အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈပေပ်ာက္ေရး အသိပညာေပးလုပ္ေဆာင္

ခြန္းကလိုင္းဖရီး

ကယန္းေဒသတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚႀကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ား ပေပ်ာက္လာေစေရးအတြက္ ကယန္းအမ်ဳိးသမီး အစည္းအရံုးအဖြဲ႔မွ အသိပညာေပးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

၄င္းတို႔မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၾကမ္းဖက္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒဆိုင္ရာ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းေပးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး စည္းရံုလံႈ႔ေဆာ္သည့္ ႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ကယန္းေဒသတြင္း ေက်းရြာေပါင္း (၈၀) တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို အမ်ားဆံုးေတြ႔ရွိရၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအႀကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လိမ္လည္ကာမရယူသည့္ ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလည္း ေတြ႔ရွိရေၾကာင္းဆိုသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၾကမ္းဖက္ခံရေသာ္လည္း ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းရာတြင္ ၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ႏွစ္နာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ကယန္းအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုးအဖြဲ႔၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး() မူအန္းေဂ်လာကဆိုသည္။

၄င္းကရိုးရာဓေလ့နဲ ေျဖရွင္းတဲ့အေပၚမွာ အမ်ားစုေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြက ေက်နပ္မ မရွိဘူးေပါ့ေနာ္။ ေက်နပ္မႈမရွိေပမယ့္ ျငင္းပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေျပာပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့
လူပုဂၢိဳလ္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သြားတယ္ေလ။ဟုေျပာသည္။

ထိုသို ရိုးရာဓေလ့ျဖင့္ေျဖရွင္းရာတြင္ ဝက္တစ္ေကာင္ႏွင့္ ေငြႏွစ္ေသာင္း၊ သံုးေသာင္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းၾကသည့္အတြက္ၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ ကယံကံရွင္အတြက္ တရားမွ်တမ မရွိေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးသည့္ လက္ရွိတည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကလည္း ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအထိ သက္ေရာက္မႈမရွိသကဲ့သို႔ ၄င္းတို႔ေဒသတြင္လည္း အဆိုပါ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားႏိုင္ရန္လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအရ အခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ၾကမ္းဖက္ခံရေသာ္လည္း (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ားက မိသားစုအဆင့္၊ ေက်းရြာအဆင့္တြင္သာ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ေျဖရွင္းၾကၿပီး (၁၀)ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းၾကေၾကာင္းဆိုသည္။
ယခုကဲ့သို ေျဖရွင္းၾကျခင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးအတြက္ အရွက္ကြဲမွာကို စိုးရိမ္ျခင္း၊ မိသားစုႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား သိကၡာက်မည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည့္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

၄င္းအျပင္ ကယန္းအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုးမွ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကယန္းေရွ ေနမ်ားအသင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီး ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ အကူအညီေပးေနေၾကာင္းႏွင့္ အေရးအေပ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကၽြန္မတို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ရင္ အၾကမ္းဖက္မႈေျမာက္တယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ဘယ္ပုဒ္မနဲ ၿငိွတယ္ဆိုတာကို ပိုၿပီး သိလာရလို ေပ်ာ္ပါတယ္။ဟု အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္
ရွမ္းေတာင္၊ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္၊ လယ္ထြန္ေက်းရြာ၌ က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ပေပ်ာက္ေရးေန အခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားကို ကယန္းအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုးမွ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကယန္းေရွ႕ေနအသင္း မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ ဥပေဒျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ရွင္းလင္းခဲ့ သကဲ့သိုဖဲႀကိဳးျ့ဖဴလုပ္ရွားမႈလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္း ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးအခမ္းအနားသို ကယန္းေဒသမွ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး (၂၀၀)ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Comments

comments