လူထုအမ်ားစုမီွခိုသုံးစြဲေနေသာ ဘီလူးေခ်ာင္းသန္႔ရွင္းေရး တလတႀကိမ္ အမိႈက္ေကာက္

ထ်ိဳးျမာ

ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ရိွ အမ်ားျပည္သူမ်ားမွ ေသာက္ေရ/သံုးေရအတြက္ အဓိကသုံးစြဲလွ်က္ရိွေသာ ဘီလူးေခ်ာင္း၌ လူထုအားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္ေသာ အမိႈက္ေကာက္စနစ္မ်ားကို တစ္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္လွ်က္ရိွေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ခြန္းျမင့္ႏုိင္က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဦးတီရယ္ႏွင့္အတူ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အမိႈက္ေကာက္ျခင္း လူထုလွဳပ္ရွားမႈကို ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ဘီလူးေခ်ာင္းအတြင္းႏွင့္ ကမ္းေဘးဝဲယာတို႔တြင္ ေရေမွာ္မ်ား၊ ဒိုက္သရိုက္မ်ား၊ အမိႈက္မ်ားကို စုေပါင္းသန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဘီလူးေခ်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသြားသည့္ ဘီလူးေခ်ာင္း၏ ေဘးကမ္းပါး ဝဲယာ ႏွစ္ဖက္တြင္ စည္းကမ္းမဲ့ က်ဳးလြန္မွဳမ်ားမရိွေစေရးႏွင့္ ေခ်ာင္း သာယာလွပေစေရးတို႔အတြက္ ဆည္ေျမာင္းဥပေဒမ်ားအရ မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္စီမံေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို သိရိွလိုေၾကာင္းကိုလည္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) (လက္ရိွစည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး)ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ေဌးက ဇူလိွဳင္လ (၂၀,၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဆဌမပုံမွန္အစည္းအေဝး၏ ဒုတိယေန႔တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။
အဆိုပါေမးခြန္းကို (ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးကိုယ္စား)ကယားျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္းထိန္းသိန္းေရးဝန္းႀကီးဌာန၏ ဝန္ႀကီးဦးတီရယ္က မိုးၿဗဲေရေလွာင္ဆည္မွ ဘီလူးေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ ေရထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး ဘီလူးေခ်ာင္ ေရစီး ေရလာေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးအတြက္ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေက်ာက္ျပားတံတားမွ ဂ်ပန္တံတား၊ ဘီလူးေခ်ာင္း၏ ညာဘက္အျခမ္း ကြန္ကရက္ ေခ်ာပတ္လမ္း ေဖာက္္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခ့ဲေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ေဒါတခ်ားေရထိန္းတံတား အထက္ရိွ ကၽြန္းမြာမ်ား ဖယ္ျခားျခင္း၊ မုံျပာရြာအနီးမွ နန္းကြတ္ရြာအထိ သစ္ပင္ၿခံဳႏြယ္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ သဲေတာင္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ဘီလူးေခ်ာင္းကမ္းပါး ဝဲ၊ ယာႏွစ္ဖက္ သာယာလွပေရးအတြက္ အထက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဘီလူးေခ်ာင္းအား ဆည္ေျမာင္းမွ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ အျခားဦးတည္သတ္မွတ္ျခင္းမရိွဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

Comments

comments