အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ အစုိးရစနစ္မ်ား

ေက်ာ္စိုးသူ ေရးသားသည္။

အစုိးရသစ္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ခြဲကာလ ၾကာလြန္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း နယ္ပယ္တုိင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ အစုိးရစနစ္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္သာ စုၿပဳံေနၾကၿပီး က်န္က႑မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနသည္ကုိ သတိခ်ပ္မိပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မ်ားအၾကား ပြတ္တုိက္မႈမ်ား သိသိသာသာေလ်ာ့က်လာသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရေပသည္။

နုိင္ငံေရးကုိစိတ္ဝင္စားေသာ နုိင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အထက္ပါအေျခအေနမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရသည္မွာ နုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ စုိးရိမ္မိေပသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ပထမဦးစြာေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကုိ ပထမလႈိင္း၊ ဒုတိယလႈိုင္းႏွင့္ တတိယလႈိင္းဟူ၍ သတ္မွတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြ႔ရေပသည္။ အထုိက္အေလ်ာက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ေပမယ့္ တတိယလႈိုင္းေတြေတာ့ ဗ်ဴရိုကေရစီႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ကာ ေနာက္ျပန္လန္ခဲ့ရေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္ေသာကိစၥမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကေသာ လူအသီးသီး၏ အေတြးအေခၚ၊ အမူအက်င့္ႏွင့္ခံယူခ်က္မ်ားကုိ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲနုိင္မွသာ ေအာင္ျမင္မယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထူးသတိထားရမည့္အခ်က္မွာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ဟန္ခ်က္ညီေရးပင္ျဖစ္ေပသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အဓိကအစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္ေသာ နုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုဟန္ခ်က္ညီညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲနုိင္မွသာေအာင္ျမင္နုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံလို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အရွည္ၾကာခဲ့ေသာနုိင္ငံမ်ိဳးတြင္ နုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေအာင္ျမင္ေစရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက အဓိကအက်ဆံုး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ စာေရးသူအျမင္ျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ဦးသိ္န္းစိန္အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း မေအာင္ျမင္ရျခင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ေစသည့္အထိ ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။

ဒီမိုကေရစီအစုိးရစနစ္ႏွင့္ ဗ်ဴရိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တို႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ၾကျခင္းျဖစ္ျပီး အားေကာင္းေသာ ဗ်ဴရုိကေရစီကုိေတာ့ ရီေဖါင္းမလုပ္နုိင္ခဲ့ၾကေတာ့ေပ။ ထိုအခ်က္ကပင္လ်ွင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေမွးမွိန္သြားခဲ့ေပသည္။

ဒါေၾကာင့္ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရွ႔အစုိးရ၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို သင္ခန္းစာယူရန္ႏွင့္ ဗ်ဳရုိကေရစီကုိစနစ္တက် ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာအေျဖရွာဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ေရွ႔အစုိးရကဲ့သို႔ပင္ အေျပာင္းအလဲဟန္ခ်က္မညီျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ၏ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့က်ျခင္းမ်ားကို ခံရေပလိမ့္မည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္ ေထာက္ျပလိုသည္မွာ ျပင္ရခက္၊ လုပ္ရခက္ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေပးထားခ်က္ေအာင္အတြင္းကလုပ္နုိင္၊  ျပင္နုိင္ေသာကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစလိုျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

ပထမဦးစြာေဝဖန္အႀကံျပဳလိုသည္႔ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင္႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳျပဌာန္းေသာ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း လက္ေတြ႔လုိက္နာက်င္႔သုံးမႈ အားနည္းေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို ျပဳျပင္ရေပမည္။ ဥပေဒအျဖစ္ အလုပ္မလုပ္တတ္ပဲ ညြန္ၾကားခ်က္ျဖင္႔သာ အလုပ္လုပ္တတ္ေသာ အမူအက်င္႔မ်ားကိုေဖ်ာက္ရလိမ္႔မည္။ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရစနစ္တြင္ သာမက ေဒသအစိုးမ်ားထိပါဥပေဒ ၊ နည္းဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင္႔ အလုပ္လုပ္တတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကရေပလိမ့္မည္။ အမိန္႔နွင္႔ညြန္ၾကားခ်က္ျဖင္႔ေလာက္သာ အလုပ္လုပ္တတ္ေသာ ေခါက္ရုိးက်ိဳးအမႈအက်င္႔မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကရေပလိမ္႔မည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရစနစ္တြင္လည္း အသစ္ျပင္ဆင္ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားေအာက္မွ ဦးစီးဌာနမ်ားေအာက္မွ ဦးစီးဌာနနွင္႔ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားကိုလုိအပ္သလုိ ျပန္လည္စီစစ္ဖဲြ႔စည္းသင္ေပးသည္။ တတ္နိုင္သမွ်အစိုးရ စနစ္အရြယ္အစားကို ေလ်ာ႔ခ်ဖို႔နွင္႔ ဝန္ထမ္းဖဲြ႔စည္ပုံမ်ားကိုစန္စတက် ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းသင္႔ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ အရြယ္အစားႀကီးလြန္းေသာ ဗ်ဳရိုကေရစီကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လြန္စြာခက္ေပလိမ္႔မည္။

ဖယ္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ဦးတည္မွာျဖစ္သည္နွင္႔အညီ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွလည္း ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈက္ိုေလ်ာ႔ခ်သင္႔ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ားအဆင္႔ဆင္႔ ခဲြေဝေပးဖို႔ ဇယား(၂) နွင္႔ ဇယား (၅)ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ အညီဦးစီးဌာနမ်ားကို ေဒသအစိုးရမ်ားသို႔ ခဲြေဝေပးအပ္ေဆာင္ရြက္သင္႔ေပသည္။ ဇယား(၅)ပါ အခြန္မ်ားျပည္႔ျပည္႔ဝဝ ေကာက္ခံရရွိေရးအတြက္လည္း ေဒသအစိုးရမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင္႔တင္ျခင္းအပိုင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရပါလိမ့္မည္။ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၏ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကို သိနားလည္ၿပီး အာဏာခဲြေဝလုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္သလုိဖယ္ဒရယ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း သတိခ်ပ္ထားရေပမည္။ ေရွ႕အစိုးရအဆက္ဆက္၏ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ မ်ားအေပၚတြင္ သင္ခန္းစာယူကာ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္သြား ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင္႔ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ေဒသအစိုးရစနစ္မ်ားကိုပို၍ သတိထား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနွစ္နွင္႔ ကိုက္ညီေသာအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေအာင္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ၾကရေပလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒနည္းဥပေဒနွင္႔ စည္းစည္းတည္ေဆာက္မႈ ပုံသ႑ာန္မ်ားသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီအေရးတို႔အတြက္ အဓိကက်ေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္ပင္သည္။ အားလံုးၿပိဳင္သူေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအျပန္အလွန္ မွီခိုေနသည့္အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္လည္း သတိခ်ပ္သင့္သည္မွာ ျပည္သူတို႔၏ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးျမင့္ေနျခင္းႏွင့္ အစုိးရဘက္တမ္းကာလလက္က်န္ခ်ိန္ နည္းပါးျခင္းတုိ႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံလို လြတ္လပ္ေရးရကတည္းကမၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့ဘဲ  ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နုိင္ငံမ်ိဳးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးမွာ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ ထိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာအစုိးရစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာလည္း တစ္ၿပိဳင္တည္းလုပ္ေဆာင္သြားၾကရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးေရးသားတင္ျပလုိက္ရေပသည္။

Comments

comments