တေက်ာ့ျပန္ ေမာ္ခ်ီး သယံဇာတ အဆိပ္သင့္ျခင္း

လင္းသန္႔ေရးသားသည္။

ေမာ္ခ်ီးေတာင္ကမ္းပါးယံတြင္ သတိထားေလွ်ာက္ေနေသာ ေဂ်ာ္နီမင္း၏ ေျခလွမ္း တည္ၿငိမ္မေနပါ။ ေျခလွမ္းမွားလိုက္သည္ႏွင့္ တဖက္တြင္ အခ်ိန္မေရြး သူ႔၏ အသက္ကို ႏုတ္ယူႏိုင္ေသာ ေပ ၁၀၀၀ နီးပါးအျမင့္ရိွ ေခ်ာက္ကမ္းပါး ရိွသည္။ မလွမ္းမကမ္းတြင္ သတၱဳတူးေဖၚသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခု။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထိုးထားသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔က လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားေသာ သတၱဳတြင္းကို အစီရင္ခံစာတစ္ခုအတြက္ ခိုးဝွတ္ၿပီး ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းရယူႏိုင္ရန္ ႏိုဝင္ဘာလ၏ ေနအပူရိွန္ေအာက္ သူႀကိဳးစားေနသည္။

ကင္မရာမဆိုႏွင့္ ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးႏုိင္သည့္ ဖုန္းေတာင္မွ ယူေဆာင္ခြင့္မေပးေသာ သတၱဳတြင္း လုပ္ကြက္၏ ပံုရိပ္မ်ား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမွာ သာမာန္လူအတြက္ လြယ္ကူသည့္အလုပ္မဟုတ္။

သတၱဳမ်ား ေရြးထုတ္ၿပီးသား ဗဟန္း (ေဒသအေခၚ) တင္းနစ္ေဘာလံုးအရြယ္ ေက်ာက္တံုးကို ေခ်ာက္ထဲသုိ႔ အရိွန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ လြင့္ပစ္လိုက္ကာ “ေမာ္ခ်ီးကို အာဏာရိွတဲ့သူေတြက သူတို႔ရဲ႕ အိတ္ကပ္ထဲကို ထည့္ဖို႔ပဲ စဥ္းစားေနၾကတယ္”ဟု ေမာဟိုက္အသံျဖင့္ သူ ညီးသည္။

တခ်ိန္က ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားခဲ့ေသာ ေမာ္ခ်ီး၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ အလုအယွက္တူးေဖၚမႈႏွင့္အတူ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစခဲ့မႈက ေျမၿပိဳအက္ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ေမာ္ခ်ီးသည္ အက်ည္းတန္ခဲ့ၿပီ။

ေမာ္ခ်ီသတၱဳတြင္းေဒသရိွ ေနရာတစ္ခု(ဓါတ္ပံု-စိုင္းလင္းလင္းဦး)

ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ လစ္လ်ဴရွဴခံထိေနၿပီး ပ်က္စီးခဲ့ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ျပန္လည္ကုစားေပးေရး ပ်က္ကြက္ေနသည့္အျပင္ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္အတူ ႀကီးထြားလာေသာ တရားမဝင္သတၱဳေမွာင္ခိုေဈးကြက္မ်ားျဖင့္ ခရိုုနီတို႔၏ ေမြ႕ေလ်ာ္ရာေဒသျဖစ္ေနသည္။

ယင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၎ေဒသကို တေက်ာ့ျပန္ ေမာ္ခ်ီး သယံဇာတ အဆိပ္သင့္ကာ 
ေဒသခံမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီဟု ေဂ်ာ္နီမင္း သတိေပးသည္။

“ေပးဆပ္လိုက္ရတဲ့ အဖိုးအခနဲ႔ ျပန္ရတာ မထိုက္တန္ဘူး” ေမာ္ခ်ီး၌ ထုတ္ယူသြားေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို သူ ရည္ညႊန္းေျပာဆိုသည္။

ေဂ်ာ္နီမင္းသည္ Kayah Earehright Action Network-KEAN ၏ Mining Coordinator ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အတြင္းရိွ သယံဇာတထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူျဖစ္သည့္အျပင္ ေမာ္ခ်ီေဒသခံတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။
သူတာဝန္ယူ ျပဳစုေနေသာ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳမိုင္း၏ က်န္းမာေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ သူရည္ရြယ္ေနသည္။

သမိုင္းေၾကာင္း

ေမာ္ခ်ီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ႏွင့္ ရီွးလိုက္ေရာရာထြက္ရိွေသာ သတၱဳတြင္းမ်ားအနက္ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးသတၱဳတြင္းျဖစ္သလို အႀကီးဆံုးလည္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ေဈးကြက္တြင္ ေမာ္ခ်ီးထြက္ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္သည္ နာမည္ႀကီးသည္။

ကယားျပည္နယ္ ဖါးေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရိွေသာ ယင္းသတၱဳတြင္း၏ အက်ိဳးအျမတ္ကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားသည္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ၎၏ အေပါင္းအပါမ်ားႏွင့္ ခရိုနီမ်ားမွ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ၁ ခုပင္မကေတာ့။ 
ေမာ္ခ်ီးမွ ထြက္ရိွေသာ အခြန္အခႏွင့္ ထြက္ရိွသတၱဳ၏ ကိန္းဂဏန္းအမွန္ကို ျပည္သူမ်ားမဆိုႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသအစိုးရေတာင္ သိခြင့္မရိွခဲ့ေပ။

“ဒီလိုအခ်က္အလက္ေတြကို သူတို႔ ဖုံးကြယ္ထားတာ။ လူေတြ မသိႏိုင္ေလ သူတို႔က ႀကိဳက္ေလပဲ။”ဟု ေဂ်ာ္နီမင္းက ဆိုသည္။

ေမာ္ခ်ီးတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကို ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းကို လ်စ္လ်ဴရွဳမႈႏွင့္ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကို တိတ္တဆိတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေပၚေပၚထင္ထင္ေသာ္လည္းေကာင္ ျဖစ္ခဲ့၊ ျဖစ္ေနဆဲဟု ေဂ်ာ္နီးမင္းက အခိုင္အမာေျပာသည္။

ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ ခြဲေဝျခင္း ျပႆနာ

ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းကို ၁၉၃၀ ကတည္းက စတင္၍ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားက စတင္တူးေဖၚခဲ့ကာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အေတာအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္က ဦးစီးၿပီး တူးေဖၚလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ စစ္တပ္မွ ပုဂိၢဳလ္အမ်ားစုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ကယားျပည္နယ္သတၱဳတူးေဖၚထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ(KMPC)အား ၂၀၀၂ တြင္ အစိုးရက ေမာ္ခ်ီးတြင္ သတၱလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ တရားခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ သတၱဳထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားသည့္စနစ္ျဖင့္ တူးေဖၚလုပ္ကိုင္လာသည္မွာ ယေန႔အထိဆိုလွ်င္ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ရိွလာၿပီျဖစ္သည္။

ေမာ္ခ်ီး၏ သတၱဳမ်ား အဓိကထြက္ရိွေသာ ေျမဧက ၇ ေထာင္ ေက်ာ္တြင္ ျမန္မာဦးပိုင္ကုမၸဏီလက္ေအာက္ရိွ KMPC က လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွထားေလသည္။ KMPC  ႏွင့္ အက်ိဳးတူ ရွယ္ယာမ်ားထည့္ဝင္သူမ်ားလည္းရိွခဲ့ကာ ရဲထြဋ္ေက်ာ္ကုမၸဏီသည္ ရာႏွဳန္းျပည့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္သည္။ 

KNPC ၏ သတၱဳလုပ္ကြက္တစ္ခု(ဓါတ္ပံု-လင္းသန္႔)

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း အေသးစား/အလတ္စားလုပ္ကြက္မ်ားကို အမ်ားအျပားခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသးသည္။ ထိုအထဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားေသာ ျပည္သူ႕စစ္အသြင္ေျပာင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

စမ္းသပ္တိုင္းတာ တူးေဖၚခြင့္ကို ယခင္က ဆယ္ကဏန္အထိ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း လုပ္ကြက္ႏွင့္ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕ကို ထုတ္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ စမ္းသပ္တိုင္းတူးေဖၚခြင့္မ်ားကို ၎တို႔က ၂၀၁၅ အေတာအတြင္း ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လက္ရိွတြင္မူ အႀကီးစားတူးေဖၚခြင့္ရ ကုမၸဏီ ၁ ခုႏွင့္ အေသးစားကုမၸဏီ ၄ ခု https://goo.gl/vrKWmJ သာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားသည္။

အစိုးရတြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားရိွ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား(၂၀၁၇)

သတၱဳတူးေဖၚသူသည္ ယင္းေဒသရိွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမရိွေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ၁၉၉၆ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ထို႔အျပင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ျမန္႔မာသတၱဳတြင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္လည္း သဘာဝသယံဇာတတူးေဖၚထုတ္လုပ္သည့္ ေဒသတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိန္းေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္တို႔ကို တူးေဖၚထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ(သို႔မဟုတ္)လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွသူက ရန္ပံုေငြထားရွိကာ ႏွစ္စဥ္အေကာင္အထည္ေဖၚရမည္ဟု အတိအလင္းေဖၚျပထားၿပီးသားျဖစ္သည္။

သို႔တိုင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ကုမၸဏီ၏ သေဘာထားအေပၚမူတည္လွ်က္ရိွၿပီး မည္သည့္အတိုင္းအတာ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုေသာ ဥပေဒႏွင့္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရိွေသးေပ။

“သူတို႔က ေျပာတယ္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ဖို႔ နည္းဥပေဒမရိွလို႔တဲ့။ သူတို႔လုပ္ေပးသေလာက္ပဲ ရမယ့္သေဘာေပါ့။”ဟု ကယားျပည္နယ္ ဖါးေဆာင္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ႏိုင္ေဆြက ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ႏိုင္ေဆြသည္ ေမာ္ခ်ီးေဒသတြင္ ေနထိုင္လွ်က္ရိွသူတစ္ဦးျဖစ္ကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မျဖစ္ခင္ကတည္းက ၎ကုိယ္တိုင္ KMPC ကုမၸဏီေအာက္ရိွ အက်ိဳးတူ သတၱဳတူးေဖၚလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ေဒသအေခၚ က်င္းဦးစီးတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

သတၱဳတူးေဖၚေရးကုမၸဏီမ်ားမွ ၂၀၁၆-၁၇ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြ-CSR ပတ္သက္၍ ၎ကိုယ္တိုင္ ၂၀၁၇ ေဖေဖၚဝါရီလက ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္ခဲ့ေသးသည္။

ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြထားရိွေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းဥပေဒမရိွသျဖင့္ အတိအက်ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္မရိွေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးတီရယ္က ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ယင္းသည္အေၾကာင္းျပခ်က္သက္သက္သာျဖစ္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ကုမၸဏီမ်ားက ထင္သလိုခ်ယ္လွယ္ရန္ လမ္းဖြင့္ထားသလိုျဖစ္ေနသည္ဟု ကိုဒီးဒီက ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

“ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥ အစိုးရအေပၚမူတည္တယ္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို လုပ္ေပးခ်င္လုပ္ေပးမယ္၊ မလုပ္ေပးခ်င္မလုပ္ဘူးဆိုတာက ကုမၸဏီရဲ႕သေဘာပဲျဖစ္ေနတယ္။ တိတိက်က်သတ္မွတ္ဖို႔ လုပ္ရမယ္။ ဥပေဒျပ႒ာန္တာပဲျဖစ္ျဖစ္။”ဟု Myanmar Alliance for Transparency and Accountability – MATA ကယားျပည္နယ္ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုဒီးဒီက ေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျဖဆိုထားေသာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္း စာရင္းတြင္ က်ပ္သိန္း ၁၄၀၀ စာရင္းျပထားၿပီး ေျမျပင္တြင္ ဟန္ျပေလာက္သာေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အစိုးရထံ မ်က္ႏွာလိုမ်က္ႏွာရရန္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ဟု ကိုဒီးဒီက ေဝဖန္သည္။

၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ေမာ္ခ်ီးတြင္ ေျမၿပိဳက်မႈႀကီးျဖစ္ပြားခဲ့ကာ လူေပါင္း ၂၈ အထိ ေသဆံုးခဲ့ၾကရသည္။ သတၱဳတူးေဖၚေသာ ေဒသအတြင္း အေျခခံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရးတက္ၾကႊလွဳပ္ရွားမ်ားက ညႊန္းဆိုေလ့ရိွသည္။

၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလက ေျမၿပိဳမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့စဥ္(ဓါတ္ပံု-စိုင္းလင္းလင္းဦး)

ေျမထိန္းနံရံမ်ား မရိွျခင္း၊ ေရစီးလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ေရေျမာင္းမ်ားမရိွျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားမရိွျခင္းကလည္း အားနည္းခ်က္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါေျမၿပိဳက်ၿပီးေနာက္ပိုင္း သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနက ကြင္းဆင္းျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေမာ္ခ်ီးေဒသေျမၿပိဳမႈ ဘူမိေဗဒအစီရင္ခံစာ www.mining.gov.mm/ https://goo.gl/GQ4oUG တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ သတၱဳလုပ္ကြက္မ်ားအား ေရပန္းျဖင့္ထိုးကာ ေျမအလႊာမ်ား ၿပိဳက်ေစသည့္ အျပဳမႈမ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဒသခံမ်ား၏ ေဝဖန္သံမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို ထြက္ေပၚေနသည္။

ထို႔အျပင္ သတၱဳထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၿပိဳင္ဆိုင္လုပ္ကိုင္လာျခင္းႏွင့္အတူ သယံဇာတခြဲေဝမႈမ်ားကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအားေပးထားသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ဌာေနတိုင္းရင္းသားေဒသတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ေစေၾကာင္း အရပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ား https://goo.gl/8FzEoa https://goo.gl/A9xhcr က ႀကိဳတင္သတိေပးမႈမ်ား မၾကာခဏဆိုသလို ထုတ္ျပန္ေလ့ရိွသည္။

ေမာ္ခ်ီ၌ အႀကီးစားထုတ္လုပ္ေနေသာ ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ဦးရဲထြဋ္ကမူ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ၎တို႔က အစဥ္တစိုက္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေပးေနလွ်က္ရိွေၾကာင္း ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)က ၎ႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္ခဲ့စဥ္ကလည္း ေျဖဆိုထားသည္။

ေမာ္ခ်ီး ေဒသရိွ လူေနအိမ္မ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေသာက္သံုးေရကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အထူးတလည္ လုပ္ေဆာင္ေနလွ်က္ရိွဟု ၎က ေျပာၾကားထားသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၀၉ မွ ၂၀၁၆ အထိ ၇ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၃ ေထာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီဟု KMPC က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွသာ ျပည္နယ္အစိုးရထံသုိ႔ တင္ျပသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ အေသးစိတ္ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုမူ ျပည္သူမ်ား မသိရိွရေပ။

သယံဇာတထုတ္လုပ္ျခင္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈ

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ EITI အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေရးအတြက္ ၎၏အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ၂၀၁၂ ခုတြင္ ေၾကညာလုိက္ေသာအခါ လူအမ်ား တအံ့တၾသ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) ဟူသည္ သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္ႏုတ္တူးေဖာ္ျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

သဘာဝသယံဇာတကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စီမံခန္႔ခြဲေရးတြင္ ပထမဆံုး လွမ္းလိုက္သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ခုအျဖစ္ EITI ကို လူအမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အားေပးႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ EITI ၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္မွာ အစိုးရ၊ ကုမၸဏီႏွင့္ အရပ္ဘက္ဟူေသာသံုးပြင့္ဆိုင္အဖြဲ႕အစည္း-MSGတို႔ သံုးဦးသံုးဖလွယ္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီမ်ား၏ သတၱဳက်င္းလုပ္ကြက္မ်ား(ဓါတ္ပံု-လင္းသန္႔)

သို႔ျပင္ျငား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အစိုးရအကူးအေျပာင္းကာလ ေရာက္ရွိလာခဲ့ရာ EITI ေလးစားလိုက္နာေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားမွာလည္း ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ အစိုးရအေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ အဓိကပါဝင္သူမ်ားအဖြဲ႔ MSG မွာ ၿပိဳပ်က္သြားခဲ့ရာ ယခုအထိ ျပန္လည္မဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေသးေခ်။ 
သံုးပြင့္ဆိုင္ပါဝင္ေသာ EITI အဖြဲ႔ ကယားျပည္နယ္အဆင့္ကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ျခင္းမရိွေသးပါ။

သို႔ျပင္ သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကို္လည္း NLD အစိုးရက အာရံုစိုက္မႈ အားနည္းေနလွ်က္ရိွေၾကာင္း ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းကို အနီးကပ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ကိုစစ္မုန္းက ဆိုသည္။

EITI လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ လက္ရိွအစိုးရ အာရံုမစိုက္ႏိုင္သည့္တိုင္ ေမာ္ခ်ီးတြင္ စာရင္အင္းမ်ား ပြင့္လင္ျမင္သာမႈ ရိွမေနျခင္းကိုလည္း အာဏာပိုင္မ်ားက မသိက်ိဳးကၽြံျပဳေနၾကဆဲဟု ၎က ေထာက္ျပသည္။

အခြန္အခ တိမ္းေရွာင္ရန္ စာရင္းအင္းမ်ား လိမ္လည္ျခင္း

သတၱဳတူးေဖၚေရးကုမၸဏီမ်ားမွ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ ထြက္ရိွသတၱဳတန္ခ်ိန္မ်ားကို စာရင္းအင္းမ်ား လိမ္လည္မႈမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ျမန္မာ EITI အစီရင္ခံစာ https://goo.gl/cAfzti တြင္ အထင္အရွား ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ဧၿပီ မွ ၂၀၁၄ မတ္လအတြင္း ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြႏွင့္ သတၱဳတြင္းက႑အတြက္ ျပဳစုခဲ့ေသာ အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေမာ္ခ်ီးတြင္ ခဲသတၱဳတူးေဖၚလုပ္ကိုင္ေနေသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားေသာ KMPC ၏ စာရင္းအင္း အမွားအယြင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ၾကရမည္။

ကိန္းကဏန္အမွားမ်ားကို ျပဳျပင္ထားေသာ KNPC ၏ အစီရင္ခံစာ(Source-Myanmar EITI)

၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္က ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ သတၱဳအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ခြန္မ်ားေပးသြင္းထားသည့္ စာရင္းမ်ားကို ႏွစ္ခါျပန္ ေဖၚျပထားျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြတ္ထားေသာ စာရင္းမ်ားျဖင့္ ေဖၚျပထားသည္ဟု ၎ အစီရင္ခံစာက ဆိုထားသည္။

EITI ၏ လုပ္ငန္းစဥ္သေဘာမွာ ႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူေသာ မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အခြန္ဘ႑ာ မည္မွ်ရရွိသည္ကို ေဖာ္ျပသိရွိႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ရာ က်ယ္ေျပာမ်ားျပားလွေသာ သယံဇာတမ်ားကုိ အလြဲလြဲအမွားမွား စီမံလုပ္ေဆာင္ေနမႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ ျခစားမႈမ်ားျဖင့္ နာမည္ပ်က္ေနေသာ သယံဇာတထုတ္ယူမႈစနစ္ကို ျပည္သူမ်ား ျမင္ေတြ႔ရၿပီျဖစ္သည္။

ကိန္းကဏန္အမွားမ်ားကို ျပဳျပင္ထားေသာ KNPC ၏ အစီရင္ခံစာ(Source-Myanmar EITI)

အစီရင္ခံစာ၏ ညႊန္းဆိုခ်က္အရ ျပဳျပင္ထားေသာ စာရင္းအင္းမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားမွ ျဖစ္တက္ကဆန္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ အံ့ၾသၾကရၿပီး ယင္းကိစၥရပ္သည္ အလြန္ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ ျပႆနာရပ္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ မွသာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေသာ EITI တြင္သာ ေမာ္ခ်ီး၏ သယံဇာတ အခြန္ႏွင့္ စာရင္းအင္းမ်ားကို သိရိွလိုက္ရကာ အစီရင္ခံစာတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ က်န္ ၁၀ ႏွစ္အတြက္ ကိန္းကဏန္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ား မသိရိွႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။

  KNPC ၏ အခြန္အား ေဝဖန္ထားေသာ အစီရင္ခံစာ(Source-Myanmar EITI)

ေမာ္ခ်ီးအား သတၱဳထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေဝခံစားသည့္စနစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြင္း သယံဇာတမ်ားကုိ အလြဲလြဲအမွားမွား စီမံလုပ္ေဆာင္ေနမႈ၊ အဂတိလုိက္စားမႈ၊ ျခစားမႈ ပမာဏသည္ မည္ေလာက္ထံ ရိွခဲ့သည္ကိုလည္း လူအမ်ား မမွန္းဆႏိုင္ေအာင္ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ့အခြန္ဆံုးရံွဳးေစေသာ တရားမဝင္ သတၱဳေမွာင္ခိုေဈးကြက္

ေမာ္ခ်ီး၏ သယံဇာတခြဲေဝမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲစနစ္အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲပါလာေသာ တရားမဝင္ သတၱဳေမွာင္ခိုေဈးကြက္ကို ေမ့မထားသင့္ေပ။ ယင္းသည္ ေမာ္ခ်ီးတြင္ သာမက ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြဲလြဲအမွားမွားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ေမာ္ခ်ီး၏ သတၱေမွာင္ခိုေဈးကြက္ အသြားအလာသည္ သမာရိုက်မဟုတ္။ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းအား တာဝန္ယူကိုင္တြယ္သူ အစိုးရ၏ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရိွ အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာန(ေမာ္ခ်ီး)၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ ကုမၸဏီမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားက အခရာက်သည္။

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)မွ ၂ ႏွစ္အၾကာ ေလ့လာစံုစမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အခ်က္အလက္အရ ေမွာင္ခိုေဈးကြက္ အသြားအလာ ၂ ခုရိွသည္။

ေမွာင္ခိုထြက္ရိွရာ လမ္းေၾကာင္း

တစ္ခုမွာ ေမာ္ခ်ီးေဒသရိွ ကုမၸဏီလက္ေအာက္ တာဝန္ခံထုတ္ယူေပးေနသည့္ ခဲက်င္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ သတၱဳမ်ားကို တရားမဝင္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာ္ခ်ီးတြင္ က်င့္သံုးေသာ သတၱဳထုတ္လုပ္နည္း ႏွစ္မ်ိဳးရိွသည္အနက္ ေမာ္ခ်ီး၏ သတၱဳထုတ္လုပ္မႈအမ်ားစုကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရကုမၸဏီက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားကာ ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံက်င္းဦးစီးမ်ားထံသို႔ လုပ္ကြက္မ်ားခြဲေဝးေပးကာ အခ်ိဳးက် ျပန္လည္ထည့္ဝင္ေစသည့္ စနစ္ကို အသံုးျပဳသည္။

ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ထြက္ရိွလာသည့္ အခ်ိဳးက် ခြဲေဝယူစနစ္သည္ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေနလွ်က္ရိွကာ လိုအပ္ေသာ အရင္းအႏွီးမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ား အခ်ိန္မီွထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရိွသည့္အခါတြင္ က်င္းဦးစီးမ်ားက ေမွာင္ခိုထုတ္ေရာင္းကာ လုပ္အားကုန္က်စရိတ္မ်ား ျပန္ဖားေထးရသည္။

ထို႔ျပင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ သတ္မွတ္ထားေသာ သတၱဳၾကမ္းခင္းေဈးႏွဳန္းမ်ား နည္းပါးျခင္းေၾကာင္းလည္း ေမွာင္ခိုေဈးကြက္သို႔ ေရာင္းခ်ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

သတၱဳထုတ္လုပ္မႈလမ္းေၾကာင္း

ထြက္ရိွ သတၱဳအေပၚ ေဈးႏိွမ္ဝယ္ယူျခင္းေနသည့္အျပင္ အစိုးရေပါက္ေဈးထက္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေနကာ ရံဖန္ရံခါ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္မ်ားသည့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျပန္လွည္ဖာေထးရန္ ျပင္ပေမွာင္ခိုေဈးႏွဳန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ၾကသည့္ အေနအထားမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ေနၾကရသည္ဟု KMPC ၏ သတၱဳက်င္းတစ္ခုတြင္ ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနသူ ေက်ာ္သူရက ေျပာသည္။

“ေမွာင္ခိုေပ်ာက္ဖို႔ လက္ရိွ သတၱဳေပါက္ေဈးေတြကို တိုးေပးဖို႔လိုမယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈေတြကို တိုးျမွင့္ေပးဖို႔လိုလိမ္မယ္။”ဟု ကိုေက်ာ္သူရက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ သတၱဳေဈးႏွဳန္းမ်ားကို ေဈးႏိွမ္ျခင္းသည္လည္း ကုမၸဏီက အလုပ္သမားျဖစ္ေသာ ၎တို႔အေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစေၾကာင္း ကိုေက်ာ္သူရက ေျပာသည္။

“ခဲလုပ္တဲ့သူေတြ ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွ လုပ္ကိုင္လို႔ရေအာင္ သူမနာ ကိုယ္မနာတဲ့ ႏွဳန္းထားေတြ အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးဖို႔လိုလိမ့္မယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဘယ္သူကမွ ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွတ္လုပ္ရတဲ့ ေမွာင္ခိုအလုပ္ကို မလုပ္ခ်င္ၾကဘူးေလ။”ဟု သတၱဳက်င္းလုပ္သက္ ၁၅ ႏွစ္ရိွ ေမာ္ခ်ီး ၁၃ ကုန္းေက်းရြာေန က်င္းဦးတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ခဲက်င္းဦးစီးမ်ားမွ ဦးေဆာင္ထုတ္လုပ္ရေသာ သတၱဳက်င္းလုပ္ကြက္တစ္ခု(ဓါတ္ပံု-စို္င္းလင္းလင္းဦး)

ယင္းသတၱဳေမွာင္ခို သံသရာသည္ ယခင္တည္းက အျမစ္တြယ္ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ ကုစားဖို႔ ကိစၥသည္ အင္မတန္ခက္ခဲသည္ဟု ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းစီမံကိန္း(ရံုခြဲ) တာဝန္ခံ ဦးစန္းဝင္းေအာင္က ကႏၱရဝတီတိုင္း(မ္)ကို ေျပာၾကားသည္။

“ဒီလုပ္ကြက္ေတြကို ကုမၸဏီေတြကို ငွားထားတာ ေမွာင္ခိုကိစၥျဖင္လာရင္ သူတို႔ပဲ တာဝန္ခံ ရွင္းရမယ္ေလး။ စီမံကိန္းဌာနကေတာ့ တက္လာတဲ့အေပၚ အတည္ျပဳခ်က္ေပးရံုပဲ။”ဟု ဦးစန္းဝင္းေအာင္က ေျပာသည္။

သယံဇာတထုတ္ယူေရးသည္ အလြန္တရာ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနတြင္ရိွေနၿပီး ကုန္က်စရိတ္ကာမိေအာင္ သတၱဳထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားက ႀကိဳးစားေနၾကရသည္ဟု ကယားျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးတီရယ္က ေျပာသည္။

“ေမာ္ခ်ီးကုမၸဏီေတြက အစိုးရကို သူတို႔ အခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းေပးတယ္။ ဒါတင္မကဘူး လက္နက္ကိုင္ေတြကိုလည္း ေပးရေသးတယ္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားတယ္တဲ့ ရံွဳးတယ္တဲ့။ အဲ့ေတာ့ သူတို႔ ဘာလုပ္မွာလဲ စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့”ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ေမာ္ခ်ီးမွ ထြက္ရိွလာေသာ ေမွာင္ခိုသတၱဳမ်ားကို လိြဳင္ေကာ္ရိွ တရုတ္ကုန္သည္မ်ားက ဒိုင္ခံ ဝယ္ယူသည္။ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ေနရာ ၅ ခုထက္မနည္း အေရာင္းအဝယ္လက္ခံေနေၾကာင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း ေျမျပင္အခ်က္အလက္အရ ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)က စံုစမ္းသိရိွထားသည္။

သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္က သတၱဳဝယ္ယူသိုေလွာင္ထားေသာ ယင္းေနရာသို႔ https://goo.gl/jwYARv ကယားျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဝင္ေရာက္ရွာေဖြဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပိုင္ရွင္မဲ့အျဖစ္သာ အမႈဖြင့္ခဲ့ၿပီး ယင္းအမႈသည္ ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ လက္သည္မေပၚေသးေပ။

တရားမဝင္ခဲသတၱဳမ်ား ဝယ္ယူသိုေလွာင္ထားေသာ ေနရာသို႔ အာဏာပိုင္မ်ားက ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြဖမ္းဆီးခဲ့စဥ္(ဓါတ္ပံု-လင္းသန္႔)

ယင္းေနရာမ်ားမွတဆင့္ ထုတ္ပိုးၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ မူဆယ္၊ က်ယ္ေဂါင္နယ္စပ္ဂိတ္ အသီးသီးမွ ထြက္ခြာေနလွ်က္ရိွေၾကာင္း အမည္မေဖၚလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးကလည္း ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သို႔ အတည္ျပဳခ်က္ေပးသည္။

အႀကီးစား တရားမဝင္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားကို သတၱဳတူးေဖၚ/ေရာင္းဝယ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကသာ ျပဳလုပ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ၾကရအုန္းမည္ျဖစ္သည္။

ေမာ္ခ်ီးေဒသ ထြက္ရိွေသာ ခဲသတၱဳ မစ္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၄၂ တန္ကို အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားမွ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ စာရြက္စာတမ္းအတုျဖင့္ လိမ္လည္ကာ တရားမဝင္သယ္ေဆာင္သြားမႈ https://goo.gl/osJZgU ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္နယ္ တီဂ်စ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းစီမံကိန္း(ရံုခြဲ) တာဝန္ခံ ဦးစန္းဝင္းေအာင္ကိုယ္တိုင္ ယင္းခဲသတၱဳမ်ားသည္ ၎တို႔ဌာနမွ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရိွဟု ဆိုထားေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္၏ အဆင့္ျမင့္အရာရိွတစ္ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါေသာ စာမ်ားျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

အစိုရ၏ စစ္ေဆးေရးဂိတ္အသီးသီးကို တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားက အလားတူ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ေနၾကသည္မွာ သိသာထင္ရွားလွသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေမွာင္ခိုသယ္ယူတိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားမွ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားလည္း တပါးတည္း ေပၚေပါက္လာသည္။

 Myanmar Golden Bonanza ကုမၸဏီက လာေရာက္ ငွားရမ္းရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားေသာ ခဲမျဖဳ/အၿဖိဳက္နက္ခြဲျခားသန္႔စင္စက္ရံု(လိြဳင္ေကာ္)ကို အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့စဥ္(ဓါတ္ပံု-ဦးညီ)

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္အတြင္း ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၄ အထိ တရားမဝင္ခဲသယ္ယူမႈသည္ အျမင့္ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)၏ သတင္းရင္းျမစ္က ေျပာသည္။ ယင္းအေတာအတြင္း ေမာ္ခ်ီးမွ တရုတ္ႏိုင္ငံအထိ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခဲေမွာင္ခို သယ္ေဆာင္သြားမႈ တန္ ၄၀၀၀ အထိ ရိွခဲ့ႏိုင္သည္ဟု ယင္းကိစၥအနီးကပ္ ေလ့လာေနသူက (လံုၿခံဳေရးအရ သတင္းရင္းျမစ္၏ နာမည္ကို ေဖၚျပမထားပါ။) ဆိုသည္။

၎က ေမာ္ခ်ီး၏ သတၱဳမိုင္းတြင္းရိွ က်င္းဦးစီးထံသို႔ လစဥ္ထြက္ ခဲသတၱဳတန္ခ်ိန္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုခဲ့ၿပီး သတၱဳတူးေဖၚကုမၸဏီမ်ား၏ သတၱဳတြင္းဦးစီးဌာနသို႔ အမွန္တကယ္ ေရာက္ရိွသြားေသာ စာရင္းႏွင့္ လြန္စြာကြာျခားသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“သူတို႔ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ သယ္တယ္။ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ေတြကို ပိုက္ဆံေပးၿပီးသယ္တယ္။ မရရင္ လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ သယ္ခိုင္းတယ္။ ဒါမွမရရင္ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ႔ ေမွာင္ခိုသယ္တယ္။ ခဲစာရင္းေဘာင္ခ်ာေတြ က်ေနာ္ ၾကည့္ခဲ့ရတယ္။ ကုမၸဏီေတြက သူတို႔ ခဲထုတ္တာ ရံွဳးၾကတယ္ေျပာၿပီး ေမွာင္ခိုသယ္သြားတာကိုေျပာ မဟၾကဘူး။”ဟု သူက ဆိုသည္။

၂ေ၀၁၅ ေျမၿပိဳၿပီးေနာက္ပိုင္း ေမာ္ခ်ီေတာင္ေပၚေဒသရိွ အစိုးရမွ တရားဝင္အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ မူလတန္းစာသင္ေက်ာင္း(ဓါတ္ပံု-လင္းသန္႔)

နယ္စပ္ရိွ တရားမဝင္ ဂိတ္၏ ေမွာင္ခိုေဈးကြက္တြင္ အစိုးရက သတ္မွတ္ထားသည့္ သတၱဳအရည္အေသြး ၆၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းအထက္ရိွ ခဲ ၁ ပိႆာကို ၄၅၀၀၀ က်ပ္ အနည္းဆံုး ေပါက္ေဈးရိွေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းရင္းျမစ္က ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးလွေထြးကမူ https://goo.gl/yRpHMq သယံဇာတေမွာင္ခို ထုတ္ယူျခင္းကဲ့သို႔ ယင္းျပႆနာကဲ့သို႔ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရက မ်က္ႏွာလႊဲထားသည္ဟု ေဝဖန္သည္။ မၾကာခဏဆိုသလို ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္း အစိုးရ၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္တိုင္း ေမးခြန္းထုတ္ေလ့ရိွၿပီး တာဝန္ရိွသူမ်ားကမူ တုံ႔ဆိတ္ေနၾကသည္။

တေက်ာ့ျပန္လည္ ကုစား အေျဖရွာျခင္း

ေမာ္ခ်ီးတြင္ ခဲသတၱဳမ်ား အဓိကထြက္ရိွေသာ ေနရာတြင္ ယခင္ကတည္းက လူေနထိုင္ေသာ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားရိွေနၾကသည္။ သတၱဳမ်ား ထုတ္ယူရာ ေျမေအာက္ သတၱဳတြင္းမ်ား၏ အထက္တြင္ လူေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ေနထိုင္ၾကသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ေဒသအတြက္ မလုပ္ေပးေသးတဲ့ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြ ျပန္လိုခ်င္တယ္။ ဒါပဲျပန္ရရင္ ေက်နပ္တယ္။”ဟု ရီေဝေဝမ်က္ဝန္းျဖင့္ အသက္ ၆၀ အရြယ္ ဦးထြန္းဟန္ ေျပာသည္။

ေျမၿပိဳအက္ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္နက္ေနေသာ ေမာ္ခ်ီေဒသရိွျမင္ကြင္းတစ္ခု(ဓါတ္ပံု-လင္းသန္႔)

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါး ေမာ္ခ်ီးတြင္ အေျခခ်ကာ သတၱဳလုပ္ကိုင္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဒံုရင္းသာ ရိွေနေသာ လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေျခအေနႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း တိုး၍ပ်က္စီးလာေနေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ရည္ရြယ္၍ သူဆိုသည္။

“အရင္စီမံကိန္းလက္ထက္တုန္းကဆို က်ေနာ္တို႔ေတြ က်န္းမာေရးအတြက္ေျပာမလား ေဆးခန္းေတြအသင့္ရိွတယ္။ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေက်နပ္စရာျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကုမၸဏီေတြကို ေပးၿပီးေနာက္ပိုင္း အရင္က ရခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ အားလံုးမရိွေတာ့ဘူး။”ဟုဆိုသည္။

ခဲလုပ္သားမ်ား လုပ္ကိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္အနီးတြင္ အိမ္ဆိုင္ထဲတြင္ အဆာေျပ မုန္႔အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ယင္းေဒသရိွ အလုပ္သမားမ်ား ေသာက္သံုးေသာ ယမကာတံဆိပ္ ၅ မ်ိဳးေလာက္အထိ သူေရာင္းခ်သည္။

၂၀၁၅ ေျမၿပိဳၿပီး ေတာင္ေပၚေနေဒသခံမာ်းမွ ေနရပ္ထြက္ခြာေရွာင္တိမ္းခဲ့စဥ္(ဓါတ္ပံု-စိုင္းလင္းလင္းဦး)

“အရင္ကလွပခဲ့တဲ့ေနရာမွာ ေျမၿပိဳလာေတြ အခ်ိန္မီွထိန္းဖို႔ လိုတယ္။ မလုပ္ေပးႏိုင္ရင္လည္း ဦးတို႔ဘဝက ကံပဲေပါ့”ဟု သူညီးတြားသည္။

၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၁ ႏွစ္တည္းမွာပင္ ေမာ္ခ်ီးတြင္ အေသးစားတူးေဖၚသည့္ ရဲထြဋ္ေက်ာ္သတၱဳတူးေဖၚေရးကုမၸဏီႏွင့္ ကယားဌာနီကုမၸဏီတို႔၏ ကုန္သြယ္ခြန္ႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္စုစုေပါင္းသည္ သိန္း ၁၀၀၀ နီးပါးရိွခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ၂၀၁၅-၁၆ ကယားျပည္နယ္၏ စုစုေပါင္း အခြန္ရရိွေငြ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းနီးပါးရိွေနသည္။

အႀကီးစားတူးေဖၚေသာ KNPC ကုမၸဏီ၏ အခြန္ေငြစာရင္းကိုမူ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ Myanmar EITI အစီရင္ခံစာတြင္သာ ျမင္ေတြ႔ရံုကလြဲၿပီး က်န္ႏွစ္မ်ားအတြက္ကိုမူ အတိအက်မသိရိွရေသာ္လည္း အေသးစားတူးေဖၚသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထက္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား မ်ားျပားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အခြန္ေငြမ်ားလည္း မ်ားျပားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကိန္းကဏန္အတိအက်အား ျပည္သူမ်ား သိခြင့္မရခဲ့ေပ။

ခဲလုပ္သားတစ္ဦး ေျမစာစြန္႔ပစ္ေနစဥ္(ဓါတ္ပံု-လင္းသန္႔)

ေခတ္အဆက္ဆက္ တာဝန္ဝတၱရားအရ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားမွ လစ္လ်ဴရွဳ႕ခဲ့သည့္အျပင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေတာင္းဆိုေနေသာ ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့သည္။

“တစ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ ကုမၸဏီက ရခဲ့တဲ့ အျမတ္ရဲ႕ ၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ပဲ ျပန္သံုးၾကည့္ပါလာ။ ေျမၿပိဳတဲ့ေနရာေတြ ထိန္းသိမ္းႏုိင္တဲ့အျပင္ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးရံု ေတာင္မေျပာနဲ႔ ေတာင္ေပၚတက္တဲ့ လမ္းေတြကို ကတၱရာေတြ ထူေနေအာင္ခင္းပစ္လို႔ရမွာေသခ်ာတယ္။”ဟု ေမာ္ခ်ီးေဒသခံ ဦးထြန္းလင္းက ဆိုလိုက္သည္။

Comments

comments