ပြဲခြင့္ျပဳမိန္႔ ၾကန္႔ၾကာမႈ ေျဖရွင္းပါ

လက္ရွိ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္လိုလွ်င္ ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ ၁၅ရက္ႀကိဳ တင္ကာ စာတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ NGO၊ INGOႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈေရးႏွင့္ အသိပညာေပးသင္တန္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရာတြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား ေစာင့္ဆိုုင္းေနရျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲႀကံဳေနၾကရသည္။

အစည္းအေဝးပြဲလုပ္ရန္ ၁၅ရက္ႀကိဳတင္ကာ စာတင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း
၎တို႔ အစိုးရဘက္မွ ၎ရက္အတြင္း အေၾကာင္းမျပန္ႏိုုင္ျခင္းေၾကာင့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အျခားျပည္နယ္ဘက္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ကာျပဳလုုပ္ရန္ စဥ္းစာလာၾကၿပီျဖစ္သည္။

သင္တန္း၊ ေဟာေျပာပြဲ၊ ဖိုုရမ္ႏွင့္ ညီလာခံအစရိွသည့္ပြဲမ်ားကိုုအျခားျပည္နယ္ဘက္ကိုေျပာင္းေရႊ႔
ျပဳလုပ္ရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ဝင္ေငြရသည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အထိနာေစမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္က NGOsမ်ား ဗုန္းေဘာလေအာဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္အတြင္း
လုပ္ငန္းမ်ားထပ္ကာ ေဒသခံမ်ားစိတ္ရႈပ္ခဲ့ရဖူးသည္။ ထိုသို႔ကိစၥမ်ိဳး
ထပ္မံမျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္လိုုက္သည္ဟုု ယူဆရသည္။

INGOSႏွင့္ NGOsမ်ားကို စနစ္တက်ကိုင္သြယ္ျခင္းအား မေျပာလိုုေသာ္လည္း
ျပည္နယ္အတြင္း ေနရာအႏွံ႔ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ထဲထဲဝင္ဝင္လုုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပည္နယ္အေျခစိုုက္ CSOsမ်ားကိုပါ
ညႊန္ၾကားခ်က္အတြင္း ထည့္သြင္းျခင္းမွာမျဖစ္သင့္ေပ။

ခြင့္ျပဳမိန္႔တင္ရမည္ဟုု သတ္မွတ္လိုုက္သလိုု ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ ၎အခ်ိန္အတြင္းအစိုုးရမွ အခ်ိန္မီစီမံခန္႔ခြဲၿပီး လုုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေရးသားအပ္သည္။

Comments

comments