လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြ ေတာင္သူေတြကို ေျမယာဥပေဒ အျမန္ခ်ျပေပးပါ

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတာင္သူေတြရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵေတြ မေကာက္ခံဘဲ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ျပင္ဆင္အတည္ျပဳလိုက္တဲ့ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရးဥပေဒကို တိုင္းရင္းသားေတာင္သူလယ္သမားေတြ အပစ္ေပးအေရးယူမခံရေလးေအာင္ ခ်ျပအသိေပးတာေတြ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာေတြ အစိုးရေတြက အလွ်င္အျမန္လုပ္သင့္ေနပါၿပီ။

အေၾကာင္းကေတာ့ အဲဒီထဲမွာ ျပင္ဆင္လုိက္တဲ့ဥပေဒေတြထဲမွာ ပုဒ္မ ၂၂ (၄)- (ခ)မွာ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႕မရရွိဘဲ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားကိုရယူလုပ္ကိုင္အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္-

(၁) မိမိရယူလုပ္ကိုင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပၿပီး ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိရန္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္) ျပ႒ာန္းသည့္ေန႕မွစ၍ ေျခာက္လအတြင္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ ဗဟိုေကာ္မတီ သို႕မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲေရး ေကာ္မတီသို႕ ေလွ်ာက္ထားရမည္ဆိုၿပီးေတာ့ ပါရွိလို႕ပါပဲ။

လာမည့္ ၂၀၁၉ မတ္လၾကရင္ ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီး ၆ လျပည့္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေတာင္သူေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာ ဥပေဒႏွင့္အညီလက္ဆုပ္လုပ္ကိုင္ ပုံစံေတြရွိဖို႕ သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲေရးေကာ္မတီထံ ေလွ်ာက္ထားခိုင္းပါတယ္။

ပုံစံေတြမရွိတဲ့ေတာင္သူေတြကိုေတာ့ (၂) ပုဒ္မခြဲငယ္(၁)အတိုင္း ေလွ်ာက္ထားေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳမိန္႕မရရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ အဆိုပါ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သိမ္းယူျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္းခံရမည္လို႕ ပါရွိထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ (၃)ပုဒ္မခြဲငယ္(၁)ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိဘဲ အဆိုပါ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ားအေပၚတြင္ ဆက္လက္၍ ရယူလုပ္ကိုင္အသုံးျပဳလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယင္းသို႕ေလွ်ာက္ထားသည့္ အခါဗဟိုေကာ္မတီ သို႕မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲေရးေကာ္မတီက ခြင့္ျပဳရန္မသင့္သည့္အတြက္ အဆိုပါ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းေပၚမွ ထြက္ခြာဖယ္ရွားေစရန္ ညႊန္ၾကားသည့္ အမိန္႕ကိုမလိုက္နာဘဲဆက္လက္ရယူအသုံးျပဳလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဤဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရမည္လို႕ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ဥပေဒပုဒ္မေတြနဲ႕ တပ္ၿပီးေတာင္သူေတြမွာ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္လုပ္ကိုင္လာေပမယ့္ ပုံစံမရွိရင္ သိမ္းဆည္းခံရႏိုင္ပါတယ္။

ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အတြင္းမွာေနထိုင္ၾကတဲ့ ေတာင္သူအမ်ားစုဟာဆိုရင္ ေရႊ႕ေျပာင္ေတာင္ယာစနစ္ေတြနဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ၾကတဲ့အတြက္ ဥပေဒက သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႕ အညီ ပုံစံေတြ ေလွ်ာက္ထားတာေတြ မရွိသေလာက္နည္းပါးပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း လုပ္ထားရေကာင္းမွန္းမသိတဲ့ ေတာင္သူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ကလည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာသို႕ သြားေရာက္ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားၾကေပမယ့္လို႕လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားက ဂရုတစိုက္ေဆာင္ရြက္ေပးတာေတြ မရွိတဲ့အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပုံစံေတြ မရႏိုင္ၾကတာေတြလည္းရွိၾကပါတယ္။

ကယားျပည္နယ္ရဲ႕ ေျမယာအသုံးခ်မႈ ၂၀၁၆-၁၇ခုႏွစ္ အသုံးခ်မႈဧကမွာဆိုရင္ ေျမလပ္ထားတဲ့ေျမ ၈၃၉၃ဧက ၊ ေတာေျမရိုင္း ၄၁၃,၃၁၃ဧက ႏွင့္ ေျမရိုင္း ၄၀,၅၁၄ ဧက စုစုေပါင္း ၄၆၂,၂၂၀ ဧက ရွိတယ္လို႕ ကယားျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္း ေလ့လာမႈ အစီရင္ခံစာ မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီအစီရင္ခံထဲက တခ်ိဳ႕ကမွန္ႏိုင္ေပမယ့္လို႕ အမ်ားစုကေတာ့ ေျမျပင္မွာေတာ့ ေဒသခံေတာင္သူေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေတြ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကမွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုဆိုရင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံေျပာင္းလဲေနတဲ့ ေျမယာဥပေဒေတြထဲကို ေတာင္သူေတြ ေျမယာမဆုံးရႈံးရေလေအာင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႕ေပါင္းၿပီးေတာ့ အျမန္ခ်ျပေပးပါလို႕ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

Comments

comments