ရပ္ရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ (ရုပ္သံ)

လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေက်းရြာ ၄ ရြာမွာ ေက်းရြာရန္ပံုေငြေတြ ရရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ပန္ပက္ေက်းရြာဟာ လက္ရွိမွာ ရန္ပံုေငြ ၁၁ သိန္းထိ ရွိေနၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ရပ္ရြာအေျချပဳစီမံကိန္းကေန ရလာတ့ဲဝင္ေငြအရ သိရပါတယ္။

Comments

comments