ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရး

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ (ရပ္ေက်း) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔အား ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္မႈကို ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု၏ အိမ္ေထာင္ဦးစီး သို႔မဟုတ္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည့္ မိသားစုဝင္ တစ္ဦးဦးက ပံုစံ ၆၆/၆ လဝက သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ပါလွ်င္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးအား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္ ၅ ဦးကို ဆႏၵျပဳေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရမည္။

လက္ရွိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလက ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ကာလမွာ လေပါင္း ၂၀ ခန္႔သာ ရွိေတာ့မည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ခ႐ိုင္ေပါင္းမွာ ၆၆ ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းမွာ ၃၇၂၊ ရပ္ကြက္ေပါင္းမွာ ၂၈၂၇၊ ေက်းရြာေပါင္း ၆၄၈၅၃၊ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္းမွာ ၁၃၇၀၈ ရိွသည္။

ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ထိုဥပေဒတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ သင့္တင့္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္းရွိသူျဖစ္ျခင္းႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး ဖူလံုမႈရွိသူျဖစ္ျခင္း ဆိုသည့္အခ်က္ ၂ ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။

ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအတြင္း တစ္ဆက္တည္းေန အနည္းဆံုး ၁၀ ႏွစ္ ေနထိုင္သူျဖစ္ျခင္းအစား ၅ ႏွစ္ေနထိုင္သူဟု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ၿပီး ေပးအပ္သည့္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူျဖစ္ျခင္းဆိုသည္ကို ေပးအပ္သည့္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူဟူ၍ ျပင္ဆင္ခဲ့ေပသည္။

တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ သက္တမ္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ရာထူးသက္တမ္းအတိုင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၇ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္အထိ တစ္လအတြင္း က်င္းပရန္ အစိုးရက ညႊန္ၾကားထားသည္။

ကိုယ္ေရြးခ်ယ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ (၁) အက်င့္ စာရိတၱ ေကာင္းသူျဖစ္ရပါမည္၊ (၂) ဒီမိုကေရစီဝါဒကို လိုလားၿပီး ေဝဖန္ခံႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္၊ (၃) မတူကြဲျပားစြာ ေရာျပြမ္းေနထိုင္သည့္ ရပ္ေက်း မ်ိဳးတြင္ ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္သူ ျဖစ္ရပါ မည္၊ (၄) စာေပဗဟုသုတႏွင့္ ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္သူျဖစ္ၿပီး ပရဟိတ လူမႈ ေရးစိတ္ဓာတ္ရွိသူ ျဖစ္ရပါမည္၊ (၅) လက္ရွိ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာဝန္ကို ယူေဆာင္ေနသူျဖစ္ပါက ထိုသူသည္ လူထုၾကား ျပႆနာႀကီးငယ္ ေပၚတိုင္း မိမိအစြမ္းအစႏွင့္ေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းဘဲ ရဲစခန္းႏွင့္ တရား႐ံုးကိုသာ အားကိုးပို႔ေဆာင္ေနသူမ်ိဳးကို မေရြးခ်ယ္မိဖို႔ အလြန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အသိပညာေပးသူမ်ားက လံွဳ႕ေဆာ္ထားသည္။

ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရာထူးသည္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေပးအပ္သည့္လစာမွာ ၁၂၀,ဝ၀ဝ က်ပ္ဝန္းက်င္သာ ျဖစ္သည္။

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ဓါတ္ပံု – အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ

Comments

comments