သိမ္းဆည္းေျမယာျပန္ေပးၿပီး အစိုးရဖက္မွ အာမခံခ်က္ရိွ ေဈးကြက္ေဖၚေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္သူညီလာခံ တိုက္တြန္း

စည္သူ

ေတာင္သူေတြထံမွ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမယာမ်ားျပန္ေပးေရးႏွင့္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႕ အတြက္ ကရင္နီေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ က အစိုးရကို တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႕မွာ က်င္းပခဲ့ေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ ကရင္နီေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢ ညီလာခံတြင္ ယခုလို တိုက္တြန္းလိုက္တာျဖစ္ၿပီး အျခားအၾကံျပဳခ်က္ ၁၀ ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားတယ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထုိညီလာခံတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ကရင္နီျပည္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိအစုိးရမ်ားထံသို႔ ညီလာခံမွတဆင့္ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ကရင္နီျပည္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ၏ ဥကၠဌ ခူးတူရယ္က ေျပာသည္။

“ဒီေခ်းေငြစုေငြကိစၥက ဥပေဒမွာ ျပ႒န္းထားတာ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို ေခ်းေငြ၊ စုေငြ အစိုးရရဲ႕ ေငြကို အတိုးနည္းနည္းနဲ႔ ေခ်းလို႔ရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေပးလို႔ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက က်ြန္ေတာ္တို႔ဒီ သဘာ၀ဓာတ္ေျမျသဇာကို ပိုမိုသံုးစြဲလာဖို႔ အဓိကေျမဆီလြာ မပ်က္စီးေအာင္ ေနာက္ၿပီးထြက္တဲ့ သီးႏွံက ေအာဂဲနစ္ျဖစ္ရဖို႔ သဘာ၀ေျမၾသဇာကို သံုးစြဲလာႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရးဆြဲၿပီးေတာ့မွ စနစ္တက် ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရဖက္က မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုေတာင္မွ ေတာင္သူေတြ အတြက္လုပ္ရွာေပးေနတဲ့ ဒီ CSO ေတြ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။’’ဟု ကရင္နီျပည္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ၏ ဥကၠဌ ခူးတူရယ္က ေျပာသည္။

ကရင္နီျပည္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢညီလာခံ တြင္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသအသီးသီးမွ ေတာင္သူလယ္သမား ကုိယ္စားလွယ္ (၂၀၀) ဦးခန္႔ တက္ ေရာက္ခဲ႔သည္။

အဆိုပါ ညီလာခံတြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အဓိကထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေတာင္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသဲရယ္က ေျပာသည္။

“ဒီ ၂၀၁၄ မွာ သဘာ၀ေျမၾသဇာထုတ္လုပ္နိုင္တဲ့ ဥပေဒက ဒီျပည္နယ္မွာ ရိွျပီးသားပဲ။ ဒါေပမဲ့ ထုတ္လုပ္နို္္င္ဖို႔ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ပံ့ပိုးကူညီဖို႔အစိုးရမွာလည္း တာ၀န္ရိွတယ္ေလး။ ဥပမာ ေျမယာေတြကို ပ်က္စီးေစတဲ့ အဓိကတရားခံက ဓာတုေျမၾသဇာလို႔ က်ြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ဒီလိုမ်ိဳးပဲထင္တယ္။ ဆုိေတာ့ ဒီပ်က္စီးသြားတဲ့ ေျမယာေတြကို ျပန္ကုစားဖို႔က သဘာ၀သေျမၾသဇာက အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာ အျဖစ္တစ္ခုေပါ့။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ပ်က္စီးသြားတဲ့ ေျမယာေတြကို ျပန္ကုစားဖို႔ သဘာ၀သေျမၾသဇာကို မ်ားမ်ားသံုးဖို႔လို႔တယ္။ သံုးဖို႔ဆိုတာကလည္း မ်ားမ်ားရိွဖို႔လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သဘာ၀ေျမၾသဇာမ်ားမ်ားသံုးနိုင္ဖို႔ ျပည္နယ္အစိုးရက စီမံခ်က္ျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ခုခုခ်ေပးျပီးေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြမ်ားမ်ားသိေအာင္ ဒီဓာတုေၾကာင့္ လယ္ယာေျမပ်က္စီးသြားတာ အသိေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔ ညီလာခံမွာ အဓိကေဆြးေႏြးထားတယ္။”ဟု ဦးသဲရယ္က ေျပာသည္။

ကရင္နီျပည္ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢညီလာခံတြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္ ၁၀ ခ်က္ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတို္င္းျဖစ္သည္။

  1. ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ သဘာ၀ေျမၾသဇာကုိ လြယ္ကူစြာရရွိႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ပုိမုိသုံးစြဲကာ ပ်က္စီးသြားေသာလယ္ယာေျမမ်ားကုိျပန္လည္ကုစားၿပီး အာမခံခ်က္ရွိေသာ ေစ်းကြက္တခု ေဖာ္ ေဆာင္ေပးရန္။
  2. သိမ္းဆည္းခံထားေနရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး မူလပုိင္ရွင္ မ်ားထံ အျမန္ဆုံးျပန္လည္ေပးအပ္ရန္။
  3. မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ားကုိလြယ္ကူစြာရရွိရန္ ၊ ေဒသမ်ိဳးေစ့မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သြားရန္ႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ဘဏ္ထားရွိႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ။
  4. စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ားကုိ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေတာင္သူမ်ားကုိ အသိပညာေပးသြားရန္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ကုိ မထိခုိက္ေစဘဲ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီေသာ စုိက္ပ်ဳိး ေရးနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္သာ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ။
  5. ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား လြယ္ကူစြာ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြရရွိႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးရန္။
  6. အေျခခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ရုိးရာဓေလ့ ၊ ဘ၀လုံၿခဳံမႈႏွင့္ ေျမယာမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေန သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေျမသိမ္းဥပေဒ(မူၾကမ္း)အား အတည္မျပဳမီွ လုံး၀ဖ်က္သိမ္းရန္။
  7. ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အထူးဖိတ္ၾကားခဲ့ပါေသာ္လည္း မလာေရာက္သည့္အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ မ်ားစြာစိတ္ပ်က္ရပါသည္ ။
  8. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိခုိက္ဖ်က္ဆီးေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ မိမိတုိ႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ ရႈံ႕ခ်ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ျပယ္သြားမည္ကုိ အထူးစုိးရိမ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ထိခုိက္ ပ်က္စီးေစေသာလုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေပၚေစရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားမွ အထူးေတာင္းဆုိသည္။

 

  1. ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္စားေသာက္ႏုိင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရရွည္တည္တံ႔ေရးအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္သြားမည္။
  2. ပညာေရးအသုံးစရိတ္တုိးျမွင့္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမူေၾကာင့္ ေက်ာင္းထုတ္ခံရေသာ ညီအစ္ကုိ ေတာင္သူလယ္သမားသားသမီးမ်ားကုိ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေက်ာင္းျပန္လည္တက္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ အျမန္ဆုံးေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ ထုိသုိ႔ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းထုတ္သည္အထိ အစုိးရ၏ အာဏာရွင္ဆန္သည့္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား မိမိတုိ႔ ကရင္နီျပည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ရႈံ႕ခ်သည္။

Comments

comments