ည လူေျခတိတ္ခ်ိန္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားေသာ သစ္ေမွာင္ခိုကားမ်ား

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)။       ။

တရားမဝင္သစ္ သယ္ေဆာင္ယူမႈ၌ လာဘ္စားျခင္းေၾကာင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကို မၾကာေသးမီက အေရးယူခဲ့ေသာ္လည္း သစ္ကားမ်ား ညအခါ၌ ျဖတ္သန္းလွ်က္ရိွေနသည္ကို ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)မွ ေတြ႔ရိွရသည္။

ယေန႔အထိ ကယားျပည္နယ္အတြင္း စီးပြားျဖစ္သစ္ေမွာင္ခိုသယ္ေဆာင္မႈမ်ား ေနရက္တိုင္းနီးပါး သစ္ေမွာင္ခိုသယ္ေဆာင္သူမ်ားက နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး လမ္းေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သယ္ေဆာင္လွ်က္ရိွေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာခဏဆိုသလို ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရသည္ဟု ကယားျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးတီရယ္မွ ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)ထံ ေျပာၾကားထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမွာပင္ သစ္ေမွာင္ခိုကားမ်ားသည္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဂိတ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားလာေနသည္ကို ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ မနက္ ၂ နာရီဝန္းက်င္အခ်ိန္က ဖရူဆိုၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းအနီး၌ ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)မွ ေတြ႔ရိွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။

အဆိုပါဂိတ္အေရွ႕အေရာက္တြင္ ယင္းသစ္တင္ကားသည္ ေခတၱရပ္နားလိုက္ၿပီး ကားေပၚမွ လူတစ္ဦးသည္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ၅ မိနစ္ခန္႔အၾကာတြင္ သစ္တင္ကားမွ ဆင္သက္သြားေသာသူသည္ ျပန္ထြက္လာၿပီး ၎၏ သစ္တင္ကားကို ေမာင္းထြက္သြားသည္ကို ေတြ႔ရိွခဲ့ရသည္။

ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ မနက္ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္၂၃ မိနစ္အခ်ိန္၌ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းအနီး စစ္ေဆးေရးးဂိတ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ေမာင္းႏွင္သြားေသာ သစ္တင္ကားတစ္စီးကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓါတ္ပံု/ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သစ္တင္ယာဥ္မ်ား သယ္ေဆာင္ျဖတ္သန္းမႈကိစၥ၌ ဌာနဆိုင္ရာ(၁၀)ခုမွ အခေၾကးေငြမ်ား ေတာင္ခံလွ်က္ရိွေၾကာင္း သိရိွရသည့္ကိစၥပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ဆိုင္ရာဌာနအလိုက္တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ကာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သစ္တင္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသယ္ေဆာင္မႈအေပၚ သတင္းတင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းအျပင္ သစ္တင္ယာဥ္မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပါရိွသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေငြေၾကးမ်ား လက္ခံရယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးဌာန၏ သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံဝန္ထမ္း နည္းဥပေဒ ၁၆၂ ႏွင့္ ၁၆၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ဌ)၊ (ဍ)အရ အေရးယူလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ားကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ ရာထူးေလ်ာ့ျခင္း၊ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွသူမ်ားကို ျပင္ထန္းေသာ အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းဌာန(၁၀)အနက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရိွ ဌာနမ်ားျဖစ္ေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဌာနႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုမူ အနည္းငယ္ေသာ အေရးယူမႈႏွင့္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ရံုေလာက္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ မနက္ ၂ နာရီဝန္းက်င္ အခ်ိန္၌ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းအနီး စစ္ေဆးေရးးဂိတ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ေမာင္းႏွင္သြားေသာ သစ္တင္ကားတစ္စီးကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓါတ္ပံု/ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဘာလခဲၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဝင္းေအာင္ကို ေမးျမန္ခဲ့ရာ “ေလာေလာ သူ႕ကိုလည္း ၆ လ မွတ္တမ္းတင္ သတိေပးထားတယ္။ စာနဲ႔ထုတ္ထားတယ္ သူေနာက္ထပ္ မျဖစ္ဖို႔ေပါ့ ဝန္ထမ္းဥပေဒအတိုင္း” အခေၾကးေငြလက္ခံရယူရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ေသာ ရံုးဝန္ထမ္းအား အေရးယူထားမႈအေျခအေနကို ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ယခုသစ္ထုတ္ရာသီအတြင္း ကယားျပည္နယ္၌ တရားဝင္သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္။  ယခင္ႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ကယားျပည္နယ္အတြင္း၌ တရားမဝင္သစ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ တန္ေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးရရိွခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

Comments

comments