လာမည့္ႏွစ္ ဦးစီးေပး ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖိတ္ေခၚ

Su Phyo Win

လာမည့္ႏွစ္ ျပည္နယ္/တိုင္းဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရန္ ဦးစားေပးမႈမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ျပည္နယ္အစိုးရက ဖိတ္ေခၚလိုက္သည္။

ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ တာ၀န္ခံယူမႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရးကယားျပည္နယ္တြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ ေရးႀကီးေသာ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ေရးဆြဲသြားရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမႈးဦးရဲႏိုင္ေအာင္ မွ
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကယားျပည္နယ္မွာလူထုပူးေပါင္း ပါ၀င္တဲ့ ဘတ္ဂ်တ္ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိထားပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ႏွင့္ အျခားေသာစပ္ဆိုင္သူအင္အားစုမ်ားရဲ႕အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ စိတ္ကူမ်ား ႏွင့္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားရရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရသည္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၉ ၊ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ႏွစ္ရက္တာ၎ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုသံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲကိုက်င္းပခဲ့သည္။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သူDr Matthew Arnold မွ “ ယခုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပြဲဟာ ျပည္သူ ႏွင့္ အစိုးရအၾကားယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္ ေရွ႕ဆက္မႈႏွင့္ အတူဒီလိုမ်ိဳးေဆြးေႏြးပြဲေတြျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အစိုးရသည္ ျပည္သူဘ႑ာကိုပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ တာ၀န္ခံမႈ ရွိစြာအသံုးခ်ေနတယ္ ဆိုတာ ျပသျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မီဒီယာ၊ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ေအာက္ရွိသက္ဆိုင္ရာဌာနအားလံုးတို႔မွ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားစုစုေပါင္း ၇၁ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပြဲကိုကယားျပည္နယ္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမႈးမွ ပံုေဖာ္စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး Citizen Budget စာေစာင္ ပံုမွန္ ထုတ္ေ၀မႈ ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအသိပညာ မွ်ေ၀ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း အပါအ၀င္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္ ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ပါ၀င္မႈ ကို ျမွင့္တင္ရန္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈကိုအာရွေဖာင္ေဒးရွင္း ႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမႈမွ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီးတက္ေရာက္သူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးသည့္ ၂၀၁၉ – ၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားကိုမွတ္သားခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။

Comments

comments