သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ကရင္နီျပည္မွ ျမန္မာျပည္အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာခဲ့ျခင္းႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ဟု အမည္ေျပာင္းလဲလာျခင္း

ခြန္အသန္း ေရးသားသည္။

ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမင္းရုပ္ လိြဳင္ေကာ္တြင္တည္မည့္ကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဆက္စပ္မႈ ရွိ/မရွိ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ား အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ဆူဆူညံညံၾကားျမင္ေနရသည္။

ျမန္မာျပည္၏လြတ္လပ္ေရးဖခင္ျဖစ္၍ ကယားျပည္နယ္တြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္တု ထားရွိသင့္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ကေထာက္ခံၿပီး ကယားျပည္နယ္သည္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ ကရင္နီျပည္ အျဖစ္ တည္ရွိခဲ့သျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဟု တဖက္က ေထာက္ျပၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ကယားျပည္နယ္ ျဖစ္ေနေသာ ယခင္ကရင္နီျပည္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီျပဳခဲ့သည့္ ျမန္မာ(Burma – ဗမာ)ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကယားျပည္နယ္(ကရင္နီျပည္) မည္ကဲ့သို႔ ပါဝင္လာခဲ့ရသည္စသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းအနည္းငယ္ကို စုစည္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

၁။ သီးျခားလြတ္လပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေနာက္ခံအက်ဥ္း ႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထား

ကယားျပည္နယ္ (ကရင္နီျပည္)သည္ ရွည္လ်ားေသာ ကိုယ္ပိုင္သမိုင္းေနာက္ခံျဖင့္ တည္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကယန္း၊ ကယား၊ ကေယာ စသည့္ မ်ိဳးႏြယ္မ်ားပါဝင္ေသာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကမ္းယံလူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာျပည္နယ္နိမိတ္အတြင္း ဝင္ေရာက္မႈ၊ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ ေရြ႕ေျပာင္းရင္း ေဘာလခဲနယ္၊ ၾကယ္ဖိုးႀကီးနယ္၊ မိုးၿဗဲနယ္၊ နန္းမယ္ခုံနယ္၊ ေနာင္ပုလဲနယ္ ႏွင့္ လြယ္လုံနယ္ တို႔ ျဖစ္ေပၚလာပုံ ၊ အေရွ႕ကရင္နီျဖစ္ေပၚလာရာမွ အေရွ႕ကရင္နီႏွင့္ အေနာက္ကရင္နီဟူ၍ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္ခု ေပၚထြက္လာပုံ ကရင္နီ ေစာဖ်ာတို႔ ႏွင့္ ရွမ္းေစာ္ဘြားဆက္ဆံေရး၊ ရွမ္းယဥ္ေက်းမႈ အေလးထားမႈ ႏွင့္ ျမန္မာဘုရင္တို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို အေလးအနက္ ေလ့လာရန္ရွိသည္။

ထိုသမိုင္းေနာက္ခံအရ ထိုေခတ္ကာလ၏ အျခားေသာ လူမ်ိဳးႏွင့္ ေဒသနည္းတူ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထူေထာင္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္ ေရာက္ရွိလာသည့္တိုင္ ကရင္နီျပည္သည္ ကိုလိုနီလက္ေအာက္မက်ေရာက္ခဲ့ဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ခဲ့သည္ကို အနီးဆုံး သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ ကရင္နီျပည္သည္ သီးျခားလြတ္လပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ အနီးဆုံး သမိုင္းမွတ္တမ္း အနည္းငယ္ကို ရွာေဖြၾကည့္ေသာအခါ –

(၁.၁) ကင္းဝန္မင္းႀကီး ႏွင့္ ဆာေဒါ့ကလပ္ တို႔ စာခ်ဳပ္

ေအာက္ဗမာ/ျမန္မာ ျပည္ကို အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းပိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ –
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၃၇ ခုႏွစ္၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၅၇ ခုႏွစ္ တြင္ ကရင္နီျပည္၏ လြတ္လပ္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ စာခ်ဳပ္ကို အဂၤလိပ္လိုခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီး ျမန္မာဘာသာျပန္လိုက္ေသာအခါ –

ကရင္နီျပည္ကို သီးသန္႔လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ခြင့္ ဆက္လက္ျပဳရန္ ေတာင္းပန္လႊာပို႔ဆက္ခဲ့ရာ ျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ျမန္မာႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ႏွစ္ျပည္ေထာင္တို႔၏ မဟာမိတ္ဆက္ဆံမႈ ေရွ႕သို႔ခိုင္ၿမဲေစေရးကို ရည္ရြယ္လ်က္ ကရင္နီျပည္ကို မည္သူကမွ် တန္ခိုးလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ခ်ယ္ေရးကို က်ဴးလြန္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ လိုက္ေလ်ာစြာ သေဘာတူညီ ခြင့္ျပဳေတာ္မႈခဲ့ေလရာ ႏိုင္ငံျခားေရး ကင္းဝန္မင္းႀကီးအား ျမန္မာဘုရင္၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဆာေဒါ့ကလပ္ေဖာ့ဆက္ အား အိႏိၵယဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း သေဘာတူ မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

(ပုံ -၁) ကင္းဝန္မင္းႀကီး ႏွင့္ ဆာေဒါ့ကလပ္ တို႔ စာခ်ဳပ္ ေအာက္ဗမာ/ျမန္မာ ျပည္ကို အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းပိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ – ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၃၇ ခုႏွစ္၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၅၇ ခုႏွစ္ တြင္ ကရင္နီျပည္၏ လြတ္လပ္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ စာခ်ဳပ္  ကို အဂၤလိပ္လိုခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီး ျမန္မာဘာသာျပန္လိုက္ေသာအခါ – ကရင္နီျပည္ကို သီးသန္႔လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ခြင့္ ဆက္လက္ျပဳရန္ ေတာင္းပန္လႊာပို႔ဆက္ခဲ့ရာ ျမန္မာဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ျမန္မာႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ႏွစ္ျပည္ေထာင္တို႔၏ မဟာမိတ္ဆက္ဆံမႈ ေရွ႕သို႔ခိုင္ၿမဲေစေရးကို ရည္ရြယ္လ်က္ ကရင္နီျပည္ကို မည္သူကမွ် တန္ခိုးလႊမ္းမိုး ခ်ယ္ေရးကို က်ဴးလြန္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ လိုက္ေလ်ာစြာ သေဘာတူညီ ခြင့္ျပဳေတာ္မႈခဲ့ေလရာ ႏိုင္ငံျခားေရး ကင္းဝန္မင္းႀကီးအား ျမန္မာ ဘုရင္၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဆာေဒါ့ကလပ္ေဖာ့ဆက္ အား အိႏိၵယဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း သေဘာတူ မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

(၁.၂) ဖဆပလ ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ကရင္နီျပည္၏ သီးျခားလြတ္လပ္မႈ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဗမာျပည္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အဂၤလန္သို႔လြတ္လပ္ေရးေဆြးေႏြးရန္ မသြားမီ ရက္ပိုင္းအလို(၁၉၄၆ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ေန႔)တြင္ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဗမာျပည္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆိုမည့္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း ျပည္တို႔၏ အေပၚသေဘာထားမ်ား ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္၏ အပိုဒ္တစ္ခုတြင္ –

(၁) ဗမာတို႔ႏွင့္အတူ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္း တို႔အား လြတ္လပ္ေရးေပးရန္၊ ကင္းဝန္မင္းႀကီး ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတို႔ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္အတိုင္း ကရင္နီနယ္၏ လြတ္လပ္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ဟူ၍ ပါရွိသည္။

(ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ထိုစဥ္ခါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ဖဆပလသည္ ကရင္နီျပည္သည္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္ သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ကရင္နီျပည္သည္ သီးသန္႔လြတ္လပ္သည့္ျပည္ျဖစ္သည္ကို ဆက္လက္ အသိအမွတ္ျပဳ ရမည္ဟု အဂၤလိပ္အစိုးရကိုပင္ ထပ္မံ သတိေပးလိုက္သည့္ သေဘာျဖစ္သည္။)

(၁.၃) ျမန္မာျပည္ ႏွင့္ ကရင္နီျပည္ မိတ္ဆက္အဖြဲ႔ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ ဓါတ္ပုံ)

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီျပည္အစိုးရျဖစ္ေသာ ကရင္နီပေဒါင္ေကာင္စီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဗမာျပည္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။

ထိုေတြ႔ဆုံမႈအၿပီး ရိုက္ကူးထားသည့္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံတြင္ (ျမန္မာျပည္ ႏွင့္ ကရင္နီျပည္ မိတ္ဆက္အဖြဲ႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၁၉၄၆ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္)ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီျပည္အစိုးရျဖစ္ေသာ ကရင္နီပေဒါင္ေကာင္စီ မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဗမာျပည္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ထိုေတြ႔ဆုံမႈအၿပီး ရိုက္ကူးထား သည့္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံတြင္ (ျမန္မာျပည္ ႏွင့္ ကရင္နီျပည္ မိတ္ဆက္အဖြဲ႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၁၉၄၆ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္) ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။

၂ ။ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအစိတ္အပိုင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္သည္ ယေန႔ရွိေနသည့္အတိုင္း အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္ ႏွင့္ ေရွးပေဝသဏီဘုရင္ေခတ္အဆက္ဆက္ (ပေဒသရာဇ္ေခတ္)ကတည္းက တည္ရွိလာခဲ့သည္ဟု အခ်ိဳ႕က အသိလြဲခဲ့ရသည္။

အမွန္အားျဖင့္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပုံအတြင္းမွ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း၊ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း၊ ကိုယ့္ေတာင္ပိုင္ /ေစာ္ဘြား/ ေစာဖ်ာ စသျဖင့္ ကိုယ့္နယ္ေျမႏွင့္ကိုယ္ တည္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။

အနီးစပ္ဆုံးလွမ္းၾကည့္ရာတြင္ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီေခတ္ကို ၾကည့္ေသာအခါ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံဟုေခၚဆိုသည့္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို သိမ္းပိုက္စဥ္ကတည္းက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပဲ မတူကြဲျပားသည့္ နယ္ေျမမ်ားကို ကိုလိုနီျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။

၂.၁ ။ နယ္ေျမစာရင္း

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ရွိေနေသာ နယ္ေျမမ်ားကို အဂၤလိပ္တို႔ ကိုလိုနီျပဳအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က တည္ရွိခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားမွာ တစ္ႏိုင္ငံတည္းမဟုတ္ဘဲ သီးျခားစီျဖစ္ပါသည္။

၎တို႔မွာ-

(၁) ဗမာျပည္ (Burma Proper)
(၂) ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသ (The Chin Hill District)
(၃) ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသ (Kachin Hills Tracts)
(၄) ျပည္ေထာင္စုရွမ္းျပည္ (Federated Shan States)
ဟူ၍ ကိုလိုနီနယ္ေျမ (၄)ခု ျဖစ္ၿပီး
(၅) ကရင္နီျပည္ (Karenni States) (လက္ရွိကယားျပည္နယ္)
ကယားျပည္နယ္သည္ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီလက္ေအာက္မက်ခဲ့သည့္ ကရင္နီျပည္ အျဖစ္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ တည္ရွိခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္ – ဗမာ တတိယစစ္ပြဲအၿပီး ဗမာ/ျမန္မာျပည္ကို ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာထဲ သိမ္းပိုက္လိုက္ေၾကာင္း ၁၈၈၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ေၾကညာၿပီး ထုတ္ျပန္သည့္ ေျမပုံတြင္ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ နာဂ၊ ရွမ္းႏွင့္ ကရင္နီနယ္ေျမမ်ား မပါဝင္ခဲ့ပါ။

၃။ လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ဒုတိယကမာၻစစ္ပြဲအၿပီး ကိုလိုနီနယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္စြန္႔လြတ္ရန္ စီစဥ္ၾကေသာအခါ (အက္တလန္တာစာခ်ဳပ္ – ပုံ-၄) အက္တလီက ဗမာျပည္အနာဂါတ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ ဗမာျပည္ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲကို လန္ဒန္သို႔ ေစလြတ္ရန္ ၁၉၄၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖိတ္ေခၚသည္။

ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ ဗမာျပည္ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလန္သို႔ စတင္ထြက္ခြါၿပီး ဗမာျပည္ကို တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

ဗမာျပည္ႏွင့္အတူ ကခ်င္၊ ခ်င္း ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္မ်ားကိုပါ တၿပိဳင္တည္းလြတ္လပ္ေရးေပးရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တင္ျပသည္ ဟုၾကားသိရသျဖင့္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားေကာင္စီက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမွဴးျပဳေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ဗမာျပည္ကိုသာ ကိုယ္စားျပဳၿပီး ရွမ္းျပည္ႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံသို႔ ေၾကးနန္းစာေပးပို႔ခဲ့သည္။

ထိုအခါ အဂၤလိပ္တို႔က ဗမာျပည္ကို တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးေပးမည္ဟူ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ဗမာျပည္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ကတိျပဳခဲ့သည္။ ထိုကတိျပဳခ်က္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကလီးမင့္ရစ္ခ်က္အက္တလီတို႔ (ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ကို) စာခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

(၃.၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၿမိဳ႕လယ္ဓမၼာရုံ မိန္႔ခြန္း

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကရင္နီျပည္ေထာင္စုေကာင္စီ က ကရင္နီျပည္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို က်င္းပရန္စီစဥ္ၿပီး ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားေကာင္စီမွ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႀကီး စဝ္ေရႊသိုက္၊ ၿဗိတိသွ်အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာစတီဗင္ဆင္၊ ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေစာဘဦးႀကီး၊ ဗမာျပည္အစိုးရကိုယ္စား ဖဆပလ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ကို ခ်စ္ၾကည္ေရးဖိတ္ၾကားသည္။

အဂၤလန္တြင္ လြတ္လပ္ေရးသြားေရာက္ေတာင္းဆိုၿပီး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာရာမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားကို ရွမ္းျပည္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံကာ ကရင္နီျပည္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ထြက္လာခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမဳိ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏွစ္သစ္ကူးအခမ္းအနား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထိုအခမ္းအနားသို႔ အထက္ပါ ဖိတ္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ ကႏၱရဝတီနယ္အုပ္၊ ေဘာလခဲနယ္အုပ္၊ ၾကယ္ဖိုးႀကီးနယ္အုပ္၊ မိုးၿဗဲနယ္အုပ္မ်ား လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၄) ရက္ ေန႔လည္တြင္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕လယ္ဓမၼာရုံ ၌ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ –

(၁) ဗမာ/ျမန္မာျပည္သည္ မၾကာမွီ အဂၤလိပ္ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရယူေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂါတ္တြင္ ဗမာျပည္ႏွင့္ ကရင္နီျပည္ကို ပူးေပါင္းေစလိုေၾကာင္း၊

(၂) ဗမာမ်ားသည္ အဂၤလိပ္ကၽြန္ မျဖစ္လိုၾကသလို ေတာင္တန္းသားကိုလည္း ကၽြန္အျဖစ္ မေရာက္ေစလိုပါ၊ ထိုထက္မက ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားက ျမန္မာကၽြန္မျဖစ္ေစလိုသည့္နည္းတူ ကရင္နီျပည္လည္း ဤကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

(၃) ဗမာျပည္ႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းမွာ ဗမာမ်ားသည္ ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ကရင္နီျပည္ကို ဝင္ေရာက္စိုးမိုးလို၍မဟုတ္ ဗမာျပည္ႏွင့္ တန္းတူထားမည္၊ တန္းတူအခြင့္အေရး၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမပ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိမည္ဟူေသာ အခ်က္(၃)ခ်က္ကို ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

(ထိုမိန္႔ခြန္းအရပင္လ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ကရင္နီျပည္သည္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ျပည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးယူၿပီးေနာက္ ကရင္နီျပည္ကို ပူးေပါင္းရန္ပင္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။)

၄ ။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေျမပုံျဖင့္ ႏိုင္ငံေပၚေပါက္လာေစသည့္ (ပင္လုံညီလာခံ)

– ေနာက္ခံ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တို႔ ဗမာ/ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးကို အဂၤလိပ္ထံ ေတာင္းဆိုႀကိဳးပမ္းသည့္ ကာလတြင္ ခ်င္း၊ ကခ်င္ ႏွင့္
ရွမ္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အဂၤလန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က ဗမာျပည္ႏွင့္အတူ ခ်င္း၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္မ်ားကိုပါ လြတ္လပ္ေရးတၿပိဳင္တည္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္ကို ၾကားသိရသျဖင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေတာင္းတန္းေဒသအနာဂါတ္ ေရးကို ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားမ်ားေကာင္စီက ေၾကးနန္းစာေပးပို႔ခဲ့သည္။

– အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ထို႔ေနာက္ ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း ျပည္ ညီလာခံသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္ ဖဆပလ အဖြဲ႔ကို ဖိတ္ၾကား လိုက္သည္။ ပင္လုံညီလာခံတြင္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း ျပည္တို႔၏ ၿဗိတိသွ်ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရယူၿပီးေနာက္ အနာဂါတ္အေရးကို ေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထားခဲ့သည္။
ပင္လုံညီလာခံဟုဆိုလ်င္ ညီလာခံတစ္ေနရာတည္း က်င္းပျခင္းမဟုတ္သည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ပင္လုံညီလာခံအႀကိဳ အစည္းအေဝးမ်ားမွာ အေရးႀကီးသည့္ ညီလာခံအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။

၎တို႔မွာ –
(၁) ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး (၁၉၄၇ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၊ ၁ ရက္ေန႔)
(ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပင္လုံညီလာခံသို႔တက္ေရာက္ရန္လာစဥ္ ရွမ္းျပည္၊ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဖက္ကာ ရြာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝး)

(၂) ရွမ္း ႏွင့္ ကခ်င္ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (၁၉၄၇ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔)
(ရွမ္းျပည္၊ ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရွမ္းေစာ္ဘြားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရွမ္းလူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔ ပါဝင္ေသာ အစည္းအေဝး)

(၃) ခ်င္း၊ ကခ်င္ ၊ ရွမ္း အစည္းအေဝး (၁၉၄၇ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္ေန႔)
(ရွမ္း ႏွင့္ ကခ်င္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို (၆)ရက္ေန႔တြင္ ညီလာခံသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ကို ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ရွင္းျပၿပီး ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အခ်က္အခ်ိဳ႕ျဖည့္စြက္ၿပီး အားလုံးသေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္၊ ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝး)

– သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ခ်င္း၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီးေနာက္ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ပင္လုံၿမိဳ႕သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဗမာျပည္အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေဘာ္တြမ္ေလ တို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ပင္လုံညီလာခံအား တရားဝင္စတင္က်င္းပသည္။

ညီလာခံအႀကိဳတြင္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း ျပည္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးထားသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဗမာျပည္၏ ဖဆပလ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ အေသးစိတ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိၿပီး ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။

 

ပင္လုံစာခ်ဳပ္ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စိုက္ထူခဲ့ေသာ( ေတာင္တန္း – ျပည္မ ပူးေပါင္းေရးစာခ်ဳပ္) ေက်ာက္တိုင္
(ေနာက္ပိုင္း အစိုးရမ်ားလက္ထက္တြင္ ေက်ာက္တိုင္ကို အသစ္ေဆာက္ၿပီး ေမာ္ကြန္းကိုလည္း ျပည္မ – ေတာင္တန္း ပူးေပါင္းေရးစာခ်ဳပ္ေက်ာက္တိုင္ ဟု ေျပာင္းလဲေရးသားခဲ့သည္။go

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၆)ရက္ ႏွင့္ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း တို႔၏ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား သည္ အေျခခံမူျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္သည္ အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ –

(၁) ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း ျပည္မ်ားသည္ ဗမာျပည္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးတၿပိဳင္တည္း ရယူရန္
(၂) လြတ္လပ္ေရးရယူၿပီးေနာက္ တန္းတူရည္တူခြင့္အျပည့္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုကို အတူတကြတည္ေဆာက္ရန္
(၃) ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း ျပည္မ်ားအား ဗမာျပည္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မေက်နပ္ပါက အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ခြဲထြက္ခြင့္ျပဳရန္
စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ထို ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးမွသာ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဗမာျပည္မ ႏွင့္ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း ျပည္တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတစ္ခုအတူတကြ ပါဝင္တည္ေထာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပင္လုံညီလာခံတြင္ ကရင္နီျပည္မွ ေစာဝဏၰ ႏွင့္ ေစာသိန္း တို႔ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကရင္နီျပည္သည္ လြတ္လပ္သည့္ ျပည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်င္း၊ကခ်င္၊ရွမ္း ႏွင့္ ဗမာျပည္တို႔ ပူးေပါင္းမည့္ ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္မွ ကရင္နီျပည္ အေနျဖင့္ လူထုဆႏၵရွိပါက (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္) ပူးေပါင္းလိုက ပူးေပါင္းရန္ စဥ္းစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၅ ။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ တြင္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ဗမာျပည္အား တစ္ႏွစ္အတြင္းလြတ္လပ္ေရးေပးရန္ သေဘာတူညီထားသျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးရယူၿပီးလ်င္ တိုင္းျပည္ကို မည္ကဲ့သို႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မည္ကို ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ေရးဆြဲအတည္ျပဳၿပီး ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လုံညီလာခံတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံေရးဆြဲရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လမ္းညႊန္ခ်က္(၇)ရပ္ ကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံရၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံေရးဆြဲမႈသည့္ ပင္လုံကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္းညြန္ခ်က္ႏွင့္လည္း ေသြဖယ္သြားခဲ့သည္။

– အတည္ျပဳရက္

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရယူရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး တင္သြင္းရမည္ဟုဆိုသည္။ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟု ေခၚတြင္လာ မည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံမူၾကမ္းအား ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း အတိအလင္း ေၾကညာထားခဲ့သည္။

ကရင္နီျပည္ကို ထည့္သြင္းရက္

၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား အတည္ျပဳခ်ိန္တြင္ ဗမာျပည္၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္မ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပုံကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ (၂၇)ရက္ေန႔ေရာက္မွသာ ဦးႏုက ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္ ကရင္နီျပည္ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ထပ္မံေရးသြင္းရန္ တဖက္သတ္၊ အတင္းညြန္ၾကားခဲ့သည္။

(၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပုံသည္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံ မတင္ျပမီ လူအခ်ိဳ႕က လိုသလိုျဖည့္စြက္ေရးသား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ဟုဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပုံေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားေရးဝန္ႀကီး (အၿငိမ္းစား) အဂၢမဟာသေရစည္သူ ဦးျမင့္သိန္း က ၁၉၉၂ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေရးသားေသာစာတစ္ေစာင္တြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုကက ေခၚသျဖင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ဦးခ်န္ထြန္းအပါအဝင္ ကရင္နီျပည္မွ စဝ္ဝဏၰ ႏွင့္ ဦးစိန္ ဆိုသူတို႔ႏွင့္ပါ ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ၎တို႔က ကရင္နီျပည္ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းေပး ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကရင္နီျပည္ကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္ ဦးႏု၏ ညြန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။)

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံကို တိုင္းျပည္ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ျဖင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ကရင္နီျပည္ကို ျမန္မာျပည္သို႔ လြတ္လပ္ေရးမရမီ (၇)ရက္အလိုတြင္သာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ထိုအခ်က္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ကန္႔ကြက္မႈျဖစ္လာပါက ေခၽြးသိပ္ရန္ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပုံတြင္ ကရင္နီျပည္(ကယားျပည္နယ္)အား လြတ္လပ္ေရးရၿပီး (၁၀)ႏွစ္အၾကာတြင္ ခြဲထြက္လိုက ခြဲထြက္ပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေရးသားျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

၆ ။ ကရင္နီျပည္ ခုခံေတာ္လွန္ေရး ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲျခင္း

ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ကရင္နီျပည္ကိုလည္း ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ဖဆပလ၏ တပ္မ်ား ကရင္နီျပည္အစိုးရရုံးစိုက္ရာ ျမလဲရြာတြင္ စတင္ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ ကရင္နီခုံခံေတာ္လွန္ေရးစစ္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီျပည္ ကို ကယားျပည္နယ္အျဖစ္ ဖဆပလ အစိုးရက ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီ (၁၅) ရက္ေန႔ ေရာက္တိုင္း ကယားေဒး Kayah Day (ကရင္နီျပည္မွ ကယားျပည္နယ္အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ပြဲ)အား အစိုးရ၏ ဦးစီးမႈျဖင့္ က်င္းပလာခဲ့သည္။

ကိုးကား –
– ပင္လုံစာခ်ဳပ္ရွင္းတမ္း (ခြန္းမတ္ရ္ကိုဘန္)
– ကယန္းတိုင္းရင္းသားသမိုင္း (ပီေမာင္စိုး)
– ဆရာစိုင္းေက်ာ္ညြန္႔

– ခြန္ဂါမဏိ

Comments

comments