အေျချပဳဘတ္ဂ်က္ ခြဲေဝျခင္း

ေက်ာ္စိုးသူ(လႊတ္ေတာ္)Economics Development

ႏိုင္ငံတိုင္းႏိုင္ငံတိုင္း၏  အစိုးရမ်ားတြင္ ၎တို႕၏ အေျခခံစီးပြားေရးမူဒဝါမ်ားျဖင့္ နုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၾကေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကေပသည္။ ထိုမူဝါဒမ်ားကို ၾကည့္ၿပီးအစိုးရကို သံုးသပ္နိုင္ေပသည္။ မူဝါဒမ်ားေကာင္းရင္ေကာင္းသလို အစိုးရစနစ္သည္္လည္း ေအာင္ျမင္နို္င္ပါလိမ့္မည္။ သို႕ရာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့ ထိုမူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား ေကာင္းဖို႕လည္းလိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ား မည္မွ်ပင္ေကာင္းေစကာမူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ယို္င္ႏွဲ႔ေနလ်င္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ေအာင္ျမင္မူမရနို္င္ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ားဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတြင္ေတာ့ စီးပြားေရးမူဝါဒ (၁၂) ခ်က္ရွိၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေပသည္။ ထိုစီးပြားေရးမူဝါဒ၏ အဓိကေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ၊ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရင္း ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား မွ်တမွန္ကန္စြာ ခြဲေဝအသံုးခ်ႏိုင္မည္။ ျပည္သူအားလံုးပါဝင္ေသာ ေရရွည္တုိးတက္မူရရွိေစရန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႕ရာတြင္မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားကသာ အဆံုးျဖတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ေဒသအစိုးရမ်ားတြင္ေတာ့ သီးျခားစီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းလွ်က္ရွိတာကုိုေတြ႕ရေပသည္။ အခ်ဳိ႕ေဒသအစိုးရမ်ားတြင္ေတာ့ မူဝါဒမ်ားရွိသလို လက္ေတြ႔တြင္လည္းမူဝါဒနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္နို္င္ၾကေပသည္။ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ေတာ့ မူဝါဒရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မူႏွင့္ မခ်ိိတ္ဆက္ႏုိင္ၾကေပ။ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္မွာေတာ့ မူဝါဒပင္မရွိတာကို ဝမ္းနည္းစြာေတြ႕ရေပသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့မူမ်ားနွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားျဖန္႔ေဝမႈ အားနည္းခဲ့ျခင္းမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူညီေသာလူဦးေရ၊ အက်ယ္အဝန္း ၊သမိုင္းေၾကာင္း ၊ ေရေျမရာသီဥတု၊ လူမ်ဳိးစုမ်ား၊ မိရိုးဖလာဓေလ့စရိုက္မ်ား ၊ စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မူပုံသ႑ာန္ စသည္တို႔မတူညီၾကေသာေၾကာင့္ ေဒသတစ္ခုနွင့္ တစ္ခု၏စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားမွာလည္း တူညီနို္င္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုစနစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ေဒသအစိုးရအသီးသီးမွာ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားထားရွိကာ ေဒသတြင္းဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ မိမိတို႕၏အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုမူဝါဒသာမက ေဒသမူဝါဒမ်ားပါ ခ်မွတ္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာကို ေတြ႔ရေပသည္။ ဗဟိုမွထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာမူဝါဒမွာ အနည္းငယ္သာရွိတာကို ေတြ႕ရေပသည္။

ထိုသို႔မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ထားသလုိ ထိုမူဝါဒမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝသံုးမွလည္း ထိုမူဝါဒမ်ားေအာင္ျမင္နို္င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မူဝါဒမ်ားေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မွသာ အစိုးရစနစ္ ေအာင္ျမင္နုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မူေတြနဲ႔ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္တဲ့စနစ္မရွိရင္ လူေတြကသာ ဆံုးျဖတ္ရတဲ့လုပ္ရပ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ၿပီး လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္(သို႕) လူတစ္စုသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းပါလိမ့္မည္။ မူေတြက ဆံုးျဖတ္တဲ့စနစ္မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းပါလိမ့္မည္။ မူဝါဒမ်ားအားေကာင္းၿပီး ထိုမူဝါဒမ်ားေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ႏုိင္ငံေတြဟာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးစနစ္ပါ ခိုင္မာေကာင္းမြန္ၾကတာကို ေတြ႕ရေပသည္။ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝသံုးစြဲမႈႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူခြဲေဝသံုးစြဲျခင္းမ်ားတြင္လည္း ညီညႊတ္မွ်တတာကို ေတြ႕ရေပသည္။

ကယားျပည္နယ္ အေနျဖင့္လည္း ျပည္နယ္၏စီးပြားေရးမူဝါဒ (၇) ခ်က္ကို ေရးဆြဲထားရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာကို ေတြ႕ရေပသည္။  ၎တို႕မွာ –

(၁) စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ကိုပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးက႑စံု ၊ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊

(၂) ျပည္နယ္အတြင္းၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ မွ်တစြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနွင့္ လူမႈစီးပြားနယ္ပယ္အသီးသီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး၊

(၃) စာရင္းဇယားကိန္းဂဏာန္းမ်ား တိက်မွန္ကန္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ား တိုးတက္ပြားမ်ားလာေရး၊

(၄) အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မူကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေရး၊

(၅) လူ႔အရင္းျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္နွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊

(၆) ပုဂၢလိကက႑တိုးတက္ေရးအတြက္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္နွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားတိုင္း မိမိတို႔လုပ္ကိုင္လိုသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပိုမိုေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေရး စသည့္ ၿမိဳ႕ျပလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မူမရွိေစေရး၊

(၇) အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆို္င္သည့္ေနရာမ်ား တိုးခ်ဲ႔ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပမ်ားထူေထာင္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမႊအနွစ္မ်ားကို ပိုမိုေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေရးစသည့္ ၿမိဳ႕ျပလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မူမရွိေစေရး၊

အထက္ပါမူဝါမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ျပည္နယ္အတြက္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္(၂)ခ်က္ မပါရွိတာကို ေတြ႕ရေပသည္။ ျပည္နယ္၏အားသာခ်က္ျဖစ္ေသာ သဘာဝအေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ေတာ၊သတၱဳ သယံဇာတမ်ားထုတ္ယူရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာႏွင့္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား မပါတာကိုေတြ႕ရွိရေပသည္။

ဒါ့အျပင္ ျပည္နယ္၏မူဝါဒမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝသံုးစြဲႏုိင္ျခင္းလည္း မရွိတာက္ုိေတြ႔ရေပသည္။ ျပည္ေထာင္စုမွ ေဒသမ်ားသို႕ခြဲေဝေပးရာတြင္ စံသတ္မွတ္မ်ားရွိေပမည့္ ထိုေငြမ်ားကို ေဒသတြင္းျပန္လည္ခြဲေဝရာတြင္ေတာ့ မည္သည့္စံသတ္မွတ္ခ်က္မွ မရွိတာကိုဝမ္းနည္းစြာေတြ႕ရေပသည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဆိုရင္ျပည္နယ္တြင္းလူဦးေရႏွင့္ အက်ယ္ဆံုးေဒသျဖစ္ေသာ ဒီးေမာ့ဆိုမွာ ေဒသတြင္းကလူဦးေရႏွင့္ အက်ဥ္းဆံုးျဖစ္ေသာမယ္စဲ့ထက္ပင္ ဘတ္ဂ်က္ ခြဲေဝမႈေလ်ာ့နည္းရရွိေနတာကို ဝမ္းနည္းစြာေတြ႕ရေပသည္။

မူကတစ္ျခား ဘတ္ဂ်က္ကတစ္ျခားနွင့္ စီမံကိန္းတစ္ျခား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတစ္ျခား ျဖစ္ေနေသာစနစ္ကို ေတြ႔ျမင္မိေပသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ေဒသတစ္ခုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဒသႏွင့္ကုိက္ညီေသာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔လိုမည္ ျဖစ္ပါသည္။သို႔မွသာ မူဝါဒႏွင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္တို႔ခ်ိတ္ဆက္ကာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Comments

comments