ဖယ္ခံုအင္းအတြင္း ေဂဟစနစ္ပ်က္စီးေစေသာ ေရွာ့တိုက္ငါးဖမ္းျခင္းကို ပိတ္ပင္

ထ်ိဳးျမာ

ဖယ္ခံုအင္း(မိုးၿဗဲဆည္)အတြင္း ေဂဟစနစ္ကို ပ်က္စီးေစႏုိင္ေသာ တရားမဝင္ ေရွာ့တိုက္ ငါးဖမ္းယူျခင္းကို စည္းကမ္းခ်က္အေနျဖင့္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္တားျမစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ဖယ္ခံုအင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ အင္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အင္းထဲရိွ ေရေနငါးသတၱဝါမ်ားကို သဘာဝနည္းျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ေရွာ့ရုိက္ဖမ္ေနမႈမ်ားကို တားျမစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဆိုပါ ေကာ္မတီအား ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

“အင္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီဆိုတာ က်ေနာ္ကိုယ္၌က လုပ္ခ်င္တဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ဝန္ႀကီးျဖစ္ေတာ့ ကိုယ္တိုင္မသြားနိင္ဘူးေလးေနာ့ ၊ အဲ့ဒါျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ဟာ က်ေနာ္ဟိုးရွမ္းျပည္နယ္အင္းေလးေဒသမွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ထဲမွာလည္း က်ေနာ္ပါတယ္။ က်ေနာ္အဲ့ဒီအဖြဲ႔မွာ က်ေနာ္ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္နုိင္မယ္လို႔ က်ေနာ္မယူဆတဲ့အတြက္ က်ေနာ္လုပ္နုိင္တ့ဲဖယ္ခုံအင္းေလးကိုေတာ့ က်ေနာ္နုိင္ေအာင္လုပ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ က်ေနာ္လုပ္လိုက္တာပါ။ ဒီလိုမိတ္ဆက္ပြဲကို ကယားျပည္နယ္မွာ က်ေနာ္တစ္ခါမိတ္ဆက္ဖူးတယ္။”ဟု ကယန္းတို္င္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေအးေမာင္က ေျပာသည္။

ယခင္ကေရလုပ္သားမ်ား အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳၾကသည့္ ငါးဖမ္းျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပိုက္ဆြဲ ဖမ္းျခင္း၊ ေဆာင္အုပ္ဖမ္းျခင္း၊ ငါးျမားခ်ိတ္ၿဖင့္ဖမ္းျခင္း၊ကြန္ပစ္ဖမ္းျခင္း၊ ေရငုတ္ဖမ္းျခင္း စသည့္နည္းလမ္းမ်ား ကိုသာအသုုံးျပဳ ခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔ေခတ္ လူဦးေရထူထပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် စီးပြားေရးၾကပ္တည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ငါးမ်ားအလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္သည့္ ေရွာ့တုိက္ ငါးဖမ္းနည္း ၿဖင့္ အသုံးျပဳလာေန ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေရွာ့တိုက္ငါးဖမ္းနည္းၿဖင့္ ငါးဖမ္းမႈ မ်ားၿပားလာၿခင္းေၾကာင့္ ငါးၾကီးငါးငယ္ သာမက ေရေန သတၱ၀ါမ်ားအားလံုးမ်ိဳးတံုး ေပ်ာက္ကြယ္လာေနၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လက္ရွိ ဖယ္ခံုအင္းတြင္းေရလုပ္ငန္းၿဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းၾကာင္းၿပဳေနေသာ အိမ္ေထာင္စု တစ္ေထာင္ ေက်ာ္ခန္႔သည္ စား၀တ္ေနေရးမ်ား အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ ေနလ်က္ရွိသည္။

အဲ့ေတာ့ ဒီထဲမွာရိွတဲ့ ကိုယ့္လူမ်ိဳးေတြ သူတို႔လည္း တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ မသိနားမလည္တဲ့အခါၾကေတာ့ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါျဖစ္တဲ့အေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔လည္း အင္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီနဲ႔ ျငိၿပီးေတာ့ ျမင္သာတဲ့အေနအထားအေပၚမွာ ေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။ သူတို႔ဆီက ပစြည္းေတြသိမ္းတယ္။ ဖမ္းမိတာေတြ မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုခ်ိန္ထိေတာ့ ဥပေဒအရ အေရးယူတာေတြ မရိွေသးပါဘူး။ ေနာက္ထပ္လည္း အင္းေကာ္မတီကေနၿပီးေတာ့ အသိပညာေပးၿပီးေတာ့ အပ္ခိုင္းၿပီးေတာ့ အမ်ားႀကီးလာအပ္ေနပါၿပီ။ ေနာက္ထပ္သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို မိမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဥပေဒအရ က်ေနာ္တုိ႔က အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္စခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ကယန္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီမွ ဖယ္ခံုအင္း၏ အေရွ႕ဘက္ အင္းစပ္ရြာမ်ားႏွင့္ အေနာက္ဘက္ ကမ္းအင္းစပ္ရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီးေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြဆံုရာတြင္ ေရလုပ္သားမ်ားမွ ေရွာ့တိုက္ ငါးဖမ္းၿခင္း ကိစၥကို အၿမန္ဆံုး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
ေရွာ့တိုက္ၿခင္းလုပ္ငန္းကို တားၿမစ္ရန္ ေရလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊( ၇)ရက္ေန႔ တစ္ၾကိမ္၊၂၀၁၆ခုႏွစ့္၊ ၾသဂုဏ္လ၊( ၁၄) ရက္ေန႔ တစ္ၾကိမ္ေတြ႔ဆံုအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ၿပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ဆံုး အစည္းအေ၀းအၿဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ၊(၂၁)ရက္ေန႔ တြင္ ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြဦးစီးဌာနရံုး၌ ေတြဆံုေဆြးေႏြးၾကၿပီး ဖယ္ခံုအင္း ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္စတင္ ဖြဲ႔စည္းနိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာေပါင္း(၂၂)ရြာ၊ အဖြဲ႔၀င္ေပါင္း (၃၅)ဦးႏွင့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္(၁၁)ဦးၿဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား လိုက္နာရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား တားၿမစ္ထားေသာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား ၿပစ္ေပးဒဏ္ေပး အစီးအစဥ္မ်ားကိုပါ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တားျမစ္ခ်က္ႏွင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

တားျမစ္ခ်က္မ်ား

ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္ပစၥည္း၊ အဆိပ္အေတာက္၊ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာပစၥည္းျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္းသုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးဖ်က္စီးျခင္း။
တားျမစ္ထားေသာငါးဖမ္းနည္း၊ ငါးဖမ္းကိရိယာျဖင့္ ငါးဖမ္းျခင္း။
တားျမစ္ထားေသာငါးမ်ိဳး၊ ငါးအရြယ္အစားကိုဖမ္းဆီးျခင္း။
တားျမစ္ထားေသာအခ်ိန္ကာလႏွင့္ ေနရာေဒသတြင္ ငါးဖမ္းျခင္း။

ဖယ္ခံုအင္းမွ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားလိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
 ၁။ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သည္ ေရလုပ္သားမ်ားသည္မိမိတို႔၏ ငါးဖမ္းေလွမ်ား ႏွင့္ ငါဖမ္းကရိယာ မ်ား အားအင္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီထံသုိ႔မွတ္ပုံတင္ထားရမည္။
 ၂။ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ေရလုပ္သားမ်ာမွတားၿမစ္ထားေသာ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ား လက္ဝယ္ ထားရွိမ႔ႈမရွိေၾကာင္းကို ဝန္ခံကတိလက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။
 ၃။ ေရစပ္ႏွင့္ ငါးဖမ္းပိုက္( ၂/၃)ဖုံ(ကိုက္ ၃၀၀ )အကြာစက္တပ္ေလွမ်ားမွ စက္ေမာင္းၿခင္းမၿပဳပဲ
 ေလွာ္ခပ္သြားရမည္။
 ၄။ ရဲအေရးပုိင္ကိစၥမ်ားမွအပ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္း ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ပြားပါက ဖယ္ခုံအင္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔ထံသို႔ တိုင္ၾကားၿခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုရယူလုိက္နာရမည္။
 ၅။ ငါးဥခ်ိန္တြင္ ငါးဖမ္းခြင့္ပိတ္မည့္ကာလ ႏွင့္ ငါးဥမည့္ေနရာကို သတ္မွတ္ၿပီး အမ်ားသိသာ ေစရန္ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ကန္႔သတ္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ တံငါသည္မ်ားအားလုံး ေလးစား လုိက္နာၾကရမည္။
 ၆။ ေရလုပ္သားမ်ားမွ ဖယ္ခုံအင္းထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုထိေရာက္ ေစရန္ လိုအပ္ေသာအႀကံျပဳျခင္း၊ ေဝဖန္သုံးသပ္ျခင္း၊ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကရမည္။
 ၇။ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ေရလုပ္သားမ်ားမွ မိမိအသိစိတ္ျဖင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာၿပီး အျပန္အလွန္နားလည္မႈ႔ ေလးစားမႈ႔ ထားရွိၾကရမည္။
 ၈။ ဖယ္ခုံအင္း ငါးသံယဇာတေပါမ်ားေရးႏွင့္ အင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ေရလုပ္သားမ်ားတို႔မွ မိမိတို႔ဘက္မွ တတ္စြမ္းသမွ်ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

Comments

comments