သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေန အဆိုးဆုံးစာရင္းတြင္ ကယားျပည္နယ္ပါရွိ

ေဒြးအယ္ခူ

ကယားျပည္နယ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနသည္ တႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ အဆိုးဆုံးတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပတ္ပန္းက်င္ေရးရာျပည္သူ႕စစ္တမ္းအရ သိရသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အဓိကျပႆနာမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရျခင္း၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“သစ္ထုတ္သြားတဲ့ေနရာေတြမွာ သစ္ပင္ေတြျပန္မစိုက္ပ်ိဳးတာတို႔၊ ပ်က္စီးသြားတဲ့ေျမေတြကို ျပန္လည္ၿပီးျပဳျပင္တာတို႔ အဲဒါေတြမလုပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနပိုဆိုးလာတာလို႔ ထင္တာေပါ့။” ဟု ကယားျပည္နယ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနသူ ကိုဒီးဒီက ေျပာသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရာတြင္ ကယားျပည္နယ္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈအမ်ားဆံုးႏွင့္ သတ္မွတ္အဆင့္၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ၁၂ တြင္တည္ရွိေနေၾကာင္း စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း ေရးသားျပဳစုသည့္  ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္(၂၀၁၇)  အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုကဲ့သို႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအလိုက္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖိတ္ေခၚကာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန တိုင္းတာႏိုင္သည့္ အခ်က္ ၅၉ မ်ိဳးႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေတာေတာင္ ေရ၊ ေလ၊ ေျမ၊ သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္၊ ေတာတိရစာၦန္မ်ား၏ အေျခအေန မ်ားကိုေလ့လာရာတြင္ အမွတ္အားနည္းေနျခင္း ၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန ပိုၿပီးဆိုးဝါးမႈ ျဖစ္ေစသည့္ တြန္းအားမ်ား ၊ ဖိအားမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမွ မည္ကဲ့သို႕ တုံ႔ျပန္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ၾကျခင္း  အရပ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာကို စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္၊ ပူးေပါင္းခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အစရွိိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ အားနည္းသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္သည္ ေအာက္ဆံုးေအာက္ပိုင္းမွာ ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း Program Director ဦးလြင္ေမာင္ေမာင္ေဆြက ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)ကို ရွင္းျပပါသည္။

“အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္အားနည္းတာတို႔၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနအေနနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာေတြကို စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ေနရာမွာအားနည္းတာတို႔ အဲဒါေတြအားနည္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အမွတ္နည္းရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သံုးသပ္လို႔ရတယ္။” ဟု ဦးလြင္ေမာင္ေမာင္ေဆြက ေျပာပါသည္။

ကရင္နီလူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကြန္ယက္ (KCSN) ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရာ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ၊ သံယံဇတဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ၊ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၎အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရၿပီးဟု ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

KCSN၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ထဲတြင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ကတည္းကစ၍ ထူးကုမၼဏီႏွင့္ ကယားဖူးကုမၼဏီတို႕သည္ ကယားျပည္နယ္မွ သစ္မ်ားထုတ္ယူရန္ နဝတ အစိုးရက အဓိက ပါမစ္ ( Permit) ရထားသည္။ ထူးကုမၼဏီကို စစ္တပ္အသိုင္းအဝန္းႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ဦးေတဇက ပိုင္ၿပီး ကယားဖူးကုမၼဏီကို ေဒသခံစီးပြားေရးသမား ဦးၾကည္စိန္က ဦးေဆာင္ကာ သစ္လုပ္ကြက္မ်ားရွိ သစ္မ်ားကို ျမန္မာ့သစ္ထုတ္လုပ္ေရး ဟူေသာအမွတ္ တံဆိပ္မ်ားျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ထားသျဖင့္ သစ္မ်ားအားလုံးကို အစိုးရပိုင္ေၾကာင္း ျပထာသည္ဟု ပါရွိပါသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မတိုင္မီအခ်ိန္တြင္ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ျမန္မာသစ္မ်ားကို ထိုင္းကုမၼဏီမ်ားက သစ္ထုတ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ တင္ပုိ႔ခဲ့ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ နဝတ အစိုးရတပ္ထိုးစစ္ဆင္မႈ အၿပီး KNPP ေျခကုပ္စခန္း မ်ားသိမ္းပိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီးေနာက္တြင္ သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ ပြန္ေခ်ာင္းအေရွ႕ဘက္ရွိ သစ္ေတာမ်ားကို ျမန္မာသစ္ကုမၼဏီမ်ားက အစားထိုးကာ ကြ်န္းႏွင့္ သစ္မာမ်ားကို စတင္ခုတ္ယူခြင့္ျပဳ လာပါေတာ့သည္။

ခန္႕မွန္းေခ် ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ အတြင္း သစ္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ေပါင္း(၁၀၀၀၀၀)ေက်ာ္ထုတ္ယူခဲ့ပါသည္ဟု လည္း KCSN၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိထားပါသည္။  

သို႕ျဖစ္၍ ဗမာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎တို႕ခရိုဏီမ်ားသည္ ကရင္နီျပည္နယ္ရွိ သစ္မ်ားကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ယေန႕အခ်ိန္ထိ စိတ္ႀကိဳတ္ခုတ္ယူ ေရာင္းခ်ေနၾကၿပီး NLD အစိုးရ သစ္လက္ထက္တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၆ ခုမတ္လ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ တားျမစ္လိုက္ ေသာ္လည္း လိုက္နာျခင္းမရွိခဲ့ပါဟု KCSN ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။

တစ္ဖက္မွာလည္း ကယားျပည္နယ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လုပ္မႈ)လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ NGO/CSOs အဖြဲ႔မ်ားအပါအဝင္ ဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း စသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးရဲေဆြထံမွ တဆင့္ သိရပါသည္။

Comments

comments