ဖယ္ဒရယ္လား ဖက္ဒရယ္လား

  ဖယ္ဒရယ္ဆိုသည္မွာ Federal ဆိုသည့္စကားလုံးမွ ျမန္မာမႈျပဳထားေသာ စကားလုံးပင္ျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ဟုေခၚလည္း ရေပသည္။

ဖယ္ဆိုသည္မွာ ဖယ္ထုတ္သည့္သေဘာ ဖက္ဆိုသည္မွာ ေပါင္းဖက္သည့္အဓိပၸာယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ဟုသာ ေခၚသင့္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားလည္း ရွိေပသည္။

သို႔ရာတြင္ အမည္နာမေတြထက္ အမွန္တကယ္အေရးႀကီးသည္မွာ လက္ေတြ႔ အပိုင္းေပျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ယခုအခ်ိန္ထိ အစိုးရမ်ိဳးစုံ၊ မူဝါဒမ်ိဳးစုံျဖင့္ က်င့္သုံးအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ အထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအျဖစ္က မတက္လွမ္းႏိုင္ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား လက္ေတြ႔က်င့္သုံး အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းအပိုင္း အလြန္တရာညံ့ဖ်င္းျခင္းေပ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားဘဝတုန္းက ေမဂ်ာမ်ားခြဲရာတြင္ အသုံးခ်ပညာဆိုသည့္လိုင္းမ်ား အသစ္ေပၚလာခ်ိန္၌ ဆရာမ်ားရွင္းျပသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ခုထိမွတ္မိေနေပသည္။

“ပညာေတြဘယ္ေလာက္တတ္တတ္၊ ဘြဲ႕ေတြဘယ္ေလာက္ရရ လက္ေတြ႔အသုံးမခ်ႏိုင္ရင္ အလကားပဲ ကြ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္သိ ကိုယ္တတ္တာေတြကို လက္ေတြ႔အသုံးခ်ႏိုင္ဖို႔သာ အေရးႀကီးသကြ” ဆိုၿပီး အသုံးခ် ေဘာဂေဗဒ လိုင္းသစ္မ်ားကို ေၾကာ္ညာဝင္ သြားေသာ ဆရာေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စုိး၏ စကားသံမ်ားကို အခုထိၾကားေယာင္ေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၀တြင္ စတင္က်င့္သုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္မွာ   ၆ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလထဲသို႔ပင္ ေရာက္ရွိေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ စနစ္တို႔၏ သေဘာသဘာဝအတိုင္း အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားရွိမည္မွာ ျဖစ္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔ႀကံဳေတြ႔ရေတာ့ အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားအေပၚမူတည္၍ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္သြားဖို႔သာ အေရးႀကီးေပလိမ္႔မည္။

စကတည္းက ခ်မွတ္ေပးလိုက္ေသာ မူဝါဒမ်ားေပၚတြင္ ေဒသအေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ၊ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေဝဖန္သုံးသပ္ျပဳျပင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုသာ ခံစားႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ဤသို႔မဟုတ္ဘဲ ဗဟိုမွစတင္ခ်မွတ္ေပးလိုက္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္ေဝဖန္သုံးသပ္ျခင္းမရွိဘဲ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ မ်က္စိမွိတ္ လိုက္နာက်င့္သုံးေနျခင္းမ်ိဳးသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုသာ ရရွိနိုင္ေပလိမ့္မည္။

အစိုးရသစ္အေနျဖင့္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအားေကာင္းေသာ အာဏာရွင္ပုံစံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ဖက္ဒရယ္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါလိမ့္မည္။

ျပည္ေထာင္စုနွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားနည္းေစကုန္သည့္ အထိ ဖက္ဒရယ္ဆိုသည္မွာ အင္မတန္မွ သတိႀကီးစြာထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေသာစနစ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ေပ သည္။

ဤေနရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ဆိုသည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ေရးကို အားမေပးသည့္ ဗ်ဴရုိကရက္မ်ား၏ ပညာျပမႈမ်ားကို မလြဲမေသြ ႀကံဳေတြ႔ရ သလို အစိုးရသစ္အေနျဖင့္လည္း ပါးပါးနပ္နပ္ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရေပလိမ့္ မည္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းသည္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္ပါးေသာ အခ်ိဳ႕ေဒသ အစိုးရမ်ားအတြက္မူ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ေပ သည္။

ေဒသအစိုးရမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ ဇယား(၅)ပါ အခြန္အခမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္စားနားလည္ေသာ သူမ်ားမရွိျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံသူမ်ားအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိျခင္း စေသာအခ်က္မ်ားေၾကာင္း ဖက္ဒရယ္အစိုးရမ်ား၏ ေဒသတြင္း ရေငြကို ႀကီးမာစြာထိခိုက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္မ်ားစြာ နစ္နာဆုံးရႈံးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဒသအတြင္း စီမံကိန္းမ်ား ဘတ္ဂ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေလလြင့္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားစြာျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သတိႀကီးစြာထားရေပမည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အေလးထားလိုက္နာက်င့္ သုံးႏိုင္မႈသည္ အရာအက်ဆုံးအခ်က္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ေဒသမ်ားစြာကို လုိက္နာၾကည့္ရႈထိန္းေၾကာင္းဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ေသာ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္သာ ဖက္ဒရယ္ကို ထိ္န္းေၾကာင္းေမာင္းနွင္တည္ေဆာက္ရေပလိမ့္မည္။

သို႔ရာတြင္ လူမ်ားကခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေခတ္ကာကအေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါႏွင့္ မကိုက္ညီ ေတာ့သည့္အခါမ်ားတြင္ေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို လူအမ်ားက မေလးစားမလိုက္ႏိုင္ျခင္းမွာ ေခတ္ကာကလႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိျခင္း၊ လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးရာတြင္ အဆင္မေျပျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ေပးမႈမရွိျခင္း တို႔သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္၏ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ဖယ္ဒရယ္လား (သို႔) ဖက္ဒရယ္လားဆိုသည့္ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းမွာ အေရးမႀကီးပဲ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္သာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးေရးသားတင္ျပလိုက္ရေပသည္။

ေက်ာ္စိုးသူ
Economic Development

Comments

comments