စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အတြက္ ေျခလွမ္းသစ္

ေက်ာ္စိုးသူ(Economic Development)ေရးသားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ေပၚေပါက္လာေသာ ေဒသအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ သက္တမ္း(၇)ႏွစ္ နီးပါးျပည့္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို မျပ႒ာန္ႏိုင္သေရြ႕ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္မွာ ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္ႏိုင္ေပ။

ဗဟိုဦးစီးစနစ္ႏွင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အတြက္သာ ေရးဆြဲထားခဲ့ေသာ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကရေပလိမ့္မည္။

အဓိကအားျဖင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႏွင့္ အာဏာျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ လြန္စြာအသားက်ေနသည့္ ေဒသအစိုးရမ်ားကို အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းျခင္း အသက္ဝင္ေစမည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းဖို႔သည္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုး ျဖစ္ေပသည္။

ကာတြန္း – စိုးရယ္

ျပည္ေထာင္စုမွ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ်ခ်ိန္တြင္ အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းမႈ အားနည္းသည့္ ေဒသအစိုးရဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုသ႑ာန္မ်ားေၾကာင့္ ျပင္ျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဟန္ခ်က္မညီျဖစ္ေနျခင္းကိုလည္း သတိျပဳဆင္ျခင္ရေပလိမ့္မည္။

အထူးသျဖင့္ ဖယ္ဒရယ္အရ ခြဲေဝေပးေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသအစိုးရမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ျပည္သူတို႔အတြက္ ေက်နပ္အားရဖြယ္ မရွိလွတာကိုေတြ႔ရေပမည္။

အသစ္ျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္လည္း ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေဟာင္းမ်ား၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေၾကာင္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနတာကို ေတြ႔ရေပသည္။
ထိုအျခင္းအရာမ်ားသည္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကူးေျပာင္းေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ ျပႆနာမ်ားပင္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အတူတကြ ပူးေပါင္း၍ ႀကိဳးစားေက်ာ္ျဖတ္ရေပလိမ့္မည္။

လက္ရွိကာလတြင္လည္း ေဒသအစိုးရမ်ား အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းျခင္း အားေကာင္းေစရန္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၇ ႏိုုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႕ ေပးပို႔ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ(၂၀၁၇)ျပ႒ာန္းခ်က္အရ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နည္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ တာဝန္မ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သည့္ အခ်က္မ်ားမွ အျပန္အလွန္ ထိန္းေၾကာင္းျခင္းအတြက္ အဓိကၾကသည့္အခ်က္မ်ားမွာ ပုဒ္မ-၂၅ အစားထိုး-

(က) သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္စည္းေဝးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏အရ အသံုးစာရင္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုးတစ္ႀကိမ္တင္ျပျခင္းႏွင့္ ထူးျခားေသာ အေျခအေနတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ တင္ျပျခင္း၊

(ဃ) မိမိ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊

(ဆ) တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က တာဝန္ေပးအပ္လာလွ်င္ စစ္ေဆး၍ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း၊

(စ်) ႏိုင္ငံပိုင္ ေရ၊ေျမ၊ ေလ သယံဇာတမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေပးသည့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နည္းစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းႏွင့္ စာရင္းမ်ားကို လုိအပ္၍ တာဝန္ေပးလာပါက စစ္ေဆးျခင္း၊ စသည္တို႔ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးအဆင့္ဆင့္၏ တာဝန္ႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း 

ပုဒ္မ-၃၄ အစားထိုး

(ခ) သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူတို႔အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း၊
ပုဒ္မ-၃၆ ျဖည့္စြက္

(ခ) ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ စာရင္းစစ္ရံုးအဆင့္ဆင့္၏ အစီရင္ခံစာအရ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အေရးယူသည့္အခါတြင္ ပဏာမစံုစမ္းမႈကို ျပန္လည္ျပဳလုပ္ျခင္း မျပဳဘဲ စာရင္းစစ္ရံုးအဆင့္ဆင့္တို႔၏ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ကို စြဲခ်က္တင္ရန္ အေထာက္အထား တစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ယူ၍ ဌာနဆိုင္ရာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရမည္၊

စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား၏ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းက႑ကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစမွာျဖစ္သလို ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းျခင္းကိုလည္း အသက္ဝင္လာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္သို႔ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ သံုးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံ တင္ျပရမည့္အခ်က္မွာ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီအတြက္ အဓိက လိုအပ္ေနေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းခ်ဳပ္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္အခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။

ထို႔အျပင္ ေျပာင္းလဲသြားသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လက္ေတြ႕က်က်အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရမည့္ အခက္အခဲမ်ားကို အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အတူတကြ လက္တြဲ ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားျခင္းျဖင့္ အားလံုး၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေဆာက္သြားၾကပါရန္ တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

Comments

comments