ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္က ေပးေသာ သင္ခန္းစာ

ကႏၱာရဝတီတိုုင္း(မ္)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကးရုပ္ကိစၥေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အမုန္းပြားမႈ၊ ေသြးကြဲမႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈသည္ ကယားျပည္နယ္တြင္းသာမက ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကုိ ဂယက္ရိုက္ခတ္ေစသည္။

ကယားျပည္နယ္္အတြင္းတြင္ ေၾကးရုပ္ထားရွိရန္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကို လူငယ္တုိ႔က အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္မႈေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျငင္းခုန္မႈမ်ား၊ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားသည္ ယခုုရက္သတၱပတ္အတြင္း ႏိွမ့္ခ်ည္ျမင့္ခ်ည္ရိွခဲ့သည္။

ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္ေနေသာ ေကာ္မတီကိုလည္း ျပည္နယ္အစိုးရဖ်က္သိမ္းေပးလိုက္ရသည္။

သို႔ေသာ္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သူမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မွ ပုဒ္မတပ္ တရားစြဲဆိုခံရသည့္ ရလဒ္သာ ရရိွခဲ့သည္။

၎အျပင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေၾကးရုပ္ေၾကာင့္ ဆူပူမႈမ်ားျဖစ္လာၿပီး ထိန္းမရလွ်င္ စစ္တပ္သို႔အာဏာလႊဲအပ္မည္ ဆိုသည့္စကားကို ႏုတ္ကၽြံခဲ့သည္။ ယင္းစကားသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းကို အေလးထားေသာ အဲန္အယ္ဒီပါတီ၏ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမွပင္ ေျပာမထြက္ဖူးေသးေသာ စကားျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္စကားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးေဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မညီဟုဆိုကာ ေၾကျငာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ရသည္အထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီအမူအက်င့္ ႏုနယ္ေနသည့္အခ်ိန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ တပ္မေတာ္အား ကိုင္တြယ္ရန္တာဝန္ေပး၊ အမိန္႔ေပးမည္ဆိုေသာ စကားကို ျပည္သူၾကားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားအၾကား အံ့ၾသမွင္တက္ခဲ့ရသည္။

ထို႔အျပင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္လည္း ျပည္နယ္တြင္ စည္ပင္ဌာနလက္ေအာက္ရွိ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ လူမႈဝန္ႀကီးကို ကိုင္တြယ္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊တပ္မေတာ္ကိစၥျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ ၎လက္ေအာက္ရိွ လံု/နယ္ဝန္ႀကီးကို တာဝန္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လိြဳင္ေကာ္တြင္ထားရိွမည့္ ေၾကးရုပ္ကိစၥသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ မီဒီယာမ်ားအပါ၊ ျပည္သူမ်ား၏စိတ္ဝင္စားျခင္းကို ခံရသည္။ လူတိုင္း၏ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ ေၾကးရုပ္ကိစၥျဖစ္လာသည္။ လူမႈကြန္ယက္တြင္ ယင္းအေၾကာင္း ျငင္းခုန္ၾကသည္။

ေနာက္ဆံုးအခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲျခင္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေၾကးရုပ္ကို ျပည္သူမ်ားဆက္လက္တည္ေဆာက္လိုပါက အျပည့္အဝအကူအညီ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေၾကးရုပ္ေၾကာင့္ လက္ရိွအေျခအေနသည္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးအျဖစ္ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္းၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲမႈကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ကနဦးအစျပဳခဲ့ေသာ ယင္းကိစၥသည္ ေသးသေယာင္ထင္ရေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးအဆင့္ထိကိုပါ ဂယက္ရိုက္ေစႏိုင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။   ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ပံုရိပ္မ်ားကိုလည္း က်ဆင္းေစခဲ့ၿပီး ဤသင္ခန္းစာကို ဥပမာယူကာ ေနာက္ပိုင္း၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဂရုျပဳႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။

Comments

comments