အစိုးရစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ေက်ာ္စိုးသူ(Economic Development)ေရးသားသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွန္သမွ်သည္ အခက္အခဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သလို အခန္႔မသင့္လွ်င္ ေနာက္ျပန္လန္က်ႏိုင္သည္အထိ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ ရပ္တည္ရွင္သန္ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အင္မတန္မွ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုလည္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ အဓိက လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ခ်ည္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရေပလိမ္႔မည္။ ပထမဦးစြာ ေထာက္ျပလိုေသာအခ်က္မွာ အစိုးရစနစ္ေဖာင္းပြျခင္း ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ေဖာင္းပြေနသည့္ ဝန္ႀကီးဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားကို မိမိတို႔ အစိုးရနွင့္ကိုက္ညီမည့့္ ပုံစံသို႔ ဦးစြာေျပာင္းလဲသင့္ေပသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို(၃၈)ခု မွ (၂၁)ခု သို႔ေလ်ာ့ခ်ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ္လည္း ဦးစီးဌာန၊ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားကိုမူ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ သက္တမ္းကုန္ခါနီးမွ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ အတြင္းဝန္ရုံးမ်ားသည္လည္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ေပါင္းစပ္သြားေသာ္လည္းေပါင္းမရဘဲ အစိုးရစနစ္ကို ပိုမိုရႈပ္ေထြး ၾကန္႔ၾကားပါေစေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရစနစ္အရြယ္အစား အင္မတန္ႀကီးမားျခင္းကပင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူကိုျပန္လည္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရေပသည္။

ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရစနစ္တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရုံးမွာ အဓိက ဌာနႀကီးအျဖစ္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္သလို ေဒသအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပည္ေထာင္စု အစုိးရရုံးကိုသာ ဦးတည္၍ ရုံးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့တာကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ လက္ရွိရုံးစနစ္ကို မိမိတို႔အစိုးရဖြဲ႔ထားေသာ ပုံစံႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္သင့္ေပသည္။ အလားတူ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရုံးတြင္ မိမိတို႔အစိုးရ၏ အေတာ္ဆုံး၊ အထက္ဆုံးဝန္ႀကီးတစ္ဦးကို ထားရွိသင့္ေပသည္။

သို႔မွသာ ဖယ္ဒရယ္အရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာေဒသအစိုးရမ်ားႏွင့္ မ်ားျပားလွေသာ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပိုမိုဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ရုံးစနစ္လည္း ျမန္ဆန္ထိေရာက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိေပသည္။

ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခု ေအာက္တြင္ (၂)ခု (၃)ခု ျဖစ္ေနေသာ အတြင္းဝန္ရုံးမ်ားကို ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ရေပမည္။ ဦးစီးဌာနမ်ားအသစ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းထက္ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝတူေသာ ဌာနမ်ားကိုသာ တာဝန္ေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

ဌာနဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားကို မလိုအပ္ဘဲ အဆမတန္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမ်ားက ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားကို ေဖာင္းပြေစၿပီး လစာႏွင့္ စရိတ္မ်ားကိုလည္း အဆမတန္ ကုန္က်ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လစာတိုးေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ေဖာင္းပြဖြဲ႔စည္း ပုံမ်ားသည္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အတားအဆီးမ်ား ပင္ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။

အစိုးရသစ္အေနျဖင့္လည္း ဖြဲ႔စည္းပုံတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းသစ္ခန္႔ထားျခင္းမ်ားအေပၚ ဌာနအလိုက္ေသေသခ်ာခ်ာ အေလးအနက္ထားစိစစ္ေဆာင္ရြက္ သြားၾကဖို႔လို႔မွာျဖစ္သလို႔ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက အဆမတန္ခ်ဲ႔ထြင္ခဲ့ေသာ၊ ေခတ္ကာလႏွင့္ မကိုက္ညီေတာ့ေသာ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေလ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ေတြ႔ေအာက္ေျခတြင္ အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ား၌ ဝန္ထမ္းဖြဲ႔စည္းပုံ အင္အားမ်ား အဆမတန္မ်ားျပာေနၿပီး အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ား၌အလုပ္နဲ႔ ဝန္မမွ်တမႈမ်ားကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ေအာက္ေျခထိသိနားလည္ေအာင္ ေလ့လာၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံမ်ားကို ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရေပ လိမ့္မည္။ သို႔မွသာ မိမိတို႔အစိုးရသြားလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ထိထိမိမိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပလိမ္႔မည္။

ထို႔အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အေပၚ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔ၿပီးမွ ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ားသည္လည္း အစိုးရစနစ္ကို ပိုမိုေလးလံေႏွးေကြးေစၿပီး ႀကိဳးနစ္စနစ္ကို ပိုမိုအားေကာင္းေစပါလိမ္႔မည္။

သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္၊ ဦးစီးဌာန အလိုက္သာတတ္ႏိုင္သမွ်တာဝန္ ယူဆုံးျဖတ္ေစၿပီး အထူးကိစၥမ်ား၌သာ ေကာ္မတီဖြဲ႔ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။ သို႔မွသာ အစိုးရစနစ္ ေလးလံျခင္းမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပလိမ္႔မည္။

အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာ ကိစၥမ်ားဆိုလွ်င္ ယခင္က သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ားကသာ တာဝန္ယူခြင့္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ယခုအခါမွာဆိုလွ်င္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားသို႔သာ တင္ျပေဆာင္ရြက္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ မလိုအပ္ဘဲ ရုံးစနစ္ကို ၾကန္႔ၾကာေစပါသည္။

ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ ေျဖေလ်ာ့မွသာ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနအလိုက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမ်ားတိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရစနစ္ကိုလည္း ျမန္ဆန္သြက္လက္ လာေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။

အလားတူ ေဒသအစိုးရမ်ားတြင္လည္း အေၾကာင္းကိစၥအားလုံးကို ကက္ဘိနက္စည္းေဝး တင္ဆုံးျဖတ္ေနျခင္းထက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအလိုက္၊ ဝန္ႀကီးအလိုက္တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေစကာ အခ်ိဳ႕အေရးႀကီးေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကိုသာ ကက္ဘိနက္ေခၚစည္းေဝးဆုံးျဖတ္ ေစသင့္သည္။

သုိ႔မွသာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈျဖင့္ ဌာနအလိုက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး အထက္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း အလုပ္ဝန္ပိေနျခင္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေပလိမ္႔မည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုသည္မွာ အင္မတန္မွ အေရးပါသလို လက္ေတြ႔ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႔ရ ႏိုင္ေပသည္။

အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ အရိုးစြဲေနၿပီျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား၏ Mindset မ်ားကို ေျပာင္းလဲလာေသာ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ စနစ္နဲ႔အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔သား အေရးႀကီးပါေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Comments

comments