ဘ႑ာေရးေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ဘတ္ဂ်က္စနစ္

ဘ႑ာေရးေကာ္မ႐ွင္ ဆိုသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ေကာ္မ႐ွင္ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ၿပီး ဥကၠဌ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးမွာ ဒုဥကၠဌ ၁ ႏွင့္ ၂ တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမွာ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ၾကေပသည္။

ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒခ်ဳပ္မ်ားမွာလည္း အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ကာ အတြင္းေရးမႉးမွာ ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးပင္ျဖစ္ေပသည္။

ဘ႑ာေရးေကာ္မ႐ွင္၏ အဓိကတာဝန္မွာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္မ်ားကို စိစစ္ကာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေထာက္ခံတင္ျပရျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤေနရာတြင္ အပိုင္း၂ ပိုင္း ရိွပါလိမ့္မည္။ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ဒုတိယသမၼတ ၁ မွ အရင္ တာဝန္ယူစိစစ္ၿပီးမွ ဘ႑ာေရးေကာ္မ႐ွင္သို႔ တင္ျပျခင္းျဖစ္သလို တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကိုမူ ဒုသမၼတ၂မွ ဦးေဆာင္စိစစ္ၿပီးမွ ဘ႑ာေရးေကာ္မ႐ွင္သို႔တင္ျပျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရလည္း ဘ႑ာေရးေကာ္မ႐ွင္သည္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ကို ရယူႏိုင္သလို ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးအရာရိွမ်ားလည္း ခန္႔အပ္ႏိုင္ေပသည္။

သို႔ရာတြင္ ယခုခ်ိန္ကာလထိေတာ့ ခန္႔အပ္ထားႏိုင္ျခင္း မရိွေသးတာကို ေတြ႔ရေပသည္။ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ဘ႑ာေရးေကာ္မ႐ွင္ စည္းေဝး ၂/၂၀၁၉ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲရာတြင္လည္း ထူးျခားခ်က္တစ္ခုကို ျမင္ေတြ႔ခ့ဲရေပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအေနျဖင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ သမၼတရံုး၏ တင္ဒါဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ၁/၂၀၁၇အေပၚ လက္တလံုးျခား ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ မလုပ္ဖို႔နဲ႔ ေတြ႔ရိွပါက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူမည့္ အခ်က္ကို ျမင္ေတြ႔ရေပသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျဖည့္စြက္ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေကာ္မ႐ွင္စည္းေဝးကို ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ျပန္လည္ ေခၚယူညိွနိႈင္းခ့ဲရတာကို ေတြ႔ရေပသည္။

ဤေနရာတြင္ ျမင္ေတြ႔ရသည္မွာ စည္းေဝးဒုတိယအႀကိမ္ေခၚယူရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေကာ္မ႐ွင္ အေနျဖင့္ယခင္ အစိုးရငါးႏွစ္ သက္တမ္းႏွင့္ ယခုအစိုးရသံုးႏွစ္သက္တမ္း စုစုေပါင္း ႐ွစ္ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ယခုလို ျဖည့္စြက္ ဘတ္ဂ်က္အေပၚ စည္းေဝးႏွစ္ခါ လုပ္ခ့ဲရျခင္းမ်ိဳး မျမင္ဖူးေပ။

ဘ႑ာေရးေကာ္မ႐ွင္ အားေကာင္းလာျခင္းလား၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို္႔မဟုတ္ ျပည္နယ္မ်ား ပိုမို အားေကာင္းမ်ားလား ဆိုသည္ကို အေျဖ႐ွာ မရခ့ဲေပ။

သို႔ရာတြင္ စည္းေဝး ဒုတိယအႀကိမ္ေခၚရျခင္း အဓိကမွာ မန္းေလးစည္ပင္၏ ျဖည့္စြက္ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈမ်ားကို က်န္ေဒသႏွင့္ ဌာနမ်ားနည္းတူ ဇလုပ္တိုက္ ျဖတ္ခ်ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ဟု ၾကားသိရေပသည္။

ဤအခ်က္က ေကာ္မ႐ွင္သည္ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဥပေဒ၊ သေဘာသဘာဝ မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး တေျပးညီ စိစစ္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သလို အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို မသိနားမလည္ေသာတန္ဖိုးမထားေသာ ေဒသအစိုးရမ်ား ႏွင့္ အားမေကာင္းေသးေသာ ေဒသလႊတ္ေတာ္မ်ား စသည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရမည့္ အင္စတီက်ဴး႐ွင္း ဆိုင္ရာ ျပႆာ နာမ်ားကို ေတြ႔ရေပသည္။

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားသည္ ယခင္က သီးျခားရပ္တည္ၿပီး ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ရပ္တည္ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကေသာ အဖြဲ႔အသည္းမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ရေငြ ၁၀၀ ႐ွာၿပီး သံုးေငြ ၁၀၀ သံုးရေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

လိုေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ အတိုးျဖင့္ ေခ်းယူရေသာ အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ေပသည္။၄င္းတို႔ထဲမွာမွ အခ်ိဳ႕ ေဒသတစ္ခု ႏွစ္ခုတြင္ လိုေငြကို ေဒသအစိုးရက ေထာက္ပ့ံေငြျဖင့္ ေပးထားေသာ ေဒသမ်ား ရိွေပသည္။

သို္႔ရာတြင္ မန္းေလးက့ဲသို႔ ဦးေဆာင္မႈေကာင္းၿပီး ေကာ္မတီဝင္မ်ား အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေသာ ေဒသတြင္ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔မ်ားသည္ အင္မတန္ မွ ျပည္သူအေပၚတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္တာကို ေတြ႔ရသလို အားနည္းခ်က္အေန႔ျဖင့္လည္း ေဒသဘတ္ဂ်က္ေအာက္က က်န္ဌာနမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ဘတ္ဂ်က္စိစစ္မႈမ်ား ခံရတာကို ေတြ႔ရေပသည္။

ဤေနရာတြင္ အျခားဌာနမ်ားက့ဲသို႔ လိုသေလာက္ေထာက္ပ့ံေငြရၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ အေဆာင္အေယာင္ မ်ားသာေတာင္းေနေသာ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ကိုယ့္ရေငြ ကိုယ္တိုး႐ွာၿပီး ျပည္သူကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးဖို႔ ေတာင္းေသာ အသံုးမ်ားမွာ အတူတူ စိစစ္ေလ်ာ့ခ် ခံရျခင္းမွာ မမ်ွတေပ။

သို႔ရာတြင္ ထိုအတြက္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးေကာိမ႐ွင္ စည္းေဝးထပ္ေခၚစရာလည္း မလိုအပ္ေပ။ တင္ဒါ ပိုလ်ွံေငြႏွင့္ လစာ၊စရိတ္ ပိုေငြမ်ားမွ ျပန္အပ္ေငြမ်ားျဖင့္ အေထြေထြ ပိုလ်ွံႏွင့္ ရန္ပံုေငြ လႊဲေျပာင္း သံုးစြဲႏိုင္သလို ၂၀၁၉-၂၀ ဘတ္ဂ်က္ အစမွာတင္ အေရးမႀကီးေသးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ရန္ပံုေငြ လႊဲေျပာင္း ရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

ယခုလို စည္းေဝးႏွစ္ခါ ထိုင္ရျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရးေကာ္မ႐ွင္ ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ေဒသအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အၾကား မည္သူက ပိုသည္ ဆိုေသာ အခ်က္မွာ စဥ္းစားသံုးသပ္စရာ ျဖစ္လာေပသည္။

ထိုအရာသည္ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈလည္း ျဖစ္ေပသည္။ မည့္သည့္ ျပႆာနာကို အရင္႐ွင္း ရမည္ ဆိုသည္မွာလည္း ေခါင္းခဲရမယ့္ ပုစာၦတစ္ပုဒ္ ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေခတ္ကာလႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုး တည္ေဆာက္ခ်င္ေနၾကေသာ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ၾကားတြင္ အားေကာင္းေနေသာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ စနစ္၊ ခ်ိနဲ႔ ေနေသာ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ားက ျမန္မာျပည္၏ အေျပာင္းအလဲကို ယိုင္နဲ႔ ေစပါလိမ့္မည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုေသာ အထက္ပါ ျပႆာနာမ်ားကို ေျပလည္ ေစမည့္ အရာမွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုလည္း ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ အျမဲ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ ၾကရပါလိမ့္မည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ေဒသ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ား အားေကာင္းၿပီး အျပန္အလွန္ ထိန္းေၾကာင္းမႈရိွေသာစနစ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆိုင္ရာ အသိပညာအျမင္မ်ားကို အသိပညာ႐ွင္ အတတ္ပညာ႐ွင္မ်ားအား ဖိတ္ၾကား၍ ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားသို႔ သင္ၾကား မ်ွေဝေပးျခင္းျဖင့္သာ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး ေမ်ွာ္လင့္ေနေသာ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး ေရးသား တင္ျပလိုက္ရေပသည္။

ေက်ာ္စိုးသူ(လႊတ္ေတာ္) Economic Development

Comments

comments