အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ျပည့္ခါနီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕အျမင္

အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ ျပည့္ခါနီးမွာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ အစိုးရအေပၚမွာ ဘယ္လိုသုံးသပ္ထားၾကသလဲ။ 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *