မယ္စဲၿမိဳ႕ေရွာင္တံတား တည္ေဆာက္ျခင္း ကြ်မ္းက်င္အင္ဂ်င္နီယာမပါ

ဦးျမာ

မယ္စဲၿမိဳ႔နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ၿမိဳ႔ေရွာင္တံတားအား ကြ်မ္းက်င္အင္ဂ်င္နီယာျဖင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း မဟုတ္သည့္အတြက္ စီမံကိန္း တင္ဒါထပ္မေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနထံကို တင္ျပသြားမည္ဟု ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီက မွ ဦးဘန္ဒီက ေျပာသည္။

ဦးဘန္ဒီ က “ က်ေတာ္တို႔က အ့ဲေတာ့ ခုနကေျပာတ့ဲ တံတားေတြလည္း တခါမွ မေဆာက္ဖူးဘူးလို႔ သူေျပာတယ္။ တံတားမေဆာက္ဖူးတာေတာ့ အျပစ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး ဒါေပမ့ဲ တံတားေဆာက္ဖူးတ့ဲ အင္ဂ်င္နီယာေတာ့ ပါရမယ္လို႔ က်ေတာ္တို႔ကေတာ့ ယူဆတယ္ေပါ့ေနာ။” ဟု ေျပာသည္။

ကယား( ကရင္နီ) ျပည္နယ္ မယ္စဲၿမိဳနယ္တြင္ ျပည္နယ္ အစိုးရရံပံုေငြ ခ်ေပးသည့္ သန္း(၅၀) ကုန္က်သည့္ (၄၆) ေပ တံတားအား သံသာေအး ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႔ေရွာင္တံတားသည္ အရည္အေသြးမျပည့္မီသည့္ အတြက္ တင္ဒါထပ္မေပးရန္ ႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနထံကို တင္ျပသြားမည္ဟု သိရသည္။

စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနထံ တင္ျပၿပီး တခ်ိဳ႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီးေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ျခင္းမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၆-၁၇ ခုဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အတြင္းတည္ေဆာက္ေနသည့္ လမ္း၊ တံတား ၊ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ျပည္သူ႕ ေငြစာရင္းေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီမွ လိုက္လံစစ္ေဆးၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

လာမည္ႏွစ္တြင္မူယခုကဲ့သို႕ အေရအေသြးျပည့္မွီျခင္းမရွိ သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္းကဲ့သို႕ ေဆာင္ရြက္ခုိင္းေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ေငြျပန္သြင္းခိုင္းျခင္း စသည္တို႕ကို အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဦးဘန္ဒီက ေျပာပါသည္။

ကယား( ကရင္နီ) ျပည္နယ္ရွိ လမ္းတံတား တည္ေဆာက္ေနျခင္းအား စစ္ေဆးမႈ အနည္းဆံုးမွာ လိြဳင္ေကာ္- နန္းဖဲၾကား ျဖစ္သည့္အတြက္ ၎ေဒသတြင္ အရည္အေသြးမျပည့္မီမႈမ်ား ျဖစ္လာသည္ဟုလည္း ၎ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၉လပိုင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းအတည္ျပဳလိုက္တာျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘတ္ဂ်က္ကစၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ၎ေကာ္မတီက အႀကံေပးေဆာင္ရြက္မႈေတြ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *