မီတာေဘာက္ကို အမ်ိဳးအစား ၃ခုျဖင့္ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာခ်ေပးမည္

ဦးေဘာ့စ္ကို – စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး

“အခုကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဧၿပီလကေနစၿပီးေတာ့မွ အားလံုး မီတာေဘာက္ တစ္ေျပးညီ တစ္ႏိုင္ငံလံုးခ်မွာ။ လိုသေလာက္ေပါ့။ ဥပမာ ဘယ္လိုခ်မလဲဆိုေတာ့ အရင္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၉ ေသာင္းနဲ႔ တစ္ေျပးညီခ်တယ္၊ မဟုတ္လား။ အခုက အ့ဲလုိမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဘယ္လိုခ်မလဲဆိုေတာ့ ေလးေသာင္းခြဲတန္ရွိမယ္၊ ခုႏွစ္ေသာင္းခြဲတန္ရွိတယ္၊ ၉ ေသာင္းတန္ရွိတယ္”

Comments

comments