ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဘာဂေဗဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအေတြးမ်ား

ေက်ာ္စိုးသူ Economic Developmentေရးသားသည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဘာဂေဗဒဆိုသည္မွာ မ်ားမၾကာမီႏွစ္အနည္းငယ္ကမွပင္ စတင္ေခတ္စားလာေသာ ဘာသာရပ္တစ္ခုပင္ျဖစ္ေပသည္။ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္(၃)ခုရွိသည့္ အနက္မွပင္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္တြင္သာ စတင္အေျခတည္သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုစဥ္က ထိုဘာသာရပ္အေပၚ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈအားနည္းခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ထိုစဥ္က အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိႏိုင္မႈအေနျဖင့္ အားနည္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ တာဝန္ယူသင္ၾကားေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေပၚမူတည္၍ အထိုက္အေလွ်ာက္ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့ေသာ ဘာသာရပ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (Economic Development) ဆိုသည္မွာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ (Economic Growth) ႏွင့္မတူေပ။ Economic Growth ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ တစ္ခုကိုသာ ဆိုလိုရင္းျဖစ္ၿပီး Economic Development ဆိုသည္မွာ စီးပြားေရးတင္မက ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စေသာ ဘက္ေပါင္းစုံ၊ က႑စုံက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈမ်ားကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဒါေၾကာင့္လည္း Economic Growth ထက္ Economic Developmentကို ႏိုင္ငံအမ်ားစုက ရည္းမွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႔ရေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ မ်က္ေျချပတ္ က်န္ခဲ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ခဲ့ေပ။ လက္ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေဘာဂေဗဒအျမင္မ်ား လြန္စြာအားနည္းခဲ့ရေပသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကပင္ ျမန္မာျပည္၏ အေျခအေနကို ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္ ေစခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ လက္ေတြ႔က်က် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပိုင္းတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေဘာဂေဗဒႏွင့္ အေတြးအျမင္မ်ား လိုအပ္ေနခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေဒသအစိုးရမ်ားဆိုသည္မွာကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲၿပီး ယခုဆိုလွ်င္ (၆)ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းပင္ရွိေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေဘာဂေဗဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ားမွာကား နည္းပါးေနဆဲပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို မသိ၊ အျပန္အလွန္ထိန္းေၾကာင္းျခင္း နားမလည္၊ ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ေျပာင္းကို ဟန္ခ်က္ညီညီလိုက္ပါေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အာဏာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူၿပိန္းႀကိဳက္ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္မွာပင္ တဝဲလည္လည္ျဖစ္ေနေသာ ေဒသအစိုးရ အမ်ားစုကို ျမင္ေတြ႔ေနရျခင္း ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။

စတင္ဖြဲ႔စည္းကတည္းကပင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈပုံသ႑ာန္မ်ား မမွန္ကန္ခဲ့တာကို ေတြ႔ျမင္ရေပသည္။ တရားေရး၊ ဥပေဒ၊ စာရင္းစစ္စေသာ ေဒသတြင္ ဗဟိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ေဒသအစိုးရအဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားမွာ အာဏာသုံးရပ္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းကို ပ်က္ျပားေစယုံမက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ကို တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ႏွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း က႑မ်ားဆြဲယူ လိုက္သလိုျဖစ္ေနေပသည္။

ထိုအခ်က္သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ အခန္း(၁) ပုဒ္မ ၁၁ (က)ပါ ” ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခားအာဏာသည္ ခက္မသုံးျဖာျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာတို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ်ပိုင္းျခား သုံးစြဲျခင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတို႔ျပဳသည္” ဆိုသည့္ ျပဌာန္းခ်က္အေပၚေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ အထက္ပါ အမွားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး အျမင္နည္းပါးၿပီး အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း သေဘာသဘာဝကို လက္ခံလိုေသာ အစိုးရစနစ္ကို ျမင္ေတြ႔ရႏိုင္ေပသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေဘာဂေဗဒသမားတစ္ောက္ အဖို႔ေတာ့ ထိုအျဖစ္သည္ အေျခခံက်ၿပီး လက္ေတြ႔အက်ဆုံးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရမည့္ အခ်က္ဟုထင္ျမင္မိေပသည္။

တရားေရး၊ ဥပေဒ၊ စာရင္းစစ္စေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ခံမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သလို ဥပေဒအရလည္း သီးျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားရွိေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္အား ေကာင္းခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွ ဆြဲထုတ္ တည္ေဆာက္ေနၾကသည့္ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုကာလတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္သုံးရပ္ အားေကာင္းလာမွသာ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္း အသက္ဝင္လာမွာျဖစ္ၿပီး ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီကို ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေစေပလိမ္႔မည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဘာဂေဗဒ သမားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ထပ္မံေျပာင္းလဲလိုသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ေဒသအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားကို ျပည္ထဲေရး၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွ ဆြဲထုတ္လိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေဒသလႊတ္ေတာ္မ်ားကို ျပည္ထဲေရး၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွ ဆြဲထုတ္ၿပီး သီးျခားဖြဲ႔စည္းပုံျဖင့္္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ျဖင့္ ေဒသအစိုးရမ်ားကို ျပည္ထဲေရးေလာင္းရိပ္ေအာက္က ဆြဲထုတ္ကာ သီးျခားဖြဲ႔စည္းပုံျဖင့္ သမၼတရုံး(သို႔) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရုံးမ်ားကို တာဝန္ခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပုံသ႑ာန္ကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ သို႔မွသာ ငါးႏွစ္တစ္ခါေျပာင္းလဲေနေသာ အစိုးရစနစ္ကို စနစ္တက် ေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ေသာ ေဒသအစိုးရစနစ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားေကာင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ လူျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စနစ္မွ မူျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စနစ္အသက္ဝင္ေအာင္ တည္ေဆာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသာ အင္စတီးက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ အားေကာင္းခဲ့ေသာ အာဏာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို အားေလ်ာ့နည္းေစပါလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဘာဂေဗဒ သေဘာတရားမ်ားအေပၚ သိရွိနားလည္လာျခင္းကသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အကူးအေျပာင္းကာလ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေစမည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးေရးသားတင္ျပလိုက္ရေပသည္။

ေခါင္းစဥ္ဓါတ္ပံု-အင္တာနက္

Comments

comments