သိမ္ေမြ႔လွည့္စားေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကယားျပည္နယ္၏ ဟက္တာ ၅ ေသာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးၿမိဳ႕ေတာ္စီမံကိန္း

ခြန္စိုးမိုးေအာင္ေရးသားသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္လည္း အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑ တစ္ခုမွပါ၀င္လ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔အတူ အၾကီးစားဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္လည္း ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင္႔ပါ၀င္ေရာယွက္ေနၾကပါသည္။

ထိုသို႔ေသာအၾကီးစားဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းၾကီးမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံျပီး လုပ္ေဆာင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ျပီး ျမန္မာအပါအ၀င္ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းမြန္စြာျဖင္႔ လည္ပတ္ေနလ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင္႔အညီ တိုင္းျပည္၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိလာပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ တိုင္းျပည္လူဦးေရ၏ ၇၅% သည္ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္ျပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အဓိကမွီခို၍ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကပါသည္။

ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဖက္ျခမ္းရိွ ေထခိုေသဒရိွ ယာစိုက္ခင္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္ဆင္းေနေသာ ကေယာတိုင္းရင္းသားမ်ား (ဓါတ္ပံု-စိုင္းလင္းလင္းဦး)

ထို႔ေၾကာင္႔တိုင္းျပည္ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ အးစားႀကီးဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို အေျခခံေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ပို၍တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ရွိလာသည္။ ထိုအထဲမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေပါင္းစည္းလယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္လည္း ပိုမို၍တြင္က်ယ္လာပါသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ရင္းႏွီးမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတစ္ခု ၂၀၁၆ ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္၍ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိလာခဲ႔ပါသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွစတင္၍ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ကုမၼဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ IGS Capital Corporationႏွင္႔ ကယားျပည္နယ္အေျခစိုက္ Royal Shwe Yati Group Co.Ltd တို႔သည္ ကယား ျပည္နယ္တြင္စိုက္ပ်ိဳးေရးျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးျဖစ္လာေစရန္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ကို ခ်ဥ္ကပ္ခဲ့သည္။

ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏မိရိုးဖလာရိုးရာေရြ႕ေျပာင္း ေတာင္ယာစနစ္လုပ္ကိုင္ရျခင္းေၾကာင္႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈဒုကၡကိုေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ရန္၊ အဆင္႔ျမင္႔ နည္းပညာသံုးမ်ိဳးေစ႔ႏွင္႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးပစၥည္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္၊ ခိုင္မာသည္႔ ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္သို႔ လက္ရွိအစိုးရႏွင္႔အတူ အျမန္ဆံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုျခင္း စေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ ဖရူဆိုျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာ(၁၁)ရြာမွ ေျမဟက္တာ ၅ ေသာင္း ေပၚတြင္ ေျပာင္းသီးႏွံကို အဓိက စိုက္ပ်ိဳးသြားရန္ ၎တို႔ ရည္ရြယ္ေနသည္။

ယင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာစုစုေပါင္းသန္း(၅၀၀)ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို ႏွစ္(၅၀)လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကယား ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင္႔ IGS Capital Corporation တို႔အၾကား လိုအပ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားရရွိရန္ ကနဦး ရွာေဖြျခင္းအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔ပါသည္။

ထိုသို႔စိုက္ပ်ိဳးေရးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေသာ ကုမၼဏီမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ စတင္၍ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ႔ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံမ်ားအား ေတြ႔ဆံုညွိႏႈိင္းျခင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ညွိႏႈိင္းျခင္း၊ ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင္႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီး ဌာနလက္ေအာက္ရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ကြင္းဆင္းတိုင္းျခင္း၊ ကြင္းဆင္းအစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ျခင္း စေသာအစီအစဥ္မ်ားကို ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားျပီးျဖစ္သည္။

 

သို႔ေသာ္လည္း ၎အႀကီးစားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားေသာ္လည္း၊ ေဒသအေျချပဳအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း လက္လွမ္းမွီႏိုင္မႈ မရွိပါ။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ေဒသအတြင္းရိွ ေျမႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္ ေရာက္ရိွလာမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ားအေၾကာင္းကို ေသခ်ာသိရိွထားျခင္း မရိွေသာ္လည္း စီမံကိန္းဆိုင္ရာကနဦးေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္မ်ားတြင္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၎ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေဖာ္ျပပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ပြင္႔လင္းျမင္သာစြာ မလုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္မွာ လူအမ်ား၏ စိတ္၀င္စားမႈကို ခံေနရရံုမွ်မက အမ်ား၏ေစာင့္ၾကည္႔မႈကို ခံေနရသည္။

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ပိုင္ဆိုင္၊ လုပ္ကိုင္၊ မွီခိုလာေသာ ေျမေပၚတြင္ ၄င္းတို႔၏ မူရင္းရပ္တည္လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာခဲ႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်န္ရစ္၍ အျခားေသာရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵသည္ အဓိကက်ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ၎အၾကီး စားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီွႏိုင္မႈႏွင္႔ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရွိမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအား လြတ္လပ္စြာႀကိဳတင္အသိေပးအေၾကာင္းၾကား သေဘာတူညီမႈရယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနရပါသည္။

ထို႔အျပင္ ၄င္းလုပ္ငန္း ႏွင္႔ဆက္စပ္ျပီး ႏိုင္ငံရွိသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအရည္အေသြး(ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားအား မည္သို႔လုိက္နာေဆာင္ရြက္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ကိုလည္း ေစာင္႔ၾကည္႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လာေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ ကုမၼဏီအေနျဖင္႔ ႏိုင္ငံတကာရွိ လူ႔အခြင္႔အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ ရာ ယႏၱရားမ်ား၊ ကမၻာ႔စားနပ္ရိကၡာႏွင္႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္း(FAO)၏ “တာ၀န္ခံမႈရွိေသာေပါင္းစည္းလယ္ယာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္လမ္းညြန္မ်ား”အား မည္ကဲ႔သို႔ လိုက္နာသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိ တို႔ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မည့္ ေဒသခံကုမၸဏီအေပၚ မည္သို႔တာ၀န္ယူမႈရွိသည္ကိုလည္းေကာင္း တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ သက္ေသျပရန္လိုအပ္ပါသည္။

တို႔အျပင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္မည့္သူမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိတို႔၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေဒသရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားအေျခအေန၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ႔ထံုးတမ္း၊ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္မႈႏွင္႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေၾကာင္းကို ေကာင္းမြန္စြာနားလည္ သေဘာေပါက္မႈရွိရန္ႏွင့္ ေလးစားမႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။

တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုအေနျဖင္႔ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားအျပင္ မိိမိတို႔လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုး၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို စီမံကိန္းမစတင္မွီ ရွင္းလင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ ၾကိဳတင္အသိေပးထားသင္႔သည္။

သို႔မွသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိတို႔၏ လူမႈစီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚသို႔မည္သို႔သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို မွန္ကန္စြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔မဟုတ္ပါက ျဖစ္ေပၚလာမည္႔အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ အျပဳသေဘာထက္ အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသို႔ ဦးတည္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာ႔စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔အစည္း(FAO)၏ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာေပါင္းစည္းလယ္ယာလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္လမ္းညြန္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင္႔တိုင္း၌ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

IGS Capital Corporation ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရတို႔ ေရးထိုးမည္႔ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာ နားလည္မႈသေဘာတူညီမႈစာခၽြန္လႊာတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား၏လုပ္ငန္းေကာင္းမြန္ စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင္႔မ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ား၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ကို ျမန္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စေသာအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင္႔ လုပ္ငန္းသေဘာတူညီမႈကာလျပီးဆံုးသည္အထိ ထိန္းသိမ္းထားရန္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းကာလၿပီးဆံုးေသာ္လည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္ စေသာအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အႀကီးးစားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အခြင္႔အလမ္းဖိတ္ေခၚသလိုရွိေနေသာ္လည္း အျခားတစ္ဘက္တြင္ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကုိသာမက အစိုးရတစ္ရပ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုပါ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အင္အားၾကီးမားလြန္းလွပါသည္။

ထိုထက္ပိုမိုဆိုးရြားသည္မွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို ဟန္႔တားႏိုင္မည္႔ အစိုးရ၏ ယႏၱရားအားနည္းလြန္းေနျခင္း၊ ထိုရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို ေနာက္ကြယ္မွ ပါ၀င္ပ့ံပိုးေနေသာ အုပ္စုမ်ား၏ အင္ အားႀကီးမားလြန္းျခင္းႏွင့္ ဖိအားမ်ားရွိေနျခင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈတိုးတက္မႈကိုသာ အဓိကအာရံုစိုက္ေနရျခင္း စေသာအရာမ်ားေၾကာင္႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ “ဖြံ႔ျဖိဳးေရး”ဟူေသာေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ေျမဇာပင္အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိကာ အဆင္းလွေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ခံရမည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ ထိုအဆင္းလွေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားမွ တန္ျပန္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအေနျဖင္႔ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအားအကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည္႔မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထားရွိရန္လိုအပ္သည္။

ထိုဥပေဒမူ၀ါဒမ်ားသည္ အေပၚယံသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံသားမ်ား အထူးသျဖင့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင္႔ မိမိႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိလာမည္႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ပါလာတတ္ ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္လွမ္းမွီႏိုင္ေစရန္အတြက္ စနစ္ေကာင္းမ်ားကို တည္ေထာင္ထားရွိရန္လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအမည္ႏွင္႔ ပါလာတတ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆင္းလွေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားမွ ေရွာင္းရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Comments

comments