လိြဳင္ေကာ္အက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းသား ၆၃ ဦး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္

ေနာ္ေဒြးအယ္ခူ

ျမန္မာ့ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူ အက်ဥ္းသူ၊ အက်ဥ္းသား ၆၃ ဦး ရွိေၾကာင္း လြိဳင္ေကာ္အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားစုစုေပါင္း(၅၇)ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၆) ဦး ပါဝင္သည္။

လိြဳင္ေကာ္အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ၾကသူမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒျဖင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ၃၄ ဦး ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ မူးယစ္ပုဒ္မ ၁၅ ႏွင့္ မူးယစ္ပုဒ္မ ၁၆၊ မူးယစ္ပုဒ္မ ၁၅/၁၆ ျဖင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူ ၃၃ ဦးႏွင့္ ရဲစည္းကမ္းအက္ျဖင့္ အက်ဥ္းက်ေနသူ ၁ ဦးတို႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရခဲ့သည္။

Comments

comments