လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္္က႑

ေက်ာ္စုိးသူ (လႊတ္ေတာ္) ေရးသားသည္။

ပထမဦးစြာ ဘတ္ဂ်က္္ဆိုတာဘာလဲ ဆုိသည္အေၾကာင္းကုိ ေျပာပါရေစ။ ဘတ္ဂ်က္္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထိုေငြမ်ားကို ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ အစုိးရမ်ားက ျပည္သူအက်ဳိးငွာသံုးစြဲၾကရာတြင္ စနစ္တက်စီမံေရးဆြဲ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ဥပေဒျပဳေပးျခင္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေပသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္ၾကရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ဒုတိယပုိင္းအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေျပာလိုပါသည္။ ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႔စညး္ပံုအေျခခံဥပေဒအရ  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတ္ာမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္မွာ ၇ ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ ကာလေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ေပါင္း၍ စည္းေဝးမ်ား က်င္းပေဆာင္ရြက္ေပသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လူဦးေရကိုအေျခခံ၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ကာ စုစုေပါင္း ၄၄၀ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားမွ အခ်ဳိးက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ကာ စုစုေပါင္း ၂၂၄ ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႔စညး္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၿမိဳ႔နယ္တစ္ၿမိဳ႔နယ္လွ်င္ ၂ ဦးက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ အၾကမ္းဖ်င္းဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ ၾကေပသည္။

ထုိသုိ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔ကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ သီးျခားရံုးအဖြဲ႔မ်ားကို ၂၀၁၁ ကတည္းက ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္နုိင္ခဲ့ေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ ရံုးအဖြဲ႔မ်ားကုိမူ သီးျခားဖြဲ႔စညး္နုိင္ျခင္းမရွိပဲ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားမွသာ ေဆာင္ရြက္ေပးခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍သာ တုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္ သီးျခားဝန္ထမ္းဖြဲ႔စညး္ပံုမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ အစုိးရ၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွ လႊတ္ေစမည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖင့္သလို လႊတ္ေတာ္ရံုးအႀကီးအမွဴးကုိ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ထိ ေပးအပ္လာျခင္းေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈအတြက္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ဘတ္ဂ်က္္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိထားသင့္သည့္ ဥပေဒ ၂ ခုသာရွိေပသည္။ ၎တို႔မွာ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆုိင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္္ေရးဆြဲျပဌာန္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသံုးစြဲေရးဥပေဒမွာလညး္ ဘတ္ဂ်က္္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ သိထားသင့္ေပသည္။ အဆုိပါ ဥပေဒမ်ားတြင္  ဘတ္ဂ်က္္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာနုိင္သလို ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အလုိရေငြႏွင့္ သံုးေငြ လ်ာထားခ်က္မ်ားကို သိရွိနုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ သီးသန္႔ရန္ပံုေငြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္း၊ နုိင္ငံေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာသဘာဝမ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းေလ့လာသိရွိနုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရးဆြဲျပဌာန္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒတြင္လည္း အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား ဘတ္ဂ်က္္ေရးဆြဲတင္ျပမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိက်ေသာအခ်ိန္ကာလမ်ား ထည့္သြင္း၍ ပြတ္တို္က္မႈနညး္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြက္လည္း အဆိုပါဥပေဒမ်ိဳးေရးဆြဲျပဌာန္းဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္တာကို သိရေပသည္။ ထိုမွသာအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ၾကားေဒသတြင္း ပြတ္တိုက္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ေတာ့ ဘတ္ဂ်က္္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကေလ့လာရမည္မွာ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အပိုင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ နုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႔ေနခ်ဳပ္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠဌႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးစသည့္တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားကာ ထိုေက္ာမရွင္မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိတာကုိ ေတြ႔ရေပသည္။ သုိ႔ရာတြင္ စည္းေဝးထုိင္ဆံုးျဖတ္ေနသည့္အဖြဲ႔အျဖစ္မွ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကိုအသံုးခ်ကာ ဘ႑ာေရးကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၏ အႀကံအဥာဏ္ယူ၍ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစနစ္ႀကီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ျဖစ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

ဘတ္ဂ်က္္နွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသိထားသင့္ေသာအရာတစ္ခုမွာ ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မ်ား၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားပါရွိၿပီး ျပည္သူ႔ဘ႑ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႔ရေပသည္။ သို႔ရာတြင္ အမိန္႔ႏွင့္ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္သာ အသားက်ခဲ့ေသာ အစုိးရစနစ္တြင္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ အသားက်ေစရန္ အားထည့္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ဆိုသည္မွာ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေခတ္စနစ္န႔ဲေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မွသာလ်ွင္ အဆင္ေျပနုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။  ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ အားနညး္မ်ားအေပၚမွ လက္တစ္လံုးျခား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ပုိမိုတင္းၾကပ္လာႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ဤေနရာတြင္ တစ္ခုသတိထားရမည္မွာ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ သေဘာကိုနားလည္ဖို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ဒါမွသာ ေခတ္အဆက္ဆက္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲနုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဒီေနရာတြင္ နုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္တြင္ ေျပာၾကားေသာအခ်က္ ၂ ခ်က္ကုိ ၾကည့္လ်ွင္ “ဘတ္ဂ်က္္စီစစ္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ေတြကို အခ်ိန္လံုေလာက္စြာေပးမွ ဘတ္ဂ်က္္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားအသိပညာ တုိးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္္မ်ားလ်ာထားရာတြင္ ျပည့္ျပည့္ဝဝလ်ာထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အရည္အေသြးျပည့္မွီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔” ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႔ရေပသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားကုိၾကည့္လွ်င္ နုိင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဘတ္ဂ်က္္ကုိအေလးထားၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေကာင္းစြာသိနာလည္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ဘတ္ဂ်က္္စနစ္ ပြင့္လင္းျမင္သာဖို႔အတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္လည္း အစုိးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ အတူတကြပူးေပါင္းေရွ႔ဆက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖုိ႔လိုမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဘတ္ဂ်က္္စနစ္ပြင့္လင္းျမင္သာဖို႔ အစုိးရတြင္ တာဝန္အရွိဆံုးျဖစ္သလို လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း တာဝန္ရွိေပသည္။ ဘတ္ဂ်က္္စနစ္ ပြင့္လင္းျမင္သာေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္လည္း အစိုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ပြတ္တိုက္မႈမ်ားရွိလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အျခားတဖက္တြင္လည္း ဘတ္ဂ်က္္အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္မွသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရးစနစ္ႀကီး ေအာင္ျမင္နုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိး ေရးသားတင္ျပလုိက္ရေပသည္။

Comments

comments