တိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ခရီး နီးၿပီလား

ဘိုထီး(ေငြေတာင္ျပည္)ေရးသားသည္။

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆိုတာ ကိုယ့္ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ရဲ႕ျပည္နယ္ေဒသမွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ျပႆနာေတြကို အျခားျပင္ပ အဖြဲ႔အစည္းက လာေရာက္ ကူညီေျဖရွင္းလို႔ ရခ်င္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔၊ ကိုယ့္ေဒသ အေရးကိစၥအားလံုးကို ျပည္နယ္ျပင္ပ အဖြဲ႔အစည္းက လာေရာက္ဦးေဆာင္ၿပီး ကူညီလို႔မရပါဘူး။

ျပည္နယ္ေဒသ အက်ိဳးအတြက္ ျပည္နယ္ျပင္ပက အဖြဲ႔အစည္းေတြ လာေရာက္ဦးေဆာင္ၿပီး ကူညီမယ္ဆိုရင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ကေန အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ထိ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေဒသမွာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ မရေသးတာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေတြကို ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ မေပးလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ျပည္နယ္အက်ိဳးထက္ ကိုယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အက်ိဳးအတြက္ပဲ ဦးစားေပးတဲ့ တိုင္းရင္းသား အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္ေဒသတြင္းမွာ ရွိေနေသးလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ သမဂၢ အေဆာက္အအံုဟာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ေအာက္မွာ တည္ေဆာက္မွာကို ေက်ာင္းသားေတြ မလိုလားၾကပါဘူး။ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ရမွ သမဂၢအေဆာက္အအံု ျပန္လည္တည္ေဆာက္တာကိုပဲ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ပိုၿပီး လိုလားၾကပါတယ္။

(၅၅)ႏွစ္ေျမာက္ 7 July ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားမွာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့အခ်က္ေတြကို ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္းေတြ ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ အစိုးရက ေက်ာင္းသားသမဂၢ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရအေနျဖင့္  ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ ရပ္တည္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ရွားခြင့္ကို အသိအမွတ္ ျပဳေပးရန္တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရေတြဟာ NLD ပါတီက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားတဲ့ အစိုးရေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ NLD ပါတီက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားတဲ့ အစိုးရခ်င္းအတူတူ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဟာ ျပည္နယ္အစိုးထက္ ပိုၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးကိုပိုၿပီး ရရွိတယ္ဆိုတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ျပည္နယ္အစိုးရထက္ပိုၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရတာဟာ တိုင္းေဒသႀကီးမွာေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူေတြက ျပည္နယ္ေဒသမွာ ေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူေတြထက္ပိုၿပီး ကိုယ္ေဒသအေပၚမွာ ေစတနာရွိလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားအျပား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္တာ မရွိဘဲ ျပည္နယ္ေဒသကသာ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚထြက္လာတာ ကိုၾကည့္လိုက္ရင္ ျပည္နယ္ေဒသမွာ ေနထိုင္တဲ့ျပည္သူေတြဟာ တိုင္းေဒသႀကီးက ျပည္သူေလာက္ ကိုယ့္ျပည္နယ္ေဒသကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ဘူးဆိုတာကို ျပသလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရရွိဖို႔အတြက္ လြပ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့အခ်ိန္တုန္းက တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ လြပ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမွာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ပါဝင္ခဲ့ရျခင္းရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က တိုင္းရင္းသားေဒသမွာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ဆႏၵအေပၚ နားလည္မႈ အမ်ားဆံုးေပးႏိုင္တဲ့ လြပ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးပဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပါ။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ပင္လံုၿမိဳ႕မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ၿပီး ၁၉၄၇ ပင္လံုညီလာခံကို က်င္းပရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေဒသမွာ တုိင္းရင္းသားေတြ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပေနတဲ့အခ်ိန္မွာ  တိုင္းရင္းသားတစ္ဦးစီရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ရယ္ေမာရႊင္ပ်ခဲ့ၾကသလို လက္ခ်င္းတြဲၿပီး ႏွလံုးသားခ်င္း ေသြးနီးခဲ့ၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြကို ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မွသာ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရဲ႕ အက်ိဳးအဆက္အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စိတ္ခ်င္းညီတူ၊ မူခ်င္းမွ်တ၊ ဘဝခ်င္းဆက္၊ လက္ခ်င္းေႏြးေထြး၊ ေသြးခ်င္းေရာေႏွာ၊ တစ္သေဘာတည္းသာရွိခဲ့ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြ မကေသးပါဘူး။ ရုိးသားျခင္း၊ ေစတနာထားတတ္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈရွိျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြပူးေပါင္းေနထိုင္လိုတဲ့ စိတ္တို႔ဟာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရဲ႕ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုဆိုတာ ေတာင္တန္းႏွင့္ ေျမျပန္႔ တိုင္းရင္းသားတို႔အားလုံး တစ္ေနရာတည္းမွာ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေနထိုင္တာကို  ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္ေေထာင္စုဆိုတာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု အေျမာက္ အမ်ားရွိိေပမဲ့ စိတ္ႏွလုံးတစ္လုံးတစ္စည္းတည္းရွိေနတာကို  ဆိုလုိတာကိုပဲျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားျပားလွတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စိတ္ထားေတြ တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္းျဖစ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ဖို႔ အေျခအေနဟာ တိုင္းရင္းသားေတြကို ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေပးဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းမရွိတဲ့ ေနာက္ပို္င္း မွာ တိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ခရီးလမ္းဟာ ေနဝင္ဆည္းဆာခ်ိ္န္ကို ဦးတည္သြားခဲ့ပါ တယ္။

ျပည္နယ္ေဒသမွာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိဖို႔ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနနဲ႔ ဧည့္သည္ ေနရာမွာ ေနရမွာျဖစ္ၿပီး ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြဟာ အိမ္ရွင္ေနရာမွာ ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ရွိဖို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထက္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္း ေေတြမွာ ပိုၿပီး တာဝန္ရွိပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားတို႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္အေျခခံဥပေဒေရး ဆြဲႏိူင္ဖို႔အတြက္ ၂၁ရာစု ဒုတိယပင္လုံညီိလာခံမွာ တာဝန္ရွိတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ ညိွႏွိဳင္းေဆြးေႏြးၾက ပါၿပီ။ ညိွႏိွဳင္းေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း အခ်င္းခ်င္းစည္းလုံးညီညြတ္တဲ့ နည္းလမ္းကလြဲရင္ အျခားဘယ္နည္းလမ္းကမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ စည္းလုံးညီညြတ္မႈရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္ဟာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္း ႏိွဳင္တဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ စည္းလုံးညီညြတ္မႈရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္ဟာ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ တန္းတူခြင့္၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုပါ ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး (NCA) သေဘာတူစာခ်ဴပ္ဟာ တိုင္းရင္းသားေတြ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ရရွိဖို႔အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ၿပီး ခ်ဴပ္ဆိုထားတဲ့ သေဘာတူစာခ်ဴပ္ျဖစ္ပါတယ္။ NCA သေဘာတူစာခ်ဴပ္ရဲ႕ အခန္း(၁) အပိုဒ္၁(က)မွာ ေဖာ္ျပထားတာကေေတာ့ – ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကိုေရွးရႈ၍ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔ တရားမွ်တမႈ တို႔ကိုအေျခခံၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓာတ္နဲ႔အညီ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အဝရွိေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္လို႔ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ရရွိေစမဲ့ NCA စာခ်ဴပ္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ တို္င္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းကသာ တာဝန္ရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ၊ တိုင္းရင္းသား အရပ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံးတို႔မွာ အျပည့္အဝ တာဝန္ရွိပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ NCA သေဘာတူစာခ်ဴပ္မွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ လက္မွတ္ထိုးေနပါေစ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္း အခ်င္းအခ်င္းစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မရွိသေရြ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ဘယ္ေတာ့မွ ရရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး NCA သေဘာတူစာခ်ဴပ္ အခန္း(၁) အပိုဒ္၁(စ)မွာ ေဖာ္ျပတာကေတာ့ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလကၡာဏာမ်ား မတူကြဲျပားမႈကို လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳ ၍ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံတို႔ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလကၡာဏာတစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံသားအားလုံး စုေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုိ႔ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။

ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ အၿမဲစီးဆင္းခြင့္ရရွိဖို႔အတြက္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားအားလုံးမွာ တာဝန္ရွိသလို ေမခႏွင့္ ေမလိချမစ္ ထာဝရဆုံဆည္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္မႈဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ထိုနည္းတူ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ခုကို သံလြင္ျမစ္ေရကာတာ ယူေဆာင္လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စိတ္တူကိုယ္တူ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းျဖစ္ဖို႔ အားလုံးမွာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ ကုိယ္ပို္င္ျပဌာန္းခြင့္နီးသည္ထက္ နီးလာႏိုင္ပါေစ။

Comments

comments