လိြဳင္ေကာ္တြင္ ေျမ၊ မ်ိဳးေစ့၊ သီးႏွံအရည္အေသြး ဓါတ္ခြဲျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီ

လင္းသန္႔

ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္တိုင္းတြင္ လိုအပ္သည့္ ေျမ၊ မ်ိဳးေစ့၊ သီးႏွံအရည္အေသြးမ်ားကို စမ္းသပ္တိုင္းတာႏိုင္မည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာဓါတ္ခြဲခန္းကို လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္ကာ အခေၾကးေငြ အနည္းငယ္ျဖင့္ လာေရာက္စမ္းသပ္တိုင္းတာႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ မ်ဳိးေစ့အရည္အေသြး စစ္ေဆးခန္း၊ ေျမအသုံးခ်ဓါတ္ခြဲခန္း၊ သီးႏွံကာကြယ္ေရးဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားပါဝင္ေသာ ဓါတ္ခြဲခန္းကို ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔က လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးရုံးတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္သူမ်ား၏ သီးႏွံစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရးအဆင့္တိုင္းျဖစ္ေသာ ေျမယာျပဳျပင္ စုိက္ပ်ဳိးခ်ိန္မွ ခူးဆြတ္၊ ရိတ္သိမ္း၊ သုိေလွာင္သည္အထိ ပုိးမႊားေရာဂါက်ေရာက္မႈကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏုိင္ေရးႏွင့္ မ်ဳိးေစ့မ်ား၏ အဆင့္အတန္း၊ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးေစ့သန္႔စင္မႈ ရွိ / မရွိကုိ သိရွိႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ေျမဆီလႊာႏွင့္ သီးႏွံအတြက္ လိုအပ္သည့္ အဟာရဓါတ္မ်ာကို အဆိုပါ ဓါတ္ခြဲခန္းတြင္ စမ္းသပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ သီးႏွံထုတ္လုပ္မႈတြင္ စီးပြားေရး တြက္ေခ်ကုိက္သည့္ အျမင့္ဆုံးအထြက္ႏႈန္းကုိ ရရွိေစရန္ အပင္အတြက္လုိအပ္ေသာ ေျမဆီလႊာအဟာရဓါတ္မ်ားႏွင့္ အပင္အတြက္လုိအပ္ေသာ အဟာရဓါတ္ ပမာဏမ်ားကုိ သိရွိေစရန္အတြက္လည္း ဓါတ္ခြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၏ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ဓါတ္ခြဲခန္းအား လာေရာက္စစ္ေဆးႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ မ်ဳိးေစ့ထုတ္ ေတာင္သူမ်ားထံမွ မ်ဳိးေစ့နမူနာမ်ားရယူျပီး အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံညႊန္း ကုိက္ညီမႈ ရွိ/မရွိ ေစေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္း ( အစုိဓါတ္တုိင္းတာျခင္း၊ မ်ဳိးေစ့သန္႕စင္မႈ စစ္ေဆးျခင္း၊ အပင္ေပါက္ စမ္းသပ္ျခင္း၊ ေပါင္းေစ့ပါ၀င္မႈ အေရအတြက္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ဆန္နီေစ့ပါ၀င္မႈ အေရအတြက္ စစ္ေဆးျခင္း)မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႕အျပင္ ေျမဆီလႊာစစ္ေဆးျခင္းအေနျဖင့္ ေျမအတြင္းရွိ အစုိဓါတ္၊ ေျမ၏ ခ်ဥ္/ငံ ကိန္း၊ ေျမတြင္ဆားေပ်ာ္၀င္မႈမ်ားအား (၁)မ်ဳိးလ်ွင္ (၁၅၀၀)ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ ေျမေဆြးပါ၀င္မႈ၊ ေဖာ့စဖရပ္ဓါတ္ပါ၀င္မႈ၊ ပုိတက္ဆီယမ္ဓါတ္ပါ၀င္မႈ၊ အလူမီနီယမ္ဓါတ္ပါ၀င္မႈ၊ ႏုိက္ထရုိဂ်င္ဓါတ္ပါ၀င္မႈ၊ ဆုိဒီယမ္ဓါတ္ပါ၀င္မႈမ်ားအား (၃၀၀၀)က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကယ္ဆီယမ္၊ မဂၢနီဆီယမ္ဓါတ္ ပါ၀င္မႈအား (၆၀၀၀)က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ေျမၾသဇာ အမ်ဳိးအစားေပါင္း (၁၂) မ်ဳိးကိုလည္း ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္အစိုးရက ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

Comments

comments