ဒုတိယအႀကိမ္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းဖိုရမ္သုိ႔ ကယား(ကရင္နီ) CSOမ်ား တက္ေရာက္မည္မဟုတ္

ထ်ိဳးျမာ

ေနျပည္ေတာင္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းဖိုရမ္သို႔ ကယားျပည္နယ္ရိွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း Lain နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔၏ ဒါရုိက္တာ ကိုေက်ာ္ထင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမွဳပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)မွ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းလမ္းညြန္မ်ားသည္ ဗဟိုဦးစီးမွဳစနစ္မ်ားလြန္းသည့္အျပင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆြးေႏြးမည့္ ေခါင္းစဥ္ ၃ ခုသည္လည္း လက္ရိွကာလအေနႏွင့္ အဆင္မေျပေသာေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ရိွ အရက္ဖက္အဖြြဲ႔အစည္း မ်ားအေနျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ CSOs ဖိုရမ္တြင္ မတက္ေရာက္ခဲ့သည့္အျပင္ ယခုအႀကိမ္တြင္ လည္း တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ေပ။

ဗဟုိဦးစီးသည့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရမည့္အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးေနသည့္ ေခါင္းစဥ္အားလုံးကို ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳနိုင္သည့္ အခင္းအက်င္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာမွသာ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ရိွ CS0sမ်ားအေနႏွင့္ တက္ေရာက္မည္ဟု ဆိုသည္။ 

“တစ္ကယ့္ေဆြးေႏြးသင့္တဲ့ ေခါင္းစဥ္တြင္အားလုံးကိုေဆြးေႏြးခြင့္ ျပဳၿပီးေတာ့မွ သက္ဆိုင္ရာပြဲနဲ႔ လိုက္ေလ်ာ္ညီေထြေသာအေျခေနတစ္ခုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိမွသာလွ်င္ က်ေတာ္တို႔ကေတာ့ ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္မယ္ အခင္းအက်ဥ္းရွိတယ္’’ဟု ကိုေက်ာ္ထင္ေအာင္က ေျပာပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ နိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ CSOs အႀကိဳဖိုရမ္ကို ႏိုဝင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ျပင္ဆင္ထားေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်က္ကိစၥ ေနာက္က်ေသာေၾကာင့္ ရက္အတိအက်မသိရေသးေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီ၏ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ CSOs ဖိုရမ္၏ ေျပာရင္းဆိုခြင့္ရိွသူ ကိုစိုးေဌးက ေျပာသည္။

“ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပသြားရင္ ဒီလအတြင္းမွာပဲ လုပ္ဖို႔ရိွတယ္ေပါ့’’ဟု သူကေျပာပါသည္။ အႀကိဳဖိုရမ္ျပီးလွ်င္ ရက္ပိုင္းေလာက္သာျခားၿပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဖိုရမ္ႀကီး ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အားလုံးပါဝင္ၿပီး လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္သူလူထုအသံမ်ားကိုေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ အခင္းက်ဥ္းမရွိသည့္အျပင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ခိုင္မာသည့္လမ္းေၾကာင္းကို မဖန္းတီးေပးႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္မွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဆက္လက္တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments