ဆယ္ေတာရုုိမွသည္ ကရင္နီျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုုိ႔

ထူးခ်စ္ေရးသားသည္။

“ဆယ္ေတာရုုိ” ဆုုိသည္ကား ေဒသခံ ကယားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကားအရ “မိုးေသာက္ၾကယ္ (သုုိ႔မဟုုတ္)ေရာင္နီဦးၾကယ္ဟုု” အဓိပၸာယ္ ဖြင္႔ဆုုိၾကသည္။ ဆယ္ေတာရုုိပညာေရး အစီအစဥ္ကို ျပည္နယ္သားတုုိ႔၏ အနာဂတ္၊ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ အိပ္မက္၊ ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္း၏ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပဟုု ေဒသခံမ်ား၏ အေသြးအသားထဲမွ ယံုုၾကည္ေနၾက၏၊။

ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္သည္ ျပည္နယ္ေသးငယ္ေသာ္လည္း လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား မ်ားျပား၏။ ေဒသခံ လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ခဲ႔ဖူး၏။ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ကုုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခါးစည္းခံခဲ႔ၾကရ၏။ ျပည္တြင္းစစ္၏ ေနာက္ ဆက္တြဲ ဆိုုးက်ိဳးမ်ားအျဖစ္ ျပည္နယ္အတြင္း စိတ္ဝမ္းကြဲမႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ မူးယစ္ေဆးထုုတ္ လုပ္သံုုးစြဲေနမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးမွာ နိမ္႔က်ခဲ႔ရ၏၊ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားအေနျဖင္႔္ စစ္ကုုိမလုုိလား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပညာေရးနွင္႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးကုုိသာ လုုိလားေနၾက၏၊

၂၀၁၂-ခုုနွစ္မွ စတင္ၿပီး KNPP (ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုုိးတက္ေရးပါတီ)အေနႏွင္႔ ျပည္နယ္အဆင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးကတည္းက ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္း လူထုုလုုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ျပည္သူလူထုုႏွင္႔ ညိွႏိႈင္းတုိင္ပင္လ်က္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္လုုပ္ ကုုိင္လ်က္ ရွိ၏။ KNPP အေနျဖင့္ စစ္ေရးအရ သေဘာထား တင္းမာမႈမ်ားကိုု အတတ္ႏိုင္ဆံုုး ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ႔၏။ မူးယစ္ေဆးဝါး တုုိက္ဖ်က္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိလည္း မ်ားစြာေသာ အခက္ အခဲမ်ားၾကားမွ မိမိတုုိ႔ တတ္ႏုုိင္သေလာက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ၏။

ဆယ္ေတာရုုိ “လူငယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပညာေရးနွင္႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေက်ာင္း ဖြင္႔ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကား ရုုိးရွင္းထိမိ၏။ အေျခခံလူထုု၏ အသည္းႏွလံုုးကုုိ ခ်ဳပ္ကုုိင္မိ၏။ ျပည္နယ္၏ လုုိအပ္ ခ်က္ျဖစ္သည္ကုုိကား မည္သူမ်ွ ျငင္ဆိုဝံ့မည္မဟုုတ္။ ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ၾကသည္႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု လူငယ္မ်ား၏ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ႏွင္႔ ပညာသင္ၾကားႏုိင္မႈ အခြင္႔အလမ္းမ်ား ဆံုးရူံး ေနၾကသည့္ လူငယ္မ်ားအား အဓိကထားၿပီး ပညာသင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္ဟုု” ဆုုိထား၏၊

အခါအခြင္႔သင္႔တုုိင္းလည္း ဆယ္ေတာရုုိေက်ာင္း ရည္ရွည္တည္တံ႔ ခုုိင္ၿမဲေရးအတြက္၊ “ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ ကယားျပည္နယ္အစုိးရ၊ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ ကယားျပည္နယ္( ကရင္ နီျပည္နယ္) အတြင္း မွီတင္းေနထိုုင္ၾကသည့္ မိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္္ပါသည္” ဟု ရွင္းလင္းစြာ ေျပာဆုုိခဲ႔ၾက၏။

၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ကယားျပည္နယ္ အစုုိးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္(ကုုိယ္စား)မွ KNPP လြိဳင္ေကာ္ဆက္ဆံေရးရံုးသုုိ႔ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတုုိးတက္ေရးပါတီမွ ပံ႔႔ပုုိးကူညီမႈ ေပးေနသည့္ ေဒသတြင္း လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေက်ာင္း တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေပးေနမႈကုုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုုိ႔ခဲ့သည္ဟုု ၾကားသိခဲ႔ရ၏၊

အဆုုိပါ အေၾကာင္းၾကားစာ ရရွိခဲ႔သည့္အတြက္ ဖြ႔ံံၿဖိဳးေရးကုုိ ငတ္မြတ္ေနသည္႔ အေျခခံလူထုုမ်ားအေနျဖင့္ အံ့အားသင္႔ခဲ႔၏။ ေဒသတြင္း အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနနွင္႔လည္း နားမလည္ႏုုိင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ႔ရ၏၊ စိတ္မေကာင္းမႈ၊ ဝမ္းနည္ေၾကကြဲမႈႏွင္႔ မခံမရပ္ႏုုိင္ေအာင္ ျဖစ္ၾကရ၏။ သုုိ႔ထက္ဆုုိးသည္မွာ ကယားျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကိုုပါ စုုိးရိမ္လာခဲ႔ၾက၏။

၂၀၁၅ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ KNPP ၊ ကယားျပည္နယ္အစုုိးရ ျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင္႔ ျမန္မာႏုုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေဆြးေႏြးညိွႏုုိင္းပြဲတြင္ စာေရးသူမွ ေလ႔လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခြင္႔ ရရွိခဲ႔၏၊ စာေရးသူအေနနွင္႔ ျပည္နယ္တြင္း လုုပ္ကုုိင္ ေဆာင္ရြက္ လိုုသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ တင္ျပႏုုိင္ခဲ႔၏။

ျပည္နယ္တြင္း လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ကုုိင္လုုိေၾကာင္းနွင္႔ “ဆယ္ေတာရုုိ”ေက်ာင္းႏွင္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုု ႏွစ္ဖက္အစုုိးရမ်ားၾကား ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ႔ဖူး၏၊ အဆုုိပါအစည္းအေဝးတြင္ ဦးေဆာင္ တက္ေရာက္ခဲ႔သည့္ သမၼတရံုုး ျပည္ေထာင္စုုဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည္႔ ဦးစုုိးသိမ္း (လက္ရွိ ကယားျပည္နယ္၊ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္)ႏွင္႔ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ တာဝန္ရွိသူ ဦးေအာင္မင္းတုုိ႔က သေဘာတူခဲ႔၏။ လုုိအပ္သည္မ်ားကုုိ ပံ႔ပုုိးကူညီပါမည္ဟုု တရားဝင္ကတိ ေပးခဲ႔ဖူး၏၊

“အခုုလုုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေက်ာင္းမ်ိုဳးေတြ တစ္ေက်ာင္းတည္းႏွင္႔ မလံုုေလာက္၊ အနည္းဆံုုး သံုုးေက်ာင္းေလာက္ေတာ႔ ကယားျပည္နယ္ထဲမွာ လုုပ္ေဆာင္သင္႔သည္”ဟု ဦးစုုိးသိမ္းမွ အႀကံေပးခဲ႔ဖူး၏။ အဆုုိပါေက်ာင္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိဳင္ရန္ ေဘာလခဲ ၿမိဳ့နယ္အတြင္းႏွင္႔ ရွားေတာၿမ့ိဳနယ္မ်ားတြင္ အစုုိးရေျမမ်ား လ်ာထားေပးခဲ႔ဖူး၏။ လုုိအပ္သည့္ ရုုပ္ဝတၱဳပစၥည္းမ်ား ကူညီပံ႔ပုုိးေပးပါမည္ဟုုလည္း ကမ္းလွမ္းခဲ႔ဖူး၏။

KNPP အေနနွင္႔ ပင္ပန္းၾကမ္းတမ္းသည့္ လက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရးကုုိ ဆင္ႏြဲခဲ့၏။ ေတာ္လွန္ေရး တစ္ရပ္ကုုိ ဆင္ႏြဲခဲ႔သည္ ဆုုိသည္မွာ ျပည္နယ္သားမ်ား၏ ပညာေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္လာေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ခ်င္သည့္ ခိုင္မာေသာ ယံုုၾကည္မႈေၾကာင္႔ ျဖစ္၏။

ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ၎တုုိ႔၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယံုုၾကည္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပင္းျပသည္႔ ဆႏၵတစ္ခုုျဖစ္၏။ ျပည္နယ္သားတုုိ႔၏ လုုိအပ္ခ်က္လည္းျဖစ္၏၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု မည္သည္႔နည္းႏွင္႔မ်ွ မထိခိုုက္လိုသည့္ KNPP အေနနွင္႔ တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားကုုိ အေလွ်ာ႔ေပး နားလည္မႈျဖင္႔ ညိွႏိွဳင္းႏုိင္ခဲ့၏။

၅ ႏွစ္တာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလအတြင္း လက္နက္ကိုုင္ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုုး ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ့၏။ ၎တိုု႔၏ အေသြးထဲ အသားထဲမွ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ယံုုၾကည္ထားသည့္ ပညာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ျပည္နယ္ အစုုိးရ အေနနွင္႔ ဟန္႔တားပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းသည္ KNPP ၏ ယံုုၾကည္႔မႈ ႀကီးတစ္ခုုကုုိ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္သာျဖစ္၏။ KNPP ေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္သုုိ႔ ဆံုုးျဖတ္တုုန္႔ျပန္ မည္ကုုိ ျပည္နယ္သားမ်ား စိတ္ဝင္စားေနၾက၏၊

“ဆယ္ေတာရုုိ” လူငယ္ေလ႔က်င္႔ေရးေက်ာင္းဟာ အခြင္႔အလမ္း နည္းပါးျပီး Academic အကယ္ဒမီ ပညာေရး မတက္လွမ္းနိုုင္တဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ႔ လူငယ္ေလးေတြအတြက္၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္ တစ္ခုုခုုကုုိ သင္ယူတတ္ကၽြမ္းႏုုိင္တဲ႔ အခြင္႔အလမ္းေလးေတြ ရရွိဖုုိ႔ ရည္ရြယ္တာပါ၊ ေဒသခံျပည္သူေတြ ကုုိယ္တုိင္က တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္အားေပးလိုု႔ ျဖစ္လာတဲ႔ အစီစဥ္ေလးပါဟုု ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုုိးတက္ေရးပါတီ၊( KNPP) ခုတိယဥကၠဌ ခူးဦးရယ္ က ေျပာျပပါတယ္။

၎မွဆက္လက္ျပီး “ယခင္သမၼတ၊ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ေတြ႔ဆံုု ေဆြးေႏြးစဥ္က ျပည္နယ္တြင္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အစီစဥ္ေေတြမွာ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးထားတဲ႔ အစီ အစဥ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔အစုုိးရလက္ထက္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ေတြနဲ႔ သမၼတရံုုးဝန္ႀကီးေတြျဖစ္တဲ႔ ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးစုုိးသိမ္းတုုိ႔ကုုိယ္တုုိင္ အားေပးေထာက္ခံခဲ႔တဲ႔ အစီအစဥ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာျပခဲ႔ပါတယ္။

“၂၀၁၃-ခုုႏွစ္၊ဇြန္လ(၂၀) ရက္ေန႔မွာ က်ေနာ္တုုိ႔ ျပည္နယ္အဆင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မွာ ေယဘုယ်ဆန္ဆန္ ေရးထားေပမယ့္ က်ေနာ္တုုိ႔အေနနဲ႔ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး ျဖစ္ပါတယ္။ ကူညီပံ႔ပုိးမႈကုုိ အစုုိးရက ဘယ္လုုိကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆုုိတဲ့အထိ ပါတယ္။ ဒါကုုိ လက္ရွိအစိုုးရက အဲဒီလုုိအေသးစိတ္ သေဘာတူညီထားတဲ႔ ကိစၥေတြကုုိ မသိဘဲနဲ႔ ဟုုိနားဒီနားက အတည္မျပဴႏုုိင္တဲ႔ သတင္းစကားေတြကုုိ အေျခခံၿပီး ကန္႔ကြက္တယ္ဆုုိတဲ႔ အေျခအေနမ်ိဳး သက္ေရာက္ပါတယ္။

အစုုိးရရဲ႕ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ ျပဌာန္းထားတဲ႔ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြကုုိ မထိပါးႏုုိင္သလုုိ ေဒသခံ ျပည္သူေတြကုုိယ္တုုိင္ အင္တုုိက္အားတုုိက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ေနတာေၾကာင္႔ သူတုုိ႔က စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစတယ္ဆုုိတာ လက္ေတြ႕က်တဲ႔ စြတ္စြဲခ်က္ မဟုုတ္ပါဘူး၊ အေျခခံစုုိက္ပ်ိဳးေရးပညာေပး အစီစဥ္မွာလည္း ဒီလုုိအလားအလာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္႔ အေျခခံေဒသခံေတြ၊ ကုုိ္ယ္ထူကုုိယ္ထ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ေအာင္ ေလ႔က်င္႔ပ်ိဳးေထာင္ေပးလိုုတဲ႔ အစီအစဥ္သာျဖစ္ပါတယ္။

ကယားျပည္နယ္ အစုုိးရက ပါဝင္ေထာက္ခံရမယ့္အစား ကန္႔ကြက္ေနတာဟာ ေမးခြန္းထုုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အစုုိးရ ေျပာသလိုု အစုုိးရရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔လုုပ္ငန္းေတြကုုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏုုိင္မယ့္ ကိစၥ တစ္ခုုမွ မပါပါဘူး၊ ညွိႏုုိင္းအေျဖရွာဖုုိ႔ လုုိပါလိမ္႔မယ္” ဟု ျပည္နယ္အစုုိးရအေနနဲ႔ ဆယ္ေတာရုုိ လူငယ္ေလ႔က်င္႔ေရးေက်ာင္းကုုိ ဟန္႔တားကန္႔ကြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ညီညြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြ႔ဲ၏ အတြင္းေရးမွဴးႏွင္႔ KNPP ၏ ဒုုတိယ ဥကၠဌျဖစ္သူ ခူးဦးရယ္က ဆက္လက္ရွင္းျပခဲ႔ပါတယ္။

KNPP သည္ ၎တုုိ႔ ျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႔အၾကံဳႏွင္႔ တစ္စုုိက္မတ္မတ္ ေလ႔လာစမ္းစစ္မႈမ်ား ကုုိအေျခခံျပီး ျပည္နယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကုုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔၊ ေဆာင္ရြက္ေနဦးမည္ ျဖစ္၏၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကုုိ အေသြးအသားထဲမွ လုုိလားေနေသာ KNPP အေနနွင္႔ ယခုုလုုိ ျပည္နယ္သားမ်ား၊ အဓိကအားျဖင္႔ ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထုုိင္ၾကသည့္ တုုိင္းရင္သားေပါင္းစံုု လူငယ္မ်ား အတြက္ အက်ိဳးယုုတ္ပ်က္သုဥ္းေစမည္႔ ကယားျပည္နယ္အစုုိးရ၏ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကုုိ ေခါင္းငုု႔ံခံ ေနလိမ္႔မည္ဟုု မထင္ပါ။

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၏ စစ္ေရး၊ နိုု္င္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနွင္႔ ကယားျပည္နယ္အစုုိးရ၏ တားျမစ္ခ်က္ကုုိ ဘက္ေပါင္းစံုုမွ စဥ္းစား ခ်ဥ္းကပ္ေနၾက၏။ အေရးႀကီးသည့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုုိ တိတိက်က် ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားၿပီးဟုု ယံုုၾကည္၏။ သူတိုု႔သည္ အေကာင္းဆံုုး ကုုိေမ်ွာ္လင္႔ေနၾက၏။ သုုိ႔ေသာ္ အဆုုိးဆံုုး အတြက္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို အဆင္႔တုုိင္းတြင္ ျပဳလုုပ္ထားျပီး ျဖစ္မည္ဟုုလည္း ယံုုၾကည္မိ၏။

အစဥ္အလာရွိသည့္ လက္နက္ကုုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အေနျဖင္႔ ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုု လြတ္လပ္စြာ လုုပ္ပုုိင္ခြင္႔ မရွိသည့္ အေနအထားတြင္ ၎တုုိ႔အေနနွင္႔ မည္သုုိ႔ ခံစားေနရမည္ကုုိ ကုုိယ္ခ်င္းစာမိ၏။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုုပ္ေနေသာ လူတစ္ေယာက္အေနနွင္႔ ဆယ္ေတာရုုိေက်ာင္း ပိတ္ပင္မႈသည္ တန္ဖိုုးမျဖတ္နိုု္င္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ခုုလံုုးကုုိ ထိခိုုက္မည္ကုုိကား စုုိးရိမ္ေနမိ၏။

သုုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္တြင္း လူငယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုုိ အားေပးေထာက္ခံခဲ႔သည့္ အေျမာ္အျမင္ရွိသည့္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းႏွင္႔ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈကုုိ ရရွိထားသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျပည္နယ္တြင္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ရည္ရွည္လုုပ္ကုုိင္နုုိင္္လိမ္႔မည္ဆုုိသည့္ ေမ်ွာ္လင္႔ခ်က္ေရာင္ျခည္ေလး က ရွိေနေသး၏။

အကယ္၍ ဆယ္ေတာရုုိ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေက်ာင္းမွ အစျပဳၿပီး ျပည္နယ္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ သြယ္ဝုုိက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တုုိက္ရုုိက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ထိခုုိက္ခဲ႔ပါက အဆုုိပါ တားျမစ္ခ်က္ကုုိ ဦးေဆာင္ခဲ႔သည့္ လူပုုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ ျပည္နယ္လူထုု၏ ဒဏ္ခတ္ျခင္းကုုိလည္း တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ခံရမည္သာ ျဖစ္၏။

“ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေရရွည္တည္တံ႔ခုုိ္င္ၿမဲသည္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ တည္ေဆာက္လုုိပါက ျပည္နယ္တြင္းရွိ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုု လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးႏွင္႔ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ေဒသခံ ျပည္နယ္သားမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္နယ္အစုုိးရ၊ ျပည္ေထာင္စုုအစိုုးရႏွင္႔ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္တုုိ႔က စနစ္တက် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။” ေရးသားအပ္သည္။

(စာေရးသူ ထူးခ်စ္သည္ ကရင္နီျပည္နယ္သား တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္အေျခစုုိက္ Ashoka Foundation မွ ၂၀၀၈ ခုုႏွစ္တြင္ ခ်ီးျမွင္႔သည့္ ‘အေသာက” လူ႔အခြင့္အေရးဆုု ( Ashoka Follow)၊ ၂၀၁၀-ခုုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏုုိ္င္ငံမွ ေပးသည့္ လူအခြင္႔အေရးဆု၊ 7 Day သတင္းဌာနမွ ေပးသည့္ 7 Day Hero 2014 ဆုုကို ရရွိထားၿပီး ထုုိင္းႏုုိင္ငံအေျခစုုိက္၊ ပညာေရးနွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း ( FED ) ကုုိ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔သူျဖစ္ၿပီး လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ လူ႔အခြင႔္အေရးကိစၥမ်ားကုုိ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ျဖစ္ပါသည္။)

Comments

comments