လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္ထိန္းၿပီး ေရွ႕တိုးပါ

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္  ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)တို႔၏ ပထမအႀကိမ္ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲကို လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ဧၿပီ ၂၆ ႏွင့္ ၂၇ ရက္ေန႔ ၂ ရက္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္း ၂ ရက္တာ အေတာအတြင္း တရားဝင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး  ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တို႔အၾကား  ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းသည္ ကယားျပည္နယ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ပံုေဖၚရန္ ယခင္ထက္ ပိုေကာင္းမြန္ေသာ ကနဦးေျခလွမ္းအစ ျဖစ္သည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္ဘက္အတြက္ အႀကိတ္အနယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။  ညိွႏိွဳင္းခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္ဖက္အတြက္ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနရိွခဲ့ေသာ္လည္း အေလ်ာ့အတင္းမ်ားျဖင့္ သေဘာတူႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရလာဒ္ေကာင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။

အစိုးရ၏ ကနဦး ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ NCA လမ္းေၾကာင္းထဲ KNPP  အျမန္ဆံုး ပါဝင္လာရန္ ဆႏၵရိွေနေသာ္လည္း KNPP ကမူ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္အား ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ရိွေရးကိုသာ အဓိကဦးတည္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ႏွစ္ဘက္လံုး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ရိွေရးသာျဖစ္သည္။ ယင္းကိုပင္ လူထုမ်ားကလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္းမွအစျပဳေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အျပဳသေဘာဆန္ေသာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႉအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ပူးတြဲထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ေလးစားလိုက္နာရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

က) NCA  မထိုးခင္ ေရတိုၾကားလအတြင္း ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC)ကိစၥ၊ ႏွစ္ဖက္တပ္ သြားလာမႉ၊ ဆက္သြယ္မႉ ျပည္နယ္အဆင့္ ညိွႏိွဳင္းေရးကိစၥႏွင့္ သေဘာတူညီထားသည့္အတိုင္း ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ညိွႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

ခ) ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံမ်ား ျပန္လည္ထားရိွကာ သေဘာတူထားေသာ ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

ဂ) တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တိုးတက္မႉမ်ားရိွခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဘက္ညိွႏိွဳင္းသေဘာတူညီထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္။

ႏွစ္ဘက္ၾကား အဖုအထစ္အခ်ို႕ ရိွေနေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေသနတ္သံ၊ တိုက္ပြဲသံမ်ား မရိွခဲ့ျခင္းသည္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နတ္ကိုင္မ်ားတည္ရိွရာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ စံနမူေကာင္းျဖစ္ခဲ့သည္။

ယင္းစံနမူေကာင္းမ်ားကို ဆက္ထိန္းထားၿပီး ယခုေတြ႕ဆံုးေဆြးေႏြးပြဲမွသည္ ခိုင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

 

 

 

 

Comments

comments