တစ္ႏွစ္စာ ဝမ္းေရးေျဖာင့္ျဖဴးရန္ ကူညီပါ

စက္တင္ဘာလ ၁  ရက္ေန႔ထုုတ္ ကႏၲာရဝတီတိုုင္း(မ္)သတင္းဂ်ာနယ္ပါ အယ္ဒီတာအာေဘာ္

မ်ားမၾကာခင္ကာလတြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုုး သီးႏွံမ်ားထြက္ရိွလာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ လုုပ္အား၊ ေငြအားျဖင့္ ရင္းႏွီးထားသည့္ ၎တိုု႔၏ ေခ်ြးနည္းစာကိုု ဖ်က္ဆီးရန္ အသင့္ေစာင့္ႀကိဳေနေသာ အရာမ်ားလည္း ရိွေနသည္။

မူမမွန္ေသာ ရာသီဥတုကိုု ဒီကာလအတြင္း ႀကံဳခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္သည္။ မိုုးမမွန္၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ စိုုက္ပ်ိဳးရသည့္ စိုုက္ခင္းအမ်ားအျပားရိွသည္။ မိုုးမ်ား၍ သီးႏွံပင္မ်ားမေအာင္ျမင္မႈလည္း ထိုုနည္းတူတူျဖစ္သည္။ ကုုန္က်စရိတ္မ်ား ပံုုမွန္ထက္ပိုုကုုန္ရသည္။

ယင္းကဲ့သိုု႔ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ စိုုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံလိုုက္ေသာ ေငြမ်ားအတြက္ ပူပင္ေသာကေရာက္ၾကရသည္။ ပံုုမွန္မဟုုတ္ေသာ ေငြကုုန္ေၾကးက်အတြက္ အတိုုးမ်ားမ်ားႏွင့္ ျပင္ပမွ ေခ်းယူေနၾကရသည့္ ေတာင္သူမ်ားမနည္းေပ။

ဒီၾကားထဲ သီးႏွံဖ်က္ပိုုး ငေျမာက္ေတာာင္လည္း ဒုုကၡေပးလိုုက္ေသးသည္။ ဆြတ္ခူးခါနီး ေျပာင္းပင္မ်ား ပိုုးဖ်က္၍ ဆံုုးရွံဳးမႈထပ္ႀကံဳျပန္သည္။ ရင္းထားသမ်ွ သဲထဲေရသြန္ျဖစ္သြားသည္။ ဒါတင္မကေသး ေတာင္သူမ်ား ေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုုထပ္ေတြ႕ရအုုန္းမည္။ သီးႏွံေစ်းျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက ပံုုမွန္တင္ပို႔ေနသည့္ ႏိုုင္ငံျခား၏ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုုက္ျဖစ္ကာ အရင္းပင္ျပန္မရသည့္ အျဖစ္က ၎တိုု႔အား သင္ခန္းစာေကာင္းေကာင္းႀကီးေပးခဲ့သည္။

သိုု႔ျဖစ္၍ ယခုုႏွစ္ သီးႏွံထြက္ရာသီေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္စာ ဝမ္းေရးဖူလံုုမႈကိုု အဆံုုးအျဖတ္ေပးမည့္ သီးႏွံေစ်းႏွဳန္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ ပံုုမွန္သေဘာတရားအရ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ေသာ္လည္းပဲ ေစ်းကြက္ပ်က္သြားသည့္အခါမ်ိဳး အစိုုးရမွ ဝင္ေရာက္ထိန္းညိွေပးႏိုုင္သည္။

ကယားျပည္တြင္ အမ်ားစုုစိုုက္ပ်ိဳးေသာ တစ္ရာသီထြက္ သီးႏွံ ၂ မ်ိဳးရိွသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းေစ်းက်သည္။ ႏွမ္းေစ်းလည္း က်သည္။ ၂၀၁၇ တြင္ ေျပာင္းေစ်းေကာင္းသည္။ ႏွမ္းေစ်းမာမူ တက္လာျခင္းမရိွသည့္အျပင္ ေစ်းထပ္က်သည္။ ေတာင္သူမ်ား အရင္းသာျပန္ရၿပီး ပိုုလ်ွံေငြမ်ားမ်ားမရၾကေပ။

သိုု႔အတြက္ လိုုအပ္ေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုုးတက္ေရးအတြက္ ေငြမ်ားမသံုုးစြဲႏိုုင္ေတာ့ေပ။ ယင္းသည္ ဆင္းရဲမႈ၏ အစပင္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးမလံုုေလာက္သည့္ ေအာက္ေျခေတာင္သူမ်ား၏ ဘဝမလွပမွေတာ့ ႏိုု္င္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ေႏွးေကြးေစသည္။

ယခုုကတည္းက ထြက္ရိွလာမည့္ ေတာင္သူမ်ား၏ ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အျခားေသာ ပံ့ပိုုးကူညီမႈမ်ားကိုု အသင့္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုုအပ္ေၾကာင္း ေရးသားအပ္သည္။

Comments

comments