ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ အစိုးရႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္

ေက်ာ္စိုးသူ (လိြဳင္ေကာ္) Economic Development။      ။

 စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာအခက္အခဲမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ မတူညီႀကေပ။ ဒါေႀကာင့္ပင္လည္း ဒီမိုကေရစီကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရာတြင္ မ်ားစြာေသာ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံမ်ား၏ မတူညီေသာ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္၍လည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ သြင္ျပင္လကၡဏာပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ရွင္သန္ရပ္တည္လ်ွက္ရိွၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အာဏာရွင္အုပ္္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သည္မွာလည္း (၆) ႏွစ္တာကာလအတြင္းသို႔  ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာလည္း ပြတ္တိုက္မႈမ်ား ရွိမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေႀကာင့္ပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟူသည္မွာလည္း  ႏိုင္ငံမ်ား၏သမိုင္း ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ား ေပၚမူတည္၍ တည္ေဆာက္ရေသာစနစ္သာ ျဖစ္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚေနသည့္အခ်က္မွာ  ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္သည္ကို အထူးတလည္ပင္ ေျပာစရာလိုပါ။ သို႔ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္အတူ တည္ေဆာက္ ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာအခ်က္မ်ားကိုေတာ့ သတိျပဳသင့္ရေပလိမ့္မည္။ ေရွ႕အစိုးရမ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာကာ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္သြားဖို႔သည္လည္း အေရးႀကီးပါလိမ့္မည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မရွိဘဲ  ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္ဖို႔ဆိုသည္မွာ အႏၱရာယ္မ်ားလြန္းလွေပလိမ့္မည္။ ဒါေႀကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစနစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ၿပိဳင္တူ အားထည့္သင့္ေပသည္။

အစိုးရစနစ္ေကာင္းမြန္ျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမွလည္း တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္  အစိုးရစနစ္ကို သေဘာေပါက္နားလည္ လက္ခံလာႏိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုသည္မွာလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံႏွင့္သာ အသားက်ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုမိုခက္ခဲေသာ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရေလ့ရိွသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္သာ ေျပာင္း၍မရႏိုင္ဘဲ အားလံုးပါဝင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္  အစိုးရကိုယ္တိုင္က ဦးစြာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွသာ က်န္သူမ်ားက လိုက္ပါေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္တြင္ အဓိကအေရးပါျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ရမည့္အပိုင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုထက္ ေဒသအစိုးရဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံမ်ားပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အာဏာရွင္ပံုစံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဖရိန္ကို ယူထားေသာ ေဒသအစိုးရမ်ား၏စနစ္သည္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္အတြက္ ႀကီးမားေသာ အဟန္႕အတားမ်ား ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေၾကာင္းမႈရွိေသာ အစိုးရစနစ္သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အသက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္ကို အေလးအနက္ တန္ဖိုးထားတတ္မွလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ ေရရွည္တည္တံ့ ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္တာ ကာလကုိ လွည္ျပန္ႀကည့္လွ်င္လည္း ဗဟိုအစိုးရစနစ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ ျပႆနာမရွိေပ။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ အင္စတီက်ဳဴးရွင္းမ်ား အားေကာင္းေနေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဟန္ခ်က္ညီစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။ သို႕ရာတြင္ ေဒသအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားတြင္မူ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ ပံုစံအမွားမ်ားကို  ျမင္ေတြ႔ၾကရလိမ့္မည္။

အစိုးရေအာက္ေရာက္ေနေသာ ေဒသလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုကို ခြဲထုတ္ၿပီးေနာက္လည္း အဆင့္ဆင့္ေသာ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ စနစ္တက် ေလ့လာခ်ဥ္းကပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အဓိကအေျခခံျဖစ္ေသာ အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ား အားေကာင္းေရးကိုလည္း တစ္ျပိဳင္နက္ ေဆာင္ရြက္ရေပလိမ့္မည္။ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ားျဖင့္သာ  ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရစနစ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သလို ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရစနစ္သည္လည္း  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းကိုမ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္ေႀကာင္း မီးေမာင္းထိုးေရးသား တင္ျပအပ္ေပသည္။

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *