လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပံုစံ(၇) ရရွိေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ကယားျပည္နယ္အတြင္းရိွ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္ေနေသာ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အစဥ္တစ္ဆက္လုပ္ကိုင္ လာခဲ့ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ဘိုေဘာင္စဥ္ဆက္ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္သာ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေခတ္ကာလအေျခအေနက ေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲ၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္ကာလအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ သမရိုးက်နည္းလမ္းမွ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ လက္ရိွႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္လႊာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ေျမယာပံုစံမ်ားအနက္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပံုစံ(၇) ရရွိေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအေပၚ ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)၏ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ေရးသားေဖၚျပေပးလိုက္ရပါသည္။

အမွန္စင္စစ္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ ပံုစံ(၇) ရရွိေရးအတြက္ ပံုစံ(၁၀၅) ေလွ်ာက္ထားရန္သို႔မဟုတ္ ပံုစံ (၁၀၅)ကို ေရွးဦးစြာ ထုတ္ေပးရန္ မလိုအပ္ေခ်။

ေျမစာရင္း ပံုစံ (၁၀၅) ႏွစ္မ်ိဳး
——————-

ပံုစံ (၁၀၅) ဟူသည္ ေျမစာရင္း ပံုစံ (၁၀၅) သက္ေသခံေျမပံု (Certified Map)ကို ဆိုလိုသည္။ (ေျမစာရင္း ပံုစံ (၁၀၆) မွာမူ History of Holding ေခၚ ဦးပိုင္ေျမကြက္ တစ္ခု၏ ေျမရာဇဝင္ (သို႔) အမည္ေျပာင္းလဲ ပံုအဆင့္ဆင့္ျဖစ္သည္) ေျမစာရင္းပံုစံ (၁၀၅) / (၁၀၆)ဟူသည္ ေျမယာ ကိစၥအဝ၀ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကိစၥရပ္တိုင္းတြင္ မပါမျဖစ္ေသာ ပူးတြဲ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားသာ ျဖစ္သည္။ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထား လံုးဝမဟုတ္ပါ။

သို႔ေသာ္ ဌာနမွ အၿမဲတေစ ပံုမွန္အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ေျမစာရင္းပံုစံ ျဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ ပံုစံ(၇) အတူ ပူးတြဲထုတ္ေပးေသာ ေျမစာရင္း ပံုစံ (၁၀၅) ဟူ၍ ရွိေသးသည္။ ၄င္းပံုစံမွာ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည့္အခါ ေတာင္သူ/ ပုဂၢလိကႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ပံုစံ(၇) လက္မွတ္ႏွင့္ အတူ လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ ထားႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမပံုထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ဌာနမွ ပံုမွန္အသံုးျပဳလ်က္ ရွိေသာ ေျမစာရင္း ပံုစံ (၁၀၅) ႏွင့္ စာရြက္ အရြယ္အစား (A3 Size) ေရာ၊ ေအာက္ခံ အေရာင္ (အျဖဴ)ပါ ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ (Sticker) ကပ္ေပးထားျခင္းေတာ့ တူညီပါသည္။ (ဌာနမွပံုမွန္ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိေသာ ေျမစာရင္းပံုစံ (၁၀၅) မွာ ေအာက္ခံ အျပာေရာင္ႏွင့္ A4 Size ျဖစ္၍ ဌာနမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ပံုစံေၾကးျဖင့္ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳရပါသည္။) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပံုစံ(၇) ႏွင့္အတူ ပူးတြဲထုတ္ေပးသည့္ ေျမစာရင္းပံုစံ(၁၀၅) အတြက္ကိုမူ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ၅၀ဝ က်ပ္ ေပးသြင္းၿပီးျဖစ္၍ ေငြေၾကး တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ် ေပးသြင္းရန္မလိုပါ။

ပံုစံ (၇) ေလွ်ာက္ထားျခင္း
—————————

ပံုစံ(၇) ဟူသည္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ သားစဥ္ေျမး ဆက္လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္ ခိုင္မာေသာအေထာက္အထားလက္မွတ္ျဖစ္၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်ိန္မွ စတင္၍ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရွးအခါကဆိုလွ်င္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ လက္ဝယ္၌ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံေလ့ရွိေသာ ေျမခြန္ေျပစာ ေျမစာရင္း ပံုစံ(၈) သာရွိသည္။ ေျမခြန္ေျပစာ ဟူသည္ မိမိ၏ ဦးပိုင္လုပ္ကြက္ေပၚတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ ရာသီသီးႏွံ(သို႔) ႏွစ္ရွည္သီးပင္အတြက္ ေျမခြန္စည္းၾကပ္ေသာ ေျပစာျဖစ္၍ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထား မဟုတ္ေၾကာင္း အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပံုစံ(၇)ရရွိရန္ ဦးစြာပထမ၊ လယ္ယာ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံ(၁) ကို အခမဲ့ ရယူလ်က္ ဥကၠ႒၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕မွ တစ္ဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန (ယခု ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန)သို႕ေလွ်ာက္ထားရပါသည္။ ေျမစာရင္းပံုစံ(၁၀၅) ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္သကဲ့သို႔ ၄င္းဌာနမွလည္း ေျမစာရင္းပံုစံ (၁၀၅) ကို ထုတ္ေပး၍ မရပါ။

အသစ္ တီထြင္ထားေသာ ပံုစံ(၁၀၅)သည္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္း ၿပီးစီး၍ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္၊ ပံုစံ(၇)ႏွင့္ အတူပူးတြဲ ထုတ္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခုေတာ့ရွိသည္။ ဌာနအေနျဖင့္ ပံုစံ(၇) ႏွင့္အတူ ေျမစာရင္း ပံုစံ(၁၀၅)ကို ပူးတြဲထုတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ဦးပိုင္/လုပ္ကြက္အား (မိမိ၏ ကြင္းထုတ္ေျမပံုေပၚတြင္ မွတ္တမ္းတင္ေရးဆြဲမထားရွိပါက) ေျမတိုင္းတာျခင္း၊ ေျမပံု ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းကို ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ဖို႕ေတာ့ အထူးလိုအပ္ပါသည္။

လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္း
————————————–

လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ ပံုစံ(၇) ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းသည္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ၿပီးျပတ္မႈ မရွိေသးေခ်။ ဌာနတြင္ ပံုမွန္လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ တစ္ခ်ိန္က အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားအားျပန္လည္စိစစ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ေျမခြန္ေတာ္ႏႈန္းထားမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ ေဆာင္ရြက္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ျခံေျမမ်ား ဝါးျခံမ်ားမွာ နယ္နိမိတ္ျပႆနာ အ႐ႈပ္အရွင္းမ်ားေၾကာင့္ အလြယ္တကူ မွတ္ပံုတင္ေပး၍ မရေခ်။ ပံုစံ (၇)ကိုလည္း ထုတ္ေပးဖို႔ရာ အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႕ရေပသည္။ ထို႔ျပင္ ပံုစံ (၇)အၿပိဳင္ေလွ်ာက္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကလည္း ရွိေသးသည္။

ပံုစံ(၇)ဟူသည္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အုပ္စုအဆင့္မွသည္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႕ခြဲမႈအဖြဲ႕၊ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕အထိ လုပ္ငန္းစာတြဲေပး ပို႔ေဆာင္ရြက္ရၿပီး ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိမွသာ ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးဌာနမႉးမွ ထုတ္ေပးခြင့္ ရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္း သဘာဝအရ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာရျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိသည္။

ပံုစံ(၇) ရရွိရန္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားအေနႏွင့္ က်ပ္ငါးသိန္းခန္႔ ကုန္က်ျခင္း၊ေျမတိုင္းတာရာတြင္ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ ၅၀ဝ၀ဝ၊ က်ပ္တစ္သိန္း ေတာင္းခံျခင္း၊ ပံုစံ(၇)ရရွိဖို႔ ပိုက္ဆံေပးရသည့္တိုင္ အနည္းဆံုးေျခာက္လ၊ တစ္ႏွစ္ ၾကာျမင့္ျခင္း စေသာအခ်က္မ်ားမွာ ဌာနအတြင္းရွိ စုန္းျပဴးမ်ား၊ ဆြမ္းဆန္စိမ္းထဲ ၾကြက္ေခ်းေရာသူ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏို္င္ပါေသာ္လည္း ငါးခံုးမ တစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုးပုပ္ရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ေစလိုပါ။

သည္ၾကားထဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ေျမစာရင္းပံုစံ(၁၀၅) ထုတ္ေပး၍ မရႏိုင္သည္ကို ႏွစ္ပတ္အတြင္း မထုတ္ေပးႏိုင္ပါက အေရးယူခံရမည့္ အျဖစ္မ်ိဳးမွာသာ၍ မျဖစ္သင့္ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ ပံုစံ(၇) ေလွ်ာက္ထားရန္ အတြက္ ပံုစံ(၁၀၅) ထုတ္ေပး၍ မရႏိုင္တဲ့ ထုတ္ေပးရန္ မလိုအပ္ဘဲ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးသည့္ အခါက်မွသာ ပံုစံ(၁၀၅) ေျမပံုကို ပူးတြဲေပးရမည္ဟု အထက္အဆင့္ ဌာန/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရေသာ္၊ ေျမစာရင္း ပံုစံ (၁၀၅) ဟူသည္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ရန္၊ ေျမငွားဂရန္ ေလွ်ာက္ထားရန္၊ လယ္ယာေျမကိုအျခားနည္းသံုးစြဲခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္/ အသံုးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္၊ တရား႐ံုး တင္ျပရန္၊ ဓာတ္သတၲဳေက်ာက္မီးေသြး၊ ျမစ္ေက်ာက္၊ သဲထုတ္ခြင့္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္၊ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ စည္ပင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထားရန္ အစရွိေသာ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားမွ တစ္ပါး၊ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္၊ ပံုစံ(၇) ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ေျမစာရင္းပံုစံ(၁၀၅)ေခၚ သက္ေသခံ ေျမပံုထုတ္ေပး႐ိုးထံုးစံမရွိပါေၾကာင္း အသိေပး တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Comments

comments