ဆန္စပါးကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳေနတ့ဲ နန္းမယ္ခံု ေဒသခံေတြရဲ႕ အခက္အခဲကို တင္ျပထားပါတယ္ (ရုပ္သံ)

နန္းမယ္ခံု ေဒသခံေတြရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းက အဓိက ဆန္စပါး စုိက္ပ်ိဳးၾကတ့ဲအတြက္ သူတို႔ေတြ စိုက္ပ်ိဳးထားတ့ဲ စပါးေတြ ေရာင္းခ်ဖို႔ ေစ်းကြက္မရွိတာက အခက္အခဲတစ္ခု ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို တင္ျပထားပါတယ္။

 

Comments

comments