ဘ႑ာေငြကို လက္လြတ္စပယ္သံုးေသာ ကယားျပည္နယ္အစိုးရ

မူအက္စတာေရးသားသည္။

ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားေတာင္းခံရာ၌ စည္းစနစ္တက် မရွိသည့္အျပင္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေဖါင္းပြေနသည့္ ကယားျပည္နယ္ယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲသံုးစြဲေနမႈကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အျပင္းအထန္ ေဝဖန္လိုက္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့အျပဳအမႈမ်ိဳး ထပ္မံျပဳလုပ္လွ်င္ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကယားျပည္နယ္လြႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သတိေပးထားသည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား သံုးစြဲရာ၌ နေမာ္နမဲ့ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္အစိုးရကို ေနာက္ေနာင္မျပဳလုပ္ရန္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးသိန္းေအာင္စဲရယ္က ၎တို႔၏ အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းသတိေပးလိုက္သည္။

ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြတြင္ ပါဝင္သည့္ ဌာန ၂၃ ခု၏ ေငြစာရင္းကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဌာနအလိုက္အသံုးစရိတ္ သံုးစြဲမႈမ်ား လြန္စြာကြာဟေနသည္ဟု အဆိုပါ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရံုးအတြက္ ရံုးသံုးစက္ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူရန္အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၅၈.၀သန္း (က်ပ္သိန္းေပါင္း ၄၅၈၀) ေတာင္းခံထားေသာ္လည္း အျခားဌာနမ်ားနည္းတူ အမ်ိဳးအမည္မ်ား ပါရွိျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ၎ကို ေရးရာေကာ္မတီမွ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

“ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ရံုးရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္စာအုပ္မွာ အခ်က္အလက္ေတြကို ဘာတစ္ခုမွ ျပည့္စံုေအာင္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားျခင္း မရွိတာေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဥပေဒေတြနဲ႔အညီ ေတာင္းခံျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အလွဴအိမ္သဖြယ္ ေတာင္းခံျခင္းမ်ိဳးကိုသာ ေတြ႔ရပါတယ္။”ဟု မယ္စဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေဝဖန္သည္။

လက္လြတ္စပယ္ျဖစ္ေနသည့္ ယင္းဘ႑ာေငြေတာင္းခံျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အစိုးရအဖြဲ႔ကို အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လာေရာက္ျခင္းမရိွေပ။

“အစိုးရအဖြဲ႔ေတြကိုေခၚေတာ့ သူတို႔မလာတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္လည္း အခက္အခဲျဖစ္တယ္၊ က်န္တဲ့အဖြဲ႔ေတြေတာ့ လာရွင္းပါတယ္၊ ဒီအစိုးရအဖြဲ႔ေတြေတာ့ လာမရွင္းဘူး။”ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ၏ဥကၠဌ ဦးသိန္းေအာင္(ခ)စဲရယ္က ေျပာသည္။

ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနမွ ဆီေဆးပန္းခ်ီကား ၁၀ ကားအတြက္ က်ပ္သန္း ၃၀ တင္ေတာင္းသည္။ ထို႔အျပင္ TV ၁၁ လံုး အတြက္ ၁.၆၅သန္း (၁၀၆၅၀၀၀ က်ပ္) တင္ေတာင္းသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေတာင္းခံလာေသာ ထိုအသံုးစရိတ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္က စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္ေက်းလက္ဦးစီးဌာနမွ အဆိုျပဳထားေသာ နန္႔တဘက္ေခ်ာင္းစီမံကိန္းသည္လည္း စီမံကိန္းအႀကီးစားျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုမွ တာဝန္ယူရမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၁ႏွင့္ တိုင္း/ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ တို႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၎ေကာ္မတီမွ ကန္႔ကြက္သည္။ ၎စီမံကိန္းအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရက က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၀၀၀ တင္ေတာင္းထားသည္။

၎စီမံကိန္းသည္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၃၀၀ အသံုးျပဳမည့္ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္၍ ျပည္နယ္အဆင့္ဘတ္ဂ်တ္မွ ေတာင္းခံျခင္းသည္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ မညီညႊတ္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဝဖန္သည္။

အလားတူ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔၏ ဘတ္ဂ်က္မွ တင္သြင္းလာသည့္ အေဝးေျပးကားဂိတ္ လိုင္းေပါင္းစံု ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၀၀ခန္႔ လ်ာထားသည့္ကိစၥကိုလည္း ေကာ္မတီမွ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္ဟု ဆိုသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ ဘီလူးေခ်ာင္းႀကီး ရွိပါလွ်က္ႏွင့္ နန္႔တဘက္ေခ်ာင္းျဖင့္ ေရသြယ္ယူရျခင္းမွာ လြန္စြာမွ အကုန္အက်မ်ားမည့္ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းသည္လည္း ညိွႏွိဳင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီလားဆိုသည္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က အႀကံျပဳသည္။

ကယားျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္တင္ျပလာသည့္ စက္ယႏၱယားကိစၥတြင္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ဝယ္ယူထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္စာအုပ္၏ ပံုစံ ၁၂ တြင္ စက္ယႏၱယား ၁၀စီး စာရင္း မေတြ႔ရွိျခင္းသည္ မရိုးသားသည့္လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး ဌာနပိုင္စာရင္းတြင္ မေဖာ္ျပဘဲေဖ်ာက္ထားရျခင္းမွာ အဂတိလိုက္စားမႈဥပေဒႏွင့္ ညိွစြန္းေနသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ထြန္း(ခ)ေနာ္အီးက ေျပာသည္။

ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မွ ၎ကိစၥကို ထိထိစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရန္လိုေၾကာင္း ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၂ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ထြန္း(ခ)ေနာ္အီးက ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို တိတိက်က်လိုက္နာရန္လိုေၾကာင္း ဦးေနာ္အီးက အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသြားခဲ့သည္။

ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးရွိၿပီးသားႏွစ္ထပ္ရံုးသစ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ရံုးသစ္ ၃ ထပ္ေဆာင္ကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၄၀ ကို အစိုးရက ေတာင္းခံထားသည္။

တင္ေတာင္းရသည့္အေၾကာင္းရင္း၊ ရံုးသစ္တည္ေဆာက္လိုသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုလည္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဦးတီရယ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးသည္။

ဝန္ႀကီးဦးတီရယ္က ၎ဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ရံုးျဖစ္ၿပီး ေရတေလွ်ာက္မ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ မ်က္ႏွာက်က္မ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ သြပ္မိုးမ်ားမိုးယိုျခင္း၊ ၾကမ္းခင္းမ်ားမွာ ပ်ဥ္ခင္းျဖစ္၍ ေဆြးေျမ႔ျခင္း၊ အိမ္သာမ်ားမွာလည္း ပ်က္စီးေန၍ အန႔ံအသက္မ်ား မေကာင္းျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ရံုးသစ္တည္ေဆာက္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၄၀ ကို ခြင့္ျပဳေပးသင့္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမွ အစိုးရတင္ေတာင္းထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၄၀ ကို ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ၎ေကာ္္မတီဥကၠဌ ဦးသိန္းေအာင္စဲရယ္က ဆုိသည္။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ဝယ္ယူမည့္ ႏြားမ ၁၇၀ေကာင္သည္ ေဒသႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၂ သန္းအား စိစစ္ေလွ်ာ့မႈကိုမူ ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္အတိုင္း လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတီရယ္က ေျပာသည္။

“၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္ ၆လဘတ္ဂ်က္တြင္ ၂လတာ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရံပံုေငြ သံုးစြဲျခင္းႏွွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ညွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္၊ အဆိုပါရန္ပံုေငြမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲေနၾကတာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမရွိဘဲ ႀကံဳသလိုအသံုးျပဳေနတာ ေတြ႔ရတယ္၊ ေငြပမာဏကိုလည္း သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပဲ ေပးခ်င္သလိုေပးေနၾကတယ္။”ဟု ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသဲရယ္က စြပ္စြဲျပစ္တင္သည္။

ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ အေနႏွင့္ ၎တို႔သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၁ႏွင့္ တိုင္း/ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၃ တို႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္မ်ားကိုသာ ၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကယားျပည္နယ္၏ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း လ်ာထားခ်က္တြင္ထည့္သြင္းေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳမီ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္အတြက္သာ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တိုင္း/ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဦးတီရယ္က ျပန္ေခ်ပခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ တင္ျပလာသည့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို စိစစ္ၿပီး လုပ္ငန္းတန္ဖိုး ၃၉၀၅.၀၁ က်ပ္သန္းမွ ၂၉၀၅.၀၁ထိကို ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရံပံုေငြစာရင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး က်ပ္သန္း ၁၀၀၀ အထိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမွ ေလွ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္ဟု လႊတ္ေတာ္အစီရင္ခံစာက ဆိုထားသည္။

Comments

comments