ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာ၌ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပါက တုိင္ၾကားနုိင္

ထ်ိဳးျမာ

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား CSOs NGOs ေဒသတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ အစိုးရဌာနမ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရိွပါက ၎ထံ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိွဳက ေျပာသည္။

မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ကုန္းျမင့္ေဒသရန္ပုံေငြစီမံကိန္း၏ ျပည္နယ္အဆင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳဆိုင္ရာ ညိွနိွဳင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ပံ့ပိုးထားေသာ ျပည္နယ္တြင္းရိွ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လွဳပ္ရွားမႈမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္ရႈခ်ိန္တြင္ ေျပာသြားပါသည္။

“အခုက်ေန္ မွာမယ္။ NGOs ေတြအကုန္လုံး။ ကိုယ္လုပ္တဲ့ က႑အလုိက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေတြမွန္သမွ် ဌာနနဲ႔ သြားပူးေပါင္းတဲ့အခါ ဌာနက မပူးေပါင္းဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္႔ကို တင္လာေပး။ အဲ့ကတိ က်ေနာ္ေပးတယ္။ တင္လာေပး။ အဲ့ဌာနကို က်ေနာ္ၾကပ္မတ္ေပးမယ္ ”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ထပ္မံမွာၾကားသည့္အျပင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနႏွင့္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အားကိုလည္း ယူလိုေၾကာင္း ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ ေဒသ၏ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အတြက္ ေဒသတြင္းရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ အသင့္ရိွေနသည္ဟု ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးခမ္လ်န္စြမ္းက ဖိတ္ေခၚသည္။

“က်ေနာ္တို႔ မေျပာင္းမခ်င္း ဝန္ထမ္းျဖစ္တဲ့ ကာလမွာေတာ့ ဒီေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးေတြ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကိုလည္း ကူညီပါ၊ က်ေနာ္တို႔ကိုလည္း အႀကံျပဳပါ။ က်ေနာ္တို႔ကိုလည္း ဖိတ္ေခၚပါ။ အတူတကြ ကယားျပည္နယ္အပါအဝင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကရေအာင္။”ဟု ၎ကေျပာပါသည္။

ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ၁၁ ဖြဲ႔သည္ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမတြင္ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မွဳရလဒ္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းျပၾကၿပီး ေရွ႔ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ျပည့္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ညိွႏိွဳင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Comments

comments