ထီးကလူေဒါရြာမွ ဆိုလ်ားကူးေက်းရြာ ေက်ာက္ခင္းလမ္း အရည္အေသြး မျပည့္မွီသည့္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနသို႕ တင္ျပ

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ထီးကလူေဒါ ေက်းရြာမွ ဆိုလ်ားကူးေက်းရြာထိ (၂/၁.၅) မိုင္ ေက်ာက္လမ္းခင္းရာတြင္ အရည္အေသြးမျပည့္မွီသည့္အတြက္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ထံ အစီရင္ခံစာတင္ျပထားသည္ဟု ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ဘာဒို ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၎ေက်ာက္လမ္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕က သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ ေအာက္ပါ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၁။ ခင္းၿပီးထားေသာလမ္း၏ ကန္႕လန္႕ျဖတ္လမ္း သုံးေနရာလမ္းထုအား တူးေဖာက္စစ္ေဆးရာ ကန္႕လန္႕ျဖတ္ေနရာ ၊ ေဘးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ အလယ္အားစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ပထမေနရာ၌ လမ္းထုပ်မ္းမွ် (၅.၇၅) လက္မ ၊ ဒုတိယေနရာ ( ၄.၈၃)လက္မ ၊ တတိယ (၄.၉၁)လက္မ တို႕ေၾကာင့္ သုံးေနရာ ေက်ာက္လမ္းထု၏ ပ်မ္းမွ်မွာ (၄.၈၃)လက္မသာ ရွိသည္။ အမွန္ရွိရမည့္ ထုမွာ ႀကိတ္ၿပီး (၉)လက္မထု ျပည့္မွီေအာင္ျပန္လည္ ခင္းရန္။

၂။ ဆက္လက္ခင္းရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ေနရာမ်ားအား ပုံစံခန္႕မွန္းေျခအတိုင္း(၉)လက္မထု ရရွိေအာင္ ဆက္လက္ခင္းရန္။

၃။ ႀကိတ္ၿပီးေသာ လမ္းမ်ားမွာလည္း ပိုမိုက်စ္လစ္သိပ္သည္းေအာင္ လမ္းႀကိတ္စက္အား ေခါက္ေရ
ျပည့္မွီေအာင္ ႀကိတ္ရန္ ။

ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၏ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အား အစီရင္ခံစာကို ႏိုဝင္ဘာအတြင္းက တင္ျပသြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ၎ေက်ာက္ခင္းလမ္း လုပ္ငန္းအတြက္ ရန္ပုံေငြ က်ပ္ (၁၃၂.၈၇၆)သန္းျဖစ္သည္။

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *