတဲ့အခါ တခ်ိဳ႕ဟာေတြက ႀကီးၾကပ္မႈေတြအားနည္းတာ၊ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြက အင္ဂ်င္နီယာေတြမရိွဘူး၊ အခ်ိဳ႕ဟာေတြက ကုမၸဏီအႀကီးအကဲေတြ ဌာနအႀကီးအကဲေတြမရိွတာေတြ႔ရတယ္ေပါ့ေနာ္။ တခ်ိဳ႕ဟာေတြက စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ မမီွဘူးေပါ့ေနာ္ အဲ့ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဆိုတင္ရျခင္းျဖစ္တယ္ေပါ့။” ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေလ့လာေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌ ဦးစိုးရယ္က ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေဆာင္ရြက္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမည့္ အႀကီးအကဲမရိွျခင္း၊ လုပ္ငန္းအတြက္ အင္ဂ်င္နီယာမပါဝင္ျခင္း၊ ဌာနမွ ႀကီးၾကပ္မႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို အခ်ိဳ႕ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရိွရေၾကာင္း ယင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေလ့လာေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီမွ ၎၏အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းတင္ဒါမ်ားေခၚယူရာတြင္ တင္ဒါစည္မ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္းတာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ကာ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္းလုပ္ကို္င္သူမ်ားက ေဖ်ာက္ဖ်က္ပါက အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ လာမည့္လုပ္ငန္းတင္ဒါမ်ားေခၚယူရာတြင္ စည္းကမ္းေဖ်ာက္ဖ်က္ထားေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ဟု အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကယားျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျဖဴက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးထားသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့ေသာ အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ေမးခြန္း ၃၂ ႏွင့္ အဆို ၃ ခု တို႔တြင္ ၂၂ ခုက ကတိကဝတ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အစိုးရမွ တာဝန္ယူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေမးခြန္း ၁၅ ခုႏွင့္ အဆို ၃ ခုတို႔မွာ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ က်န္ရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာက ဆိုထားသည္။

အစိုးရမွ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆိုပါ ေမးခြန္းႏွင့္ အဆိုကို အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီက ေစာင့္ၾကည့္ေနလွ်က္ရိွၿပီး အစိုးရမွ ကတိကဝန္မ်ားကို တာဝန္ေက်ပြန္ေအာင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ပါဟု ေကာ္မတီမွ ထပ္မံတိုက္တြန္းထားသည္။

Comments

comments